nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (II.18..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-01 -tól
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (II.18..) önkormányzati rendelete
a jóléti célú lakossági támogatásokról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete

a jóléti célú lakossági támogatásokrólBalatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. FEJEZET

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1.§

E rendelet célja, hogy meghatározza a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított jóléti célú lakossági támogatások feltételeit, mértékét, elbírálásának rendjét.


2. A rendelet hatálya


2.§

A rendelet hatálya kiterjed a Balatonmáriafürdő községben állandó lakóhellyel rendelkező személyekre.


3. A hatáskör gyakorlásának szabályai


3.§

A Képviselő-testület az e rendelet szerinti önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármesterre ruházza át.


II. FEJEZET


4. A támogatások formái


4.§ (1) Az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli önkormányzati támogatásként

a) Temetési hely megváltásának támogatása

b) időskorúak karácsonyi támogatása

c) Kelengyetámogatás

d) Iskolakezdési támogatás

e) Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása

nyújtható.


(2) Az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén természetbeni önkormányzati támogatásként kegyeleti koszorú nyújtható.


III. FEJEZET


5. Temetési hely megváltásának támogatása


5. § (1) Az önkormányzat kérelemre minden balatonmáriafürdői állandó lakosként elhunyt részére vásárolt, és Balatonkeresztúr Község Önkormányzata által fenntartott bármelyik helyi temetőben nyugalomba helyezett eltemettetője részére a mindenkori sírhely-, vagy urnasírhely megváltásához támogatást nyújt.

(2) A támogatás összege a temetőt fenntartó önkormányzat által megállapított, balatonkeresztúri állandó lakosként elhunyt, és a nem balatonkeresztúri állandó lakosként elhunyt esetében megállapított díj különbözete.

 (3) A kérelemhez be kell csatolni a sírhely megváltását igazoló számla-, és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

 (4) A támogatást a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet igényelni, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A megállapított támogatás kifizetése a döntés közlésétől számított nyolc napon belül történik az önkormányzat házipénztára útján.

6. Időskorúak karácsonyi támogatása


6.§ (1) A képviselő-testület a Balatonmáriafürdő községben állandó lakóhellyel rendelkező, a tárgyév december 31. napjáig 62. életévüket betöltő és 62 évnél idősebb időskorú személyeket december hónapban egyszeri – 3000 Ft/fő összegű - karácsonyi támogatásban részesíti.


(2) A támogatásra jogosult személyekről szóló kimutatást a tárgyév november hónapjában a Hivatal népességnyilvántartója készíti el a népességnyilvántartó rendszerből történő lekérdezés útján.


(3) A kimutatás alapján a Hivatal szociális ügyintézője utcák szerinti bontásban elkészíti a támogatásra jogosult személyekről szóló névjegyzéket és azt átadja a házipénztár részére.

(4) A támogatás a tárgyév december 20. napjáig fizethető ki az önkormányzat házipénztára útján. A határidő elmulasztása jogvesztő.


7. Kelengyetámogatás


7.§ (1) Az önkormányzat kérelemre kelengyetámogatásban részesíti az anyát, amennyiben a gyermek születésének időpontjában az anya Balatonmáriafürdő községben állandó lakóhellyel rendelkezik és a Balatonmáriafürdői Védőnői Szolgálat védőnője az általa vezetett várandós nyilvántartó könyvben szereplő adatok alapján igazolja azt, hogy az anya a gyermek születésének időpontjában a gondozásában állt.


(2) A támogatás összege gyermekenként 50.000 Ft.

(3) A kérelemhez be kell csatolni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát és a Balatonmáriafürdői Védőnői Szolgálat védőnőjének (1) bekezdés szerinti igazolását.

(4) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a gyermek születését követő kilencven napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A kelengyetámogatás kifizetése a döntés közlésétől számított nyolc napon belül történik az önkormányzat házipénztára útján.


8. Iskolakezdési támogatás


8.§ (1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Balatonmáriafürdőn állandó lakóhellyel rendelkező - az általános iskola, középiskola nappali rendszerű oktatásában résztvevő - tanulókat kérelemre iskolakezdési támogatásban részesíti.


(2) A támogatás megállapításának feltétele a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása és a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása.


(3) Az iskolakezdési támogatás összege:

a) általános iskolai tanulók esetében 10.000 Ft,

b) középiskolai tanulók esetében 20.000 Ft.


(4) A kifizetés az önkormányzat házipénztárából történik minden év szeptember 1-től október 31. napjáig.


(5) A támogatást a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül lehet igényelni, melynek elmulasztása jogvesztő.


9. Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása


9. § (1) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetésében meghatározott keretősszegből pénzbeli támogatásban részesíti azokat a 25. életévüket be nem töltött balatonmáriafürdői állandó lakóhellyel rendelkező fiatalokat, akik az ország bármely egyetemének vagy főiskolájának nappali tagozatán – alap-, vagy mesterképzés keretében – folytatnak tanulmányokat.

(2)  A kérelmet az e célra rendszeresített pályázati űrlapon kell benyújtani minden év október 31. napjáig a hivatalhoz.  A határnap elmulasztása jogvesztő.

(3) A támogatás mértéke az éves keretösszeget is figyelembe véve minimum 20.000 Ft, maximum 50.000 Ft/fő.

 (4) A támogatás konkrét mértékét – mely azonos összegű minden pályázó esetében - a benyújtott pályázatok száma és az éves keretösszeg határozza meg.

 (5) Az október 31. napjáig benyújtott kérelmek elbírálására és a támogatások ünnepélyes keretek közötti átadására november hónapban kerül sor.


10. Kegyeleti koszorú

10. § Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a balatonmáriafürdői állandó lakosként elhunyt személy temetésén - amennyiben helybeli temetőben kerül elhelyezésre – koszorúval rója le kegyeletét.


IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


11. § (1) A rendelet 2020. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a véglegesen el nem bírált, folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
                                                        Galácz György                Mestyán Valéria

                                                        Polgármester                    címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve: 2020. február 18-ánMestyán Valéria

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!