nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-27 - 2019-12-31
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelete
a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról

  

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK


30/2010.(XI.12.)


önkormányzati rendelete


a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról

(egységes szerkezetben a 24/2011.(VII.5.), a 31/2011.(VIII.26.) a 37/2011.(X.27.), a 28/2012.(VI.28.), a 10/2013.(II.15.), a 36/2013.(IX.27.), a 41/2013.(XI.4.)  a 8/2015.(III.27.),  29/2015. (XII.18), 10/2017.(II.24). a 12/2017.(III.31.) és a 20/2017.(VI.30.), 33/2017.(XII.1.), 38/2017.(XII.15.), 12/2018.(III.29.), 14/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelettel)Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1), 22.§ (1) és a 23.§ (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következő rendeletet alkotja:ELSŐ RÉSZ


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 1. Fejezet


A BIZOTTSÁGOK ÁLTALÁNOS FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI


 1. A bizottságok általános feladatai1. § (1) Előkészítik a Közgyűlés döntéseit.


(2) Előterjesztést nyújthatnak be a Közgyűléshez, kezdeményezhetik önkormányzati rendelet alkotását, módosítását.


(3)[1] Feladatkörükben előzetesen véleményezik a közgyűlési előterjesztéseket.


2.§ (1) Kapcsolatot tartanak:

a) az állami, az önkormányzati, valamint az illetékes érdekképviseleti és

társadalmi szervekkel,

b) az önkormányzati alapítású, illetve a város közigazgatási területén működő

egyéb gazdálkodó szervezetekkel,

c) a városi és megyei alapítványok kuratóriumaival,

d) a Megyei Önkormányzat illetékes bizottságaival.


3.§ (1) Szervezik és ellenőrzik a Közgyűlés döntéseinek végrehajtását.


(2) Ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a Közgyűlés döntései előkészítésére, illetőleg a végrehajtására irányuló munkáját.


4.§ (1) Intézkedést kezdeményezhetnek a polgármesternél, ha a polgármesteri hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdeksérelmét vagy a szükséges intézkedések elmulasztását észlelik.


(2) Ellátják a Közgyűlés által esetenként meghatározott - jelen szabályozásban nem érintett - egyéb feladatokat, pl. egyes vizsgálatok, ellenőrzések végzését.


(3)[2] Javaslatot tesznek a Pályázati Önerő és Tartalék Alapra beérkezett pályázatokra.
 1. A Közgyűlés által átruházott hatáskörgyakorlások


5.§ (1) Döntenek a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet szerint a feladatkörüket érintően részükre megállapított alapszerűen kezelt céltartalékok és egyéb pénzügyi alapok felhasználásáról.


(2) Döntenek a Közgyűlés által külön rendeletben átruházott hatáskörgyakorlás során.


MÁSODIK RÉSZ


RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK


II.  Fejezet


A BIZOTTSÁGOK SAJÁTOS FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI


 1. A GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI6.§ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladatai:


(1) Véleményezi:

a) az önkormányzat gazdasági programját, a költségvetés tervezetét, s a költségvetés módosításait, továbbá véleményezheti a zárszámadást,

b) a gazdasági, pénzügyi kihatású előterjesztéseket,

c) az önkormányzatot érintő vállalkozás-fejlesztési elképzeléseket,

d) önkormányzati intézmény alapítását, gazdasági társaság, intézményirányító társulás létrehozását vagy javaslatot tehet ilyen döntés meghozatalára,

e) az önkormányzati ingatlanok licit induló, illetve eladási árát,

f) a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében:

fa) az éves gazdálkodásról szóló beszámolót és üzleti jelentést,

fb) pótbefizetés elrendelését és visszafizetését, valamint a törzstőke felemelését    és leszállítását,

fc) az üzletrész felosztását és bevonását,

fd) az üzleti terv jóváhagyását,

g) a szolgáltatási díjak, árak tervezett változtatását.

h)[3] az éves összesített közbeszerzési tervet és annak módosítás(ai)át.


i)[4] az éves statisztikai összegzést.


 j)[5] meghívásos eljárás esetén a keretszámot, illetve az ajánlattételre felkérni      kívánt személyeket    és szervezeteket.


     k)[6] a helyben központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan

ka) az eljárás megindítását,

kb)[7]

kc) az eljárást megindító felhívást,

kd) a dokumentáció elfogadását,

ke)az érvénytelenség megállapítását, és

kf) az eljárás eredményének megállapítását.


