nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-23 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Mesztegnyő Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.2. A helyi népszavazásra vonatkozó szabályok


2. § A helyi népszavazásra az Nsztv-ben, valamint a jelen önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.3. § Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százaléknak megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.3. Záró rendelkezések


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Mesztegnyő, 2017. június 21.                     Nagy László Péter                                                               Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                             jegyző
Záradék:


A rendelet 2017. június 22. napján kihirdetésre került.


Mesztegnyő, 2017. június 22.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!