nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 - 2016-02-21
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003. (XII.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Tv.) 92. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a (A rendelet célja) kiegészítésre kerül az alábbi mondattal:

„E rendelet szabályozza a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.”


2. §


A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A rendeletet alkalmazni kell a Jászapáti város közigazgatási területén élő:

a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye Jászapáti város közigazgatási területén van,

e) a Tv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túl az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira,

f) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.


3. §


A Rendelet 4. §-ában, 10. § (1), 12. § (1) és (3) bekezdésében az Egyesített Szociális Intézmény elnevezése az alábbi névre módosul:

„Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény”


4. §


A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által a szolgáltatónak fizetendő díj: 440,- Ft + ÁFA/adag.”5. §


A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbiakkal egészül ki:

„(3) Nappali ellátás esetén a térítési díj az étkeztetést is igénybe vevők esetén az ott meghatározottak szerint étkeztetési térítési díjjal emelkedik. A házi segítségnyújtás, illetve a nappali ellátás térítési díját – az étkezési térítési díj kivételével – nem kell megfizetnie annak a gondozottnak, akinek a családjában az ez főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.”


6. §


A Rendelet 12. § (3) bekezdésében megjelölt „Szociális, Sport, Kisebbségügyi Bizottságához” kifejezés az alábbiak szerint módosul:

„Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságához”


7. §


A Rendelet 14. § (2) bekezdésében megjelölt „Szociális, Sport, Kisebbségügyi Bizottságához” kifejezés az alábbiak szerint módosul:

„Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságához”
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!