A közbeszerzési eljárás megindítása előtt köteles megvizsgálni a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozás célszerűségét.(2)[8] Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl véleményezi:


 1. beszerzések esetében az ajánlati felhívást, vagy az ajánlati dokumentációt. Meghívásos eljárás esetén zárt ülésen véleményezi – az ajánlattételre felkért vállalkozók felé történő megküldés esetén – az ajánlati felhívást, illetve az ajánlati dokumentációt,


 1. az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, illetve a költségvetési szervek beszerzései esetén az ajánlati felhívást, illetve az ajánlati dokumentációt közzététele előtt, illetve meghívásos eljárás esetén az ajánlattételre felkérni kívánt vállalkozók felé történő megküldés előtt, 1. az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, illetve a költségvetési szervek beszerzései esetén az előkészítő bizottság által összeállított javaslatot,


     d)[9] a Bíráló Bizottság ajánlati, ajánlattételi és részvételi felhívásra, valamint az       ajánlati dokumentáció/ több szakaszból álló eljárás esetén a dokumentáció tartalmára vonatkozó javaslatát,


     e)[10] a Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatát.


      f)[11] a Bíráló Bizottság javaslata alapján a pótmunka elvégzésének indokoltságát,

      g)[12] ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió      forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió millió forintot, a Bíráló Bizottság javaslatára véleményezi azt a legalább három ajánlattevőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küld,


 h)[13] a Bíráló Bizottságnak az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében tett javaslatát


(3) Javaslatot tesz:

a) az önkormányzat saját bevételei növelésének lehetőségére,

b) hitelek felvételére, kötvénykibocsátásra, s véleményezi az ilyen irányú kezdeményezéseket,

c) a privatizálható, valamint vállalkozásba adható vagyoni kör kijelölésére,

d) az önkormányzat bérlet útján hasznosítható vagyontárgyai bérleti díjaira,

e) a helyi közüzemi cégek új szervezeti formájának kialakítására,

f) az önkormányzatokat megillető tulajdonosi jogok gyakorlására, kötelezettségek teljesítésére,


(4) Javaslatot tehet új helyi adó bevezetésére, illetve véleményezi az ilyen irányú javaslatokat.


(5) Előkészíti az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló előterjesztéseket.

(6) Értékeli gazdaságilag, pénzügyileg az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételét.


(7) Ellenőrzi az önkormányzati vagyon kezelését.


(8) Figyelemmel kíséri:

a) a költségvetési előirányzatok teljesítését,

b) a kommunális közüzemi szolgáltatások ellátását gazdasági vonatkozások

    tekintetében.7.§  A Közgyűlés által a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskör-gyakorlások:


(1) Dönt:


a) a közgyűlés két ülése között – önkormányzati érdekeltségi bevételek vonatkozásában pénzeszközök átmeneti, maximum 6 havi lekötéséről,


b) intézmény megszüntetése, átszervezése miatt feleslegessé vált önkormányzati tulajdonú állóeszközök hasznosításáról, illetve átcsoportosításáról, értékesítéséről; ehhez indokolt esetben igényli az illetékes bizottság véleményét,


c) 15.000.001-25.000.000.-Ft értékhatár között önkormányzati tulajdonú ingatlan szerzéséről, elidegenítéséről, illetőleg a tulajdonjog változással járó minden más jogügyletről, használatba adásáról, vagy hasznosítási jogának átengedéséről, illetve megterheléséről, azon jelzálogjog létesítéséről, ingyenes átruházásáról, követelésről való lemondásról,


d) a 15.000.001 forinttól 25.000.000.- forintig terjedő értékhatárú településrendezési szerződések kötéséről, amelyben az önkormányzat egyes a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval,


e) 50 millió forint összeghatárig a továbbra is önkormányzati tulajdonban maradó eszközök kezelő szervezetek – melyek intézmények illetve önkormányzati (rész) tulajdonú gazdálkodó szervezetek lehetnek – közötti átcsoportosításáról,


f) az OTÉK – ben előírt parkolóhely normáktól való eltérés meghatározásáról.


(2) Meghatározza az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek bérleti, illetve haszonbérleti díja, mértéke megállapításának elveit.


(3) Elbírálja a 15.000.001-25.000.000.- Ft közötti egyedi értékhatárral rendelkező forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítására kiírt pályázatot.


(4) Hozzájárul a vételárhátralékkal terhelt lakás elidegenítése esetén a tartozás átvállalásához, vagy átviteléhez.             


(5)[14] Megállapítja önkormányzati bérlakás leadása esetén a város szabályozási tervének végrehajtására figyelemmel – a polgármester előterjesztésére a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleménye alapján – a helyi lakásrendeletben foglaltaktól eltérő mértékű térítési díj mértékét.


(6)[15] Legfeljebb 80 %-kal mérsékelheti a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját, ha a társadalmi szervezet, közalapítvány, egyház, illetve a nonprofit gazdasági társaság által a helyiségben végzett tevékenység nem anyagi haszonszerzést szolgál.


