nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (V.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-09 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (V.8.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

Pácin Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

3/2015. (V. 8. )

önkormányzati rendelete


az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokrólPácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet területi hatálya Pácin község belterületére terjed ki.

2.§ A rendelet személyi hatálya Pácin  község belterületén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


3.§ E rendelet alkalmazásában avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék.


3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai


4.§  A község területén az avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni.


5.§ (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését belterületen hétköznapokon  7:00 és 18.00 óra között  lehet végezni, szélcsendes időben. Vasárnapokon az égetés tilos.

(2) Csak légszáraz állapotú avar és kerti hulladék égethető el. Amennyiben az égetéssel jár hatásokat (füst, bűz, pernye, hőterhelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(3) Az avar és kerti hulladék égetése csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz-, és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

(5) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat  kommunális, ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék) vagy egyéb hulladékot.


6. § (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő hatás (füst, bűz, pernye, hőterhelés) ne álljon fenn,  az emberi egészséget ne veszélyeztesse, a környezetet ne károsítsa.

(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett  égethető.

(4) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.Záró rendelkezések

7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


                            Gégény Zsuzsanna                                                    Csonka István

                                polgármester                                                               jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!