nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (IV.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-19 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (IV.18.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól.

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést és bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) létesítésére irányuló kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni. 

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(3) Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény engedélyezéséhez e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

(4) Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi eseményt – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napok kivételével – pénteken 14.00 és 20.00 óra, szombaton 10.00 és 20.00 óra között lehet lebonyolítani.


2. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a felek a meghatározott díjat megfizették.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


3. §


(1) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a 2. melléklet 1.) pontjában meghatározott díjat kell megfizetni.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a 2. melléklet 2.) pontjában meghatározott díjat kell megfizetni.


4. §


(1) A 3. §-ban meghatározott díj megfizetését a kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére öt munkanapon belül vissza kell utalni.

(2) Felek kérelmére az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek az anyakönyvi esemény kitűzött időpontját megelőző második munkanapon, munkaidőben bejelentik, a befizetett díjat öt munkanapon belül vissza kell utalni a befizető részére.


5. §


E rendeletben meghatározott díj megfizetése alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt, előzetes engedély alapján adható mentesség.


6. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 15 000 Ft közreműködési díj illeti meg.

(2) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, eseményenként 3 500 Ft közreműködési díj illeti meg.


7. §


E rendelet alkalmazásában:

1. Hivatali helyiség: Sonkád Község Önkormányzat Sonkád, Rákóczi u. 29. szám alatti helyiség.

2. Hivatali munkaidő: a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


8. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.                      Iszák Tibor s.k.                                                                     Szabó István s.k.

                      polgármester                                                                               jegyzőZáradék:


E rendelet kihirdetésének napja: 2016. április 18.


Szabó István s.k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
491.86 KB
2. melléklet
158.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!