(7)[16][17] Elfogadja az önkormányzati fenntartású, az önkormányzattal ellátási szerződést kötött egyházi és nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények, az ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek pénzügyi beszámolóját, valamint az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság pénzügyi beszámolóját.(8)[18] Meghatározza a helyiség-hasznosítások bármely jogcímen történő átengedésnek feltételeit, és a bérlőtársi jogviszony létesítését külön hozzájárulással engedélyezi.


 1. A JOGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI  BIZOTTSÁG

FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI8. §  A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság feladatai:(1) Véleményezi:


a) jogi és célszerűségi szempontból az önkormányzati rendelet-tervezeteket,

b) a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzat tervezetét, annak módosításait,

c) testületi vagy tisztségviselői felkérésre az önkormányzati, illetve a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozó fontosabb szerződéstervezeteket,

d)[19] a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjének törvényességi felügyeleti jogkörében a Közgyűlés felé tett felhívásában foglaltakat,

e) felkérésre az önkormányzat polgári jogi vitáit, s állást foglal megoldásuk ügyében,

f)[20] a Közbiztonsági Alapra benyújtott pályázatokat és rendkívüli ülésen javaslatot tesz a beérkezett   pályázatokra,

g) a városi rendőrkapitány és a tűzoltóság vezetőjének kinevezésére vonatkozó javaslatot,

h) a „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díj” kitüntetésre javasolt személyeket.


(2) Állást foglal az önkormányzati rendeletek jogértelmezési kérdéseiben.


(3) Kezdeményezi a Közgyűlés feladatköreit érintően önkormányzati rendelet megalkotását.


(4) Figyelemmel kíséri:

a) a szervezeti és működési szabályzat hatályosulását, s az ezzel kapcsolatos észrevételeit jelzi,

b) a város polgárai panaszainak, közérdekű javaslatainak intézését,

c) a város közrendjét és közbiztonságát, és ezzel összefüggésben javaslatokat dolgoz ki,

d) az önkormányzat döntéseinek és egyéb irányítási eszközeinek hatályosulását,

e) az Önkormányzat, az intézményei és gazdasági társaságai működésével összefüggésben az etikai normák betartását, érvényesülését.


(5) Kivizsgálja:

a) az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést. A vizsgálat eredményéről előterjesztést készít a közgyűlés következő ülésére,

b) felkérésre az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok elleni etikai tartamú bejelentéseket.


(6)[21]Kezdeményezésre megvizsgálja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát. A vizsgálat eredményéről előterjesztést készít a közgyűlés következő ülésére.


(7) Segíti:

a) a közbiztonság javítását szolgáló alapítványok, közalapítványok illetve társadalmi szervezetek munkáját,

b) a rendőrség és más szervek bűnmegelőzési tevékenységét.


(8)[22] Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására.


 8/A. §[23]  A Közgyűlés által a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottságra átruházott hatáskör-  gyakorlások:

   (1) A Közbiztonsági Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti.

  (2)[24] Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása.
 1. [25]A KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG FELADATAI  ÉS HATÁSKÖREI9.§[26] A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság feladatai:


     (1) A köznevelés területén:


1. Közreműködik a városi oktatásfejlesztési koncepciók, tervek kidolgozásában.


2. Részt vesz az iskoláztatással kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködő szervekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében.


3. Figyelemmel kíséri:

a) a nevelési-oktatási intézmények szakmai munkáját,

b) az oktatási intézményekben működő diákönkormányzatok ifjúsági tevékenységét.


4. Feltárja és egyezteti az óvodáztatással és az iskoláztatással kapcsolatos érdekeket.


5. Javaslatokat dolgoz ki az óvodák és az önkormányzat által működtetett nevelési-oktatási intézmények működése személyi és dologi feltételei javítására.


6. Véleményezi óvodák esetében, mint fenntartó:

a) az intézmények fejlesztését szolgáló intézményi pályázatokat,

b) a intézményvezetői állásaira benyújtott pályázatokat,

c) az önkormányzat éves költségvetése rendeletének tervezetét,

d) az oktatásra vonatkozó esélyegyenlőségi helyzetelemzést, és intézkedési tervet.

e) az intézmények alapítására, átszervezésére, megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket


7. Véleményezi az „Oktató-Nevelő Munkáért Vietórisz József díj” és a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj” kitüntetés adományozására, továbbá posztumusz kitüntetésre beérkezett kezdeményezéseket.


8.Véleményt nyilvánít az általános iskolák felvételi körzetének megállapításával kapcsolatosan.


9.[27]


10.[28]


11.[29]


(2) A kultúra területén:


1.[30] Figyelemmel kíséri a városban folyó közművelődési, közgyűjteményi és kulturális munkát, támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik az általuk létrehozott érdekképviseleti szervekkel.


2. Koordinálja az Önkormányzat a marketing tevékenységén belül a kulturális jellegű kiadványok megjelentetését.


3. Közreműködik:

a)  a képzőművészeti kulturális pályázatok kiírásában, elbírálásában,

b) városi kultúrafejlesztési koncepciók, tervek, stratégiák, rendeletek javaslatok kidolgozásában.


4. Gondoskodik a város kulturális hagyományai ápolásáról, megújításáról, előmozdítja a kulturális értékek bemutatását.


5. Támogatja kulturális egyesületek, együttesek, csoportok munkáját.


6.[31] Javaslatot dolgoz ki a szükségletek és lehetőségek felmérése alapján a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény hatálya alá tartozó intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére, a közművelődés strukturális átalakítására, és a közművelődési innovációs folyamatok támogatására.


7. Javaslatot tesz:

a) új kulturális, művészeti díjak, valamint alapítványok létrehozására,

b)[32] közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére; véleményezi és értékeli a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény hatálya alá tartozó intézmények szakmai munkáját, beszámolóját,

c) a Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény gyarapítására,

d) közterületek elnevezésére, illetve azok megváltoztatására,

e) [33]

f)[34] rendkívüli ülésen a Kulturális Alapra benyújtott pályázatokra.


8.[35] Véleményezi:

 1. a köztéri műalkotások elhelyezését, áthelyezését, megszüntetését, rekonstrukcióját, közreműködik képzőművészeti alkotások zsűrizésében
 2.  „Nyíregyháza Város Tudományos Életéért Westsik Vilmos díj” és „Nyíregyháza Város Művészeti Életéért Barzó Endre díj”, „Nyíregyháza Város Kultúrájáért Katona Béla díj”, valamint „Nyíregyháza Érdemes Újságírója Krúdy Gyula díj” kitüntetések adományozására beérkezett javaslatokat


9. Véleményt nyilvánít:

a)  nem önkormányzati szervekkel, intézményekkel történő kulturális, közművelődési megállapodásokkal, egyéb kulturális témájú javaslatokkal kapcsolatban,

b) a város kulturális szempontból jelentős fejlesztéseivel, beruházásaival kapcsolatban, figyelemmel kíséri és értékeli a város nagyrendezvényeit.(3) A sport területén:


1. Felülvizsgálja és szükség szerint a Közgyűlésnek módosításra javasolja a sportfejlesztés irányait és arányait meghatározó középtávú városi sportkoncepciót és a sportrendeletet, valamint gondoskodik azok megvalósításáról.


2. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz minden testneveléssel, sporttal és sportlétesítménnyel kapcsolatos támogatási, fejlesztési és felújítási kérdésben, témában.


3. Véleményezi:

a) a Nyírsuli Nonprofit Kft., mint önkormányzati alapítású gazdasági társaság éves üzleti tervét és beszámolóját,

b)[36]


4.[37] Kiemelten támogatja a városi oktatási intézmények diáksport tevékenységét     irányító és összehangoló Nyírsuli Kft. munkáját, a diákolimpiai és az egyéb városi versenyrendszerek lebonyolítását.  5. Támogatja és segíti a Nyírsuli Nonprofit Kft. keretében működő városi utánpótlás-nevelési rendszert, valamint a városi alapfokú bajnokságok, versenyek és szabadidősport rendezvények lebonyolítását.


6. Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek sporttevékenységét, segíti a családok, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok testedzési, sportolási feltételeinek biztosítását, javítását.


7. Figyelemmel kíséri:

a) az önkormányzati oktatási intézményekben működő diák-sportszervezetek tevékenységét, támogatja az iskolai testnevelés és sport gyakorlásához szükséges feltételek megteremtését, javítását,

b) az önkormányzat által a városi sportszervezeteknek nyújtott éves sporttámogatások rendeltetésszerű felhasználását, elszámolását.


8. Figyelemmel kíséri és lehetősége szerint támogatja az önkormányzat, valamint a városi sportszervezetek nemzetközi sportkapcsolatait, különös tekintettel a testvér- és partnervárosi sporttalálkozókra, sportrendezvényekre.


9.  Meghatározza a sportkoncepció alapján a kiemelkedő nemzetközi és országos jellegű városi sportrendezvényeket és dönt azok támogatásáról.


10[38] Jóváhagyja és működteti a különböző szintű sporteredményeket értékelő és    jutalmazó rendszert. (sportösztöndíj rendszer)


11.[39]  Véleményezi:


     a) városi sport kitüntetések, elismerések odaítélésére beérkezett javaslatokat,


b) a sportintