nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mórahalom város Képviselő-testületének 35/2016/(XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-11-29
Mórahalom város Képviselő-testületének 35/2016/(XII.15.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról

Mórahalom város Képviselő-testületének

35/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról


Mórahalom város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 60. § (3)-(4) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésben, a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai képviselő-testületeinek hozzájárulásával – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozóan a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


(1) Mórahalom város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a szociálisan rászoruló személyek részére személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat biztosít, amely ellátások közül:

a) a (2) bekezdés a), b), c), d), e), f), g), és i) pontjaiban meghatározott ellátásokat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ (6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44., továbbiakban: Intézmény) intézményen keresztül látja el. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások vonatkozásában e rendelet hatálya kiterjed a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központja által - a Homokháti Kistérség  Többcélú Társulása közigazgatási területén - nyújtott ellátások igénybe vevőire.

b)/1 a (2) bekezdés h) pontjában meghatározott tanyagondnoki szolgáltatást Mórahalom város közigazgatási területén saját fenntartásban biztosítja.

b)/2 a (2) bekezdés h) pontjában meghatározott tanyagondnoki szolgáltatást Zákányszék község közigazgatási területén a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ (6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44., továbbiakban: Intézmény) intézményen keresztül látja el.

c) a (2) bekezdés j) pontjában meghatározott fogyatékosok nappali ellátását a Napsugár Fejlesztő Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (6782 Mórahalom, József Attila utca 6.) útján a MÓRA-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásában látja el.

(2) Szociális alapszolgáltatások:


(3) Szociális szakosított ellátások:


2. Területi hatály

2. §


(1) E rendelet területi hatálya feladat ellátási területenként:

Demens idősek nappali ellátásában részesülő személyek esetében: Zákányszék és Ásotthalom közigazgatási területe.

1. számú tanyagondnoki szolgáltatás: Mórahalom III., VI. körzet

2. számú tanyagondnoki szolgáltatás: Mórahalom II. körzet

3. számú tanyagondnoki szolgáltatás: Mórahalom IV. körzet

4. számú tanyagondnoki szolgáltatás: Mórahalom V., VII. körzet

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Tanyagondnoki szolgáltatása: Zákányszék község közigazgatási területén az alábbi körzetekben:

              1. körzet: Zákányszék tanya 1-248. számú ingatlanig,

              2. körzet: Zákányszék tanya 480-692. számú ingatlanig,

              3. körzet: Zákányszék tanya 249-479. számú ingatlanig.


 (2) Szociális szakosított ellátások:


3. Az ellátás igénybevétele, a térítési díj befizetése és ellenőrzése

3. §


(1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában, az 1. § (1) bekezdés b)/2 pontjában meghatározott a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított ellátások esetében a szociális szolgáltatások iránti kérelmet az Intézmény vezetőjénél, vagy feladat ellátási területenként az 1. számú függelékben meghatározott tagintézmények vezetőjénél, vagy telephelyek tekintetében a helyileg illetékes telephely vezetőjénél szóban vagy írásban kell benyújtani.

Az 1. § (1) bekezdés b)/1 pontjában meghatározott ellátás esetén a szociális szolgáltatások iránti kérelmet a mórahalmi tagintézmény vezetőjénél, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátás esetén a fenntartó társaság ügyvezetőjénél szóban vagy írásban kell benyújtani.

(2) Írásbeli kérelem esetén a kérelmet és mellékleteit a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított ellátási formák tekintetében a 2. számú függelék szerinti formanyomtatványokon lehet benyújtani. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést, valamint az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

(3) Az ellátás igénybe vételének megkezdésekor az intézmény vezetője megállapodást köt az ellátást igénylővel, törvényes képviselővel.

A megállapodás tartalmazza:

Az ellátásban részesülő személy köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményekben, jövedelmi, vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének írásban bejelenteni.

(4) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított ellátások intézményi térítési díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(5) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményi térítési díj és önköltségi adatok mellékszámítását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az ellátás után fizetendő térítés díjat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központnál az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell megfizetni az Intézmény bankszámlaszámára, vagy feladat ellátási területenként az 1. számú függelékben meghatározott tagintézmény vagy telephely házi pénztárába vagy bankszámlaszámára, az általa kiállított számla ellenében. A térítési díj meg nem fizetése esetén az Intézmény vezetője intézkedik a térítési díj hátralék behajtásával kapcsolatosan.


(7) A jelen rendelet 1. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott fogyatékosok nappali ellátásának igénybevétele önkéntes, az a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdés alapján történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást. Az ellátás iránti kérelemről az Intézményvezető dönt.


4. §


(1) Az Intézmény vezetője külön eljárás nélkül biztosíthatja az ellátást, ha

a) a kérelmező önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna;

b) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan igazolt, kedvezőtlen változás következett be, amely az azonnali ellátását igényli;

c) a kérelmező kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és az igénylő életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetbe kerül.

