nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 -tól
Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról

Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja, hatálya


1.§ Az önkormányzat az e rendeletben meghatározottak szerint a települési hulladék kezelésére kötelezően igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

2.§ E rendelet hatálya a Ludas község közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a közszolgáltatás keretein belül gyűjtött települési hulladék szállítására és kezelésére, valamint a közszolgáltatást igénybe venni köteles személyekre terjed ki.


2. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatás területi határai


3.§ (1) Az e rendelet szerint megszerezett közszolgáltatás Ludas község teljes közigazgatási területére kiterjed.

(2) Az e rendelet szerinti közszolgáltatással érintett területnek Ludas teljes közigazgatási területét kell tekinteni.

4.§ A közszolgáltató gondoskodik a 3.§-ban meghatározott területen a települési hulladék

a) gyűjtéséről,

b) szállításáról, valamint

c) ártalmatlanításáról.


3. A közszolgáltató


5.§[1] [2]Ludas Község területén a közszolgáltatást 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.) látja el.


II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4. A közszolgáltatás igénybe vétele


6.§ (1) A lakott ingatlan használója köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A közüzemi jogviszony létrejön

a) az ingatlanhasználó bejelentése alapján,

b) az ingatlanhasználó ráutaló magatartása alapján, vagy

c) a közszolgáltató rendelkezésre állása

esetén.

(3) Az ingatlan használója az ingatlan használatának megkezdésekor 15 napon belül köteles bejelentéssel élni a közszolgáltató felé.

(4) A bejelentéssel egyidejűleg, de legkésőbb a bejelentést követő első szállítási időpontig az ingatlanhasználó köteles az e rendelet szerinti, rá irányadó űrtartalmú edényzetet beszerezni.

(5) Rendelkezésre állásnak minősül, ha a közszolgáltatásba bevont hulladékszállítást végző személy vagy szervezet szállítóeszközével az irányadó járatterv szerint az ingatlanhasználó lakott ingatlanát érinti, illetve a szolgáltatást felajánlja.

(6) Ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy az ingatlan lakott, ám az ingatlanhasználó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a közszolgáltató egyidejű írásos értesítés mellett jogosult az ingatlanhasználóra az e rendelet szerint irányadó űrméretű edényzet után számlát kiállítani.

7.§ Amennyiben a közszolgáltatást közterületi rendezvényt követően, a rendezvényen keletkező települési hulladék elszállítása miatt kell igénybe venni, úgy a rendezvény szervezője külön megállapodást köteles kötni a közszolgáltatóval.


5. A közszolgáltató jogai és kötelességei


8.§ A közszolgáltató alapvető kötelessége

a) az ingatlanhasználók által hulladékgyűjtő edényzetekben kihelyezett települési hulladékot heti rendszerességgel, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott időpontban elszállítani,

b) az ingatlanon összegyűjtött, lomtalanítás körébe vont települési hulladékot évi egy alkalommal, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elszállítani,

c) a közterületi hulladék egyedi megrendelés alapján történő elszállítása, valamint

d) a begyűjtött hulladék elszállítása és kezelésre történő átadása.

9.§ A közszolgáltató a 8.§-ban foglalt kötelezettség teljesítését kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha

a) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, vagy más olyan veszélyes anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy nem minősül települési hulladéknak,

b) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, az edényzet a közszolgáltató számára nem hozzáférhető, vagy

c) megállapítható, hogy a kihelyezett hulladék az ürítés vagy szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében vagy egészségében vagy a szállító berendezésben más módon kárt okozhat.

10.§ (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését szakszerűen, az elvárható gondossággal elvégezni.

(2) Amennyiben az a gyűjtőedényben a közszolgáltató kárt okoz, köteles azt térítésmentesen kijavítani.

11.§ A közszolgáltató az önkormányzat kérésére évi legalább egy alkalommal a képviselő-testület ülésén beszámol az ülést megelőző időszakban végzett tevékenységéről.

12.§ A közszolgáltató a lakosság tájékoztatása és az esetleges panaszok kivizsgálása érdekében köteles telefonos ügyfélszolgálatot működtetni.


6. Az önkormányzat jogai és kötelezettségei


13.§ (1) Az önkormányzat együttműködik a közszolgáltatóval, az e rendeletben valamint más jogszabályban meghatározott esetekben adatot szolgáltat részére.

(2) Az önkormányzat tájékoztatja a közszolgáltatót, ha a járattervnek megfelelő útvonal átmenetileg felújítás vagy egyéb váratlan esemény miatt nem közelíthető meg, egyben kijelöli azt az útvonalat, amelyen keresztül az érintett ingatlanok a legegyszerűbben megközelíthetőek.


7. Az ingatlan használójának jogai és kötelezettségei


14.§ Az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan tisztántartásáról az önkormányzat környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelete, valamint a vonatkozó más jogszabályok szerint.

15.§ (1) Az ingatlan használója köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen begyűjteni, valamint a közszolgáltatatás igénybevétele útján annak szállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) A települési hulladék gyűjtéséről és az elszállításig történő tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


(4) Az ingatlan használója az ingatlanon keletkező hulladékot a hulladékszállítás közszolgáltató által meghatározott napján a közszolgáltató számára hozzáférhető helyen, az e rendelet szerinti gyűjtőedényzetben köteles elhelyezni oly módon, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse.

(5) A gyűjtőedényzetet a közterületen csukva kell tartani, a hulladékot az edényzetben pedig oly módon kell elhelyezni, hogy az ürítéskor ne szóródjon szét a közterületen.

