nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (II.15.) rendelete
Hatályos:2018-02-16 - 2018-02-17
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (II.15.) rendelete
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép:


„(3) A Mezőkeresztesen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő 0-14 éves korú gyermekek részére a nem kötelező védőoltás igénybe vételéhez évente személyenként 10.000,- Ft támogatás biztosítható. A támogatás megállapításához az oltási könyv és az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylat bemutatása szükséges.”


2. §

 

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                           Majoros János s.k.                                  Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

                              polgármester                                                                jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!