nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a 11/2015. (XI.21.) helyi adókról szóló rendeletének módosítására


  1. §.


A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

.


     Mentességek, kedvezmények


  1. Mentes a magánszemély kommunális  adó alól: 


  1. az egyéb építménnyel beépített ingatlan, amennyiben az ingatlan az építési jogszabályok szerint lakás építésére nem alkalmas,
  2. az építési jogszabályok szerint lakás építésére nem alkalmas telek


  1.  Az (1) bekezdés a), b) pontjában foglaltak megléte esetén az adózó mentesül a bevallás benyújtási kötelezettség alól.


     (3) (a) A 18. életévét betöltötte, de aktív korú és egészségkárosodási és gyermek felügyeleti támogatásban  részesül,

        (b) Időskorúak járadékában részesülő személy,

        (c) Az egyedülálló nyugdíjas, ha a lakásban rajta kívül más nem lakik,

        (d) A család saját háztartásában három vagy annál több gyermeket nevel, akik  

             után még családi pótlékban részesülnek,

        (e) Aki kiskorú gyermekét egyedül neveli,

        (f)  Nappali rendszerű oktatásban résztvevő, jövedelemmel nem rendelkező  személy


   (4)    Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmények további feltétele, hogy  a  közös háztartásban élők 1 főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét.


   (5)   Az adóhatóság a kedvezményre jogosult jogosultsági feltételek igazolását is 

           tartalmazó bejelentése (kérelme)  alapján határoz a kedvezményről.

           A kedvezmények alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális                

           ellátásokról szóló  1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdése szerinti fogalom

           meghatározásokat kell figyelembe venni. 


  (6)    A (3 ) bekezdésben foglalt kedvezmény igénybevételét adóév március 15-ig

          lehet kezdeményezni.

  1. §.
A rendelet 5. §-ába a következő rendelkezés lép:


Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.-Ft/fő.E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!