nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-07 - 2018-03-31
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete
a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2f) bekezdésében és 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §  (1) A gyermekétkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekekre, valamint az intézmények alkalmazottaira.


2. § Enying Város Önkormányzata fenntartásában működő Enyingi Szirombontogató Óvoda, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola általános forgalmi adóval növelt intézményi térítési díját és az élelmezés nyersanyagköltségét e rendelet 1. melléklete[1] tartalmazza.


3. § Az intézmények alkalmazottai a szolgáltató által számlázott, bruttó áron vehetik igénybe az étkezési szolgáltatást.


4. § Az önkormányzat az 2. §-ban foglalt intézmények részére közreműködő szolgáltató útján biztosítja a gyermekétkeztetést.


5. § A térítési díjak legalább havonta történő befizetésének rendjét és időpontját, az étkezés lemondásának lehetőségét a nevelési-oktatási intézmény vezetője határozza meg és teszi közzé.


6. § A személyi térítési díjat e jogszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével az intézmények vezetői állapítják meg.


7. §  A normatív kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az önkormányzat további kedvezményt nem állapít meg.


8. § (1) Ha a fizetésre kötelezett az intézményvezető által meghatározott határidőt követő 30 napon belül a térítési díjat nem fizeti meg, úgy az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére.


(2) Amennyiben a kötelezett térítési díj hátralékának részletekben történő megfizetését kéri, az intézményvezető – figyelembe véve a kötelezett jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetét – legfeljebb 6 hónap futamidejű késedelmi pótlékmentes részletfizetést biztosíthat.


(3) Az intézményvezető (2) bekezdésben foglalt döntése ellen a kötelezett a fenntartóhoz fordulhat.


(4) Ha az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézményvezető negyedévenkénti összesítésben köteles jelenteni a kötelezettek nevét, lakcímét és a hátralék összegét a térítési díj jogosultjának, aki intézkedik annak behajtása iránt.


(5) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:

a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai napközbeni ellátása az intézményben megszűnt, vagy

b) 90 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.


(6) Az (5) bekezdésben foglalt intézkedésről az intézményvezető dönt.


(7) Az intézményvezető (5) bekezdésben meghatározott döntésével szemben Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet fordulni.


9. §  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyvt. 21. § (2) bekezdése szerinti tárgyban érkezett kérelmekben döntést hozzon.


10. § (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról.


                            Viplak Tibor s.k.                                                           Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                             polgármester                                                                               jegyző


Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2016. március 23. – 29. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.


Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.Enying, 2016. március 31.


Kihirdetve: 2016. március 31.


Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

             jegyző[1]

módosította a 11/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelet


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
132.28 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!