nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-04-25 - 2013-04-30
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 35/2001. (I. 01.) számú helyi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI. 8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet 29. § a) pontjában meghatározottak szerint, továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró:

véleményének kikérésével Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 35/2001. (I. 01.) számú Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


(1)  Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed:

  1. Az ipari park területére ( 0282/11-17, 0282/58-61, 0282/75-77, 4058/1,4,6-9 hrsz).
2. §


(1)  Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi:

-  SZT – 1/m2 jelű külterület szabályozási tervének módosítása tervlap (térkép – digitális állományú rajzi munkarész) M = 1: 6000, a Rendelet 1. mellékletének SZT-1/h jelű tervlapját módosítja.


3. §


(1)  A Rendelet Ipari, gazdasági területek építési övezetei 32. § (3) bekezdés összesítő táblázata törlésre kerül.


4. §


(1)   A Rendelet Ipari, gazdasági területek építési övezetei 32. §-a kiegészül a (4) bekezdéssel:


"(4)      Gip4 - ipari, egyéb gazdasági terület az Ipari Park területén lévő üzemek övezete

            A kialakítható legkisebb  telek területe 2000 m2 .

            A megengedett legnagyobb beépítettség  50 %.

            Szabadon álló beépítés alakítható ki legfeljebb 12,50 m építménymagassággal.     Technológiával igazolt esetben ennél nagyobb építménymagasságú "csarnok          szerkezetű" épület is építhető. Az övezetben lapostetős épület is elhelyezhető.

            Az övezetet legalább részleges közművel kell ellátni.

            A kialakítható legkisebb zöldfelület 25 %.

            A terepszint alatti építmények területe max. 60%.

A telken az épület minimum 10,00 méter előkerttel és minimum 5,00 méter .oldalkerttel, de 10 méter feletti építménymagasság esetén a szabadon álló telepítésre vonatkozó minimum oldalkerttel helyezhető el. Az előkertben egyszintes portaépület elhelyezhető.

A telek szélessége minimum 30 méter, mélysége minimum 50 méter."


5. §


(1)  A Rendelet Ipari, gazdasági területek építési övezetei 32. §-a kiegészül az (5) bekezdéssel:


"(5)        Összesítő táblázat:


Építési övezet jele

Gip1-

Sz/50/5,5/2000

Gip 2-

Sz/40/7,5/2000

Gip3-

Sz/20/4,5/2000

Gip4-

Sz/50/12,5/2000

Beépítési mód

Szabadon álló

Szabadon álló

Szabadon álló

Szabadon álló

Beépítettség

Max.50

Max.40

Max.20

Max.50

Építménymagasság (m)

Max.5,5

Max.7,5

Max.4,5

Max.12,5

Előkert (m)

Min.5,00

Min.10,00

Min.10,00

Min.10,00

Telekterület (m2)

Min.2000

Min.2000

Min.2000

Min.2000

Telekszélesség (m)

Min.30

Min.30

Min.30

Min. 30

Telek mélység (m)

Min.50

Min.50

Min.50

Min. 50

Zöldfelület (%)

Min.25

Min.30

Min.40

Min.25

Terepszint alatti építmény (%)

Max. 60

Max. 60

Max. 30

Max. 60

Közművesítettség

Részleges

Részleges

Részleges

Részleges

"


6. §

Záró rendelkezések


(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet jelen rendelettel módosul az 1.§ (1) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozóan.

Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan változatlan

tartalommal hatályban marad.


(2)       Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlap a jóváhagyását

követő 5. napján lép hatályba.

Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál

kell alkalmazni.


(3)       Kihirdetéséről és közzétételéről a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak és a       partnerségi határozat szerint kell gondoskodni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!