(6) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztán tartásáról.

16.§ (1) Amennyiben az ingatlant időlegesen vagy tartós jelleggel életvitelszerű tartózkodásra nem használják, úgy e tényt az annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell jelezni a közszolgáltatónak (szüneteltetés).

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott időszakban nem a szolgáltatásért közszolgáltatási díjat nem számít fel.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti ingatlant ismételten életvitelszerű tartózkodásra használják, úgy az ingatlan használója e tényt köteles 15 napon belül jelezni a közszolgáltatónak.

17.§ A közszolgáltatás igénybevételére e rendelet és a hulladékról szóló törvény előírásai alapján nem vonhatja ki magát az ingatlan használója arra való hivatkozással, hogy az ingatlanán hulladék nem, vagy csak elenyésző mértékben keletkezik.


8. A hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozó előírások

18.§ A hulladékszállító edényzet beszerzéséről – amennyiben erre az irányadó közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltató nem köteles – az ingatlan használója gondoskodik.

19.§ (1) Az ingatlan használója 60 vagy 120 liter űrtartalmú edényzetet köteles igénybe venni.

(2) 60 liter űrtartalmú edényzet igénybevételére jogosult,

a) aki nyugdíjas, vagy akinek háztartásában nyugdíjas személy lakik vagy

b) aki háztartásában egyedül élő aktív korú.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogosultsági feltételekről az ingatlan használója nyilatkozik, azt kétség esetén a közszolgáltató kérelmére az önkormányzati hivatal jegyzője igazolja a népességnyilvántartás adatai alapján.

20.§ A nem természetes személy ingatlanhasználók legalább egy, 120 liter űrtartalmú edényzet igénybevételére kötelesek.

21.§ Amennyiben az érintett időszakban a keletkező hulladék mennyisége meghaladja a 18.§ (1) bekezdésben foglalt mennyiséget, úgy az ingatlan használója a közszolgáltató által rendszeresített, a közszolgáltatótól megvásárolt zsákot is igénybe vehet.


9. A szállítás gyakorisága és a díjfizetés


22.§ A közszolgáltató heti egy alkalommal, hétköznap reggel hat és délután négy óra között köteles üríteni a hulladéktároló edényzeteket.

23.§ [3]

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévenként, vagy az ingatlanhasználóval megkötött szerződés alapján (havi, féléves, éves) meghatározott gyakorisággal utólag köteles megfizetni.

(2) A koordináló szerv a közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladataiért szolgáltatási díjat fizet.


10. A szelektív hulladék gyűjtése


24.§ (1) A közszolgáltató díjmentesen szelektív hulladékgyűjtő szigetet tart fenn a településen.

(2) A hulladékgyűjtő sziget közterületen, vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló területen helyezhető el.

(3) Az önkormányzat a hulladékgyűjtő sziget vonatkozásában közterület-használati díjra nem tart igényt.


III. Fejezet

A közszolgáltatási szerződés

11. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


25.§ (1) A Ht. előírásai szerint a közszolgáltatási szerződésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító, statisztikai számjel),

b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését,

c) a közszolgáltatási területet,

d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát.

 

(2) A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően a következőket kell, hogy tartalmazza:

 

a) a közszolgáltatás minőségi ismérveit, az OHÜ által meghatározott minősítési osztályt;

b) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit;

c) a települési önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége teljesítésére vonatkozó feltételeket és biztosítékokat, ha a települési önkormányzat a közszolgáltatás finanszírozásában kötelezettséget vállal;

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírását; valamint

e) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót vehet igénybe, figyelemmel a Kbt. 128. §-ában foglaltakra is.

 

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként meg kell határozni:

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;

b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is, ha a települési önkormányzat rendelete ezt előírja;

c) az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítását, és a minősítő okirat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét;

d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását;

e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését;

f) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevételét;

g) a nyilvántartási rendszer működtetését és a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését;

h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését;

i) a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket; valamint

j) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.

 

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a települési önkormányzat kötelességeként meg kell határozni:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel;

b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítését;

c) a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának elősegítését;

d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározását; valamint

e) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását az önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.

 

(5) Az (1)-(4) bekezdésen felül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltatód) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről, ha erre a települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése kiterjed


IV. Fejezet

Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések


12. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

26.§ [4]

V. Fejezet

Záró rendelkezések


13. Átmeneti rendelkezések

27.§ [5]


27/A.§[6] [7]


14. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

28.§ (1) E rendelet – a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével a kihirdetést követő napon lépnek hatályba.

(2) A (3) bekezdés 2014. július 16. napján lép hatályba, eddig az időpontig a szolgáltatás vonatkozásában a R. rendelkezései a megfelelően irányadóak.[8]

(3) Hatályát veszti a R. 13-17.§-a.


Ludas, 2014. május 28.dr. Molnár Péter sk.                                                                                                        Somlai György sk.

        jegyző                                                                                                                       polgármester
[1]

Módosította Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2015. január 1. napjától 

[2]

A rendelet szövegét a 14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.01.01-től

[3]

A rendelet szövegét a 14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatálytalan: 2016.04.01-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatálytalan: 2016.04.01-től

[6]

A szakaszt beiktatta a 12/2014. (IX.18.) önnkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. szeptember 19. napjától

[7]

Hatályon kívül helyezte a 14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2016. 04.01-től

[8]

A rendelet szövegét a 10/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2014. július 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!