(2) A szociális alapszolgáltatás igénybevételének időpontjában az Intézményvezető vagy az általa meghatalmazott területileg illetékes tagintézmény-vezető vagy telephelyvezető, és az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt, figyelemmel a Szoctv-ben és a szakmai jogszabályokban foglaltakra. A megállapodás mintákat a helyi rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.


5. §


(1) A szociális szolgáltatások és ellátások igénybe vételéért fizetendő személyi térítési díj mértékének megállapítására és megfizetésére az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért a személyi térítési díjat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szoctv.) 114. § (2) bekezdésében meghatározott tartásra köteles és képes személy köteles megfizetni.

A személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások közül a családsegítést, a tanyagondnoki szolgáltatást és a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást térítésmentesen kell biztosítani.

b) Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel és idősek otthona ellátás tekintetében vagyonnal nem rendelkezik, a szolgáltatásokat térítésmentesen kell biztosítani.

c) Az alapfeladatokon túl nyújtott szolgáltatásokért, az Intézmény által szervezett programokért, továbbá az intézményi jogviszonyban nem álló személyek – hozzátartozók – által igénybe vett egyes intézményi szolgáltatásokért az igénybe vevőnek önköltséget meghaladó mértékű térítési díjat kell megfizetnie, melynek mértékét és megfizetésének módját - idősek ápoló-gondozó otthona és nappali ellátások tekintetében - az Intézmény házirendjei tartalmazzák.

d) A személyi térítési díj megfizetésének szabályait az intézményi jogviszonyt létesítő megállapodás tartalmazza.

e) A személyi térítési díjat az Intézményvezető állapítja meg. Az Intézményvezető nevében és képviseletében a tagintézmények és telephelyek tekintetében a helyileg illetékes vezető határozza meg a személyi térítési díjakat.

(2) Térítési díjkedvezményt, mentességet az Intézményvezető csak a törvényben meghatározott estetekben adhat. Egyedi, méltányosságot igénylő kérelmeket a Fenntartó engedélyezhet, különösen ha:

a) elemi kárt szenvedett,

b) bűncselekménnyel - lopással vagy rablással - megkárosították,

c) lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett,

d) egészségében állapotrosszabbodás következett be,

e) családi körülményeiben olyan változás állt be,

amely miatt az ellátott a személyi térítési díjat átmenetileg nem tudja megfizetni.

(3) Amennyiben az Intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegével a jogosult, illetve a fizetésre kötelezett személy nem ért egyet, az Intézményvezető intézkedése ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásához címzett fellebbezéssel lehet élni, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.


(4) A jelen rendelet 1. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott fogyatékosok nappali ellátását igénybe vevőknek a személyes gondoskodást nyújtó ellátásért a Szoctv. 115. § (2) bekezdésében és a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. § (2) bekezdésében meghatározott térítési díjat kell fizetnie, amennyiben a fenntartó MÓRA-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. ekként határoz. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi összjövedelmének

- csak nappali ellátás esetén 15 %

- nappali ellátás + étkezés esetén a 30%-át.

Ha a kötelezett a megállapított térítési díj összegét nem képes fizetni, annak csökkentését az Intézményvezetőnél kérelmezheti, aki a kérelmet a fenntartó MÓRA-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. felé továbbítja. A Fenntartó a körülmények figyelembevétele után értesíti a kérelmezőt a döntésről. A Fenntartó dönthet az ingyenes szolgáltatás nyújtásáról.

Az intézményi ellátás étkezés nélkül történő igénybevétele a Fenntartó 13/2015.12.10. számú döntése értelmében térítésmentes. Az ellátást étkezéssel együtt igénybevevő személyek kötelesek a térítési díj megfizetésére a megállapodásban meghatározott napi étkezési díjnak megfelelően. 


6. §


A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnésére az Szoctv. 100-104. §§-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.


4. Étkeztetés

7. §


(1)  Az étkeztetés jogosultsági feltételeire az Szoctv. 62. § (1) bekezdésében és e rendeletben foglaltak az irányadók.


  1. Szociálisan rászorultnak minősül az, aki
  2. 60. életévét betöltötte vagy nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül
  3. 18. életévét betöltötte és

ba) munkaképesség csökkenéséről igazolással rendelkezik

bb) 60. életévét be nem töltött személy, akinek egészségi állapotára tekintettel háziorvosa szociális étkeztetés igénybevételét kifejezetten javasolja


(3) A szociális rászorultság vizsgálata az Intézmény vezetőjének feladata. Az Intézményvezető a szociális rászorultság vizsgálatát a területileg illetékes tagintézmény-vezetőre és telephely-vezetőre átruházhatja.


(4) A napi egyszeri meleg étkezés biztosításának módja lehet

            a) helyben történő

            b) házhoz szállítással,

            c) elvitellel történő étkezéssel.


5. Házi segítségnyújtás

8. §


(1) A házi segítségnyújtásra az Szoctv. 63. §-ban foglaltak az irányadók.


(2) Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést és személyi gondozást kell biztosítani az azt kérelmező személy számára.


6. Családsegítés

9. §


  1. A családsegítés vonatkozásában a Szoctv. 64. §-ban foglaltak az irányadók.


7. Tanyagondnoki szolgáltatás

10. §


(1) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére, a jogosultság igazolására vonatkozóan a Szoctv.60. §-ban foglaltak az irányadók.


(2) A tanyagondnoki szolgáltatás feladatait a Szoctv. 60.§.(4) bekezdése értelmében Mórahalom város közigazgatási területén és Zákányszék község közigazgatási területén a tanyagondnokok a 2. § (1) bekezdés h) pontjában megállapított körzethatárok alapján látják el, és ennek keretében többek között a következő szolgáltatásokat végzik:

-           tájékoztatja a külterületi lakosságot a kulturális programokról és elősegíti azokon való részvételüket,

(2) Mórahalom város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatainak szakmai programját a rendelet 3. számú függeléke tartalmazza.

(3) A Mórahalom város közigazgatási területét ellátó tanyagondnoki szolgálatok vonatkozásában, Mórahalom város Önkormányzatának Képviselő-testülete eltekint a tanyagondnoki tevékenységi munkanaplóban a szolgáltatást igénybe vevők tevékenységet igazoló aláírásától.

(4) Zákányszék Község közigazgatási területét ellátó tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, mint fenntartó eltekint a tanyagondnoki tevékenységi munkanaplóban a szolgáltatást igénybe vevők tevékenységet igazoló aláírásától.


8. Támogató szolgáltatás

11. §


(1) A támogató szolgáltatás igénybevételére, a jogosultság igazolására vonatkozóan a Szoctv. 65/C. §-ban foglaltak az irányadók.


9. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

12. §


(1) A Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás igénybevételére, a jogosultság igazolására vonatkozóan a Szoctv. 65/A. §-ban foglaltak az irányadók.


10. Nappali ellátás

13. §


(1) A nappali ellátás szabályaira a Szoctv. 65/F. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) Ellátási formák:    


11. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

14. §


(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szabályaira a Szoctv. 65. §-ban foglaltak az irányadók.


12. Szakosított ellátási formák

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

15. §


(1) A szakosított ellátási formák általános szabályait a Szoctv. 66. § és 67. § (1) bekezdése határozza meg.

(2) Az idősek otthonában az ápolást, gondozást nyújtó ellátásokat a Szoctv. 67. § - 68/B. §§-ai határozzák meg.


13. Az ellátást igénybe vevő ellátottak jogai

16. §

 (1) A szociális ellátások igénybe vételekor a szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az emberi élethez, méltósághoz, a testi épséghez, a testi- és lelki egészséghez való jogra.

(2) A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

(3) Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi, mentális állapotára tekintettel az intézmény által nyújtott egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.

(4) Az ellátottnak joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos adatok megismeréséhez, ennek teljesítése érdekében az Intézményvezető évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti.

(5) Az ellátottat megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.


14. Az Intézményvezető intézkedése elleni, panasz, fellebbezés, adatszolgáltatás

17. §

 (1) Az ellátott az ellátás során őt ért jogsérelem esetén a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központja által nyújtott szolgáltatások tekintetében az Intézményvezetőhöz, Mórahalom város Önkormányzata által nyújtott tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében a polgármesterhez vagy az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat panaszával.

(2) Az Intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről, amennyiben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásához fordulhat panaszával.

(3) A személyes gondoskodást elutasító, illetve a személyi térítési díjat megállapító döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elbírálása a fenntartó legfőbb döntéshozó szervének hatáskörébe tartozik.

(4) A fenntartó legfőbb döntéshozó szervének határozata ellen – törvénysértés esetén – a kérelmező bírósághoz fordulhat.

(5) Az Intézményvezető a fenntartó legfőbb döntéshozó szervének irányába fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének a szakmai és pénzügyi beszámoló egy példányának leadásával köteles eleget tenni.


15. Szociálpolitikai Kerekasztal

18. §


(1) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott szakemberek részvételével    Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban: Kerekasztal) működtet, különösen a    szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,    végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

(2) A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. A Kerekasztalt össze kell hívni bármely tag indítványára. Tagjai a helyi önkormányzat képviselői, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, valamint a (3) bekezdésben meghatározott szervezetek képviselői.

(3) A  Kerekasztal tagjai:

  

16. Záró rendelkezések

19. §


(1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő és jogerősen még el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti Mórahalom város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete, és a 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendeletet módosító 25/2008. (XI. 20.), 2/2009. (I.29.), 7/2009. (III. 29.), 16/2009. (VI. 25.), 7/2010. (IV.01.), 9/2011. (IV.28.), 17/2011. (VIII.30.), 6/2012.(IV.26.), 8/2014. (III. 27.), 19/2015.  (IV. 30.), 27/2015.  (VI. 25.), 11/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati rendeletei. 

Mórahalom, 2016. december 15.Nógrádi Zoltán

polgármester

Dr. Elekes Petra

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
függelék
4.5 MB
mellékletek
1.96 MB
Mellékletek
1.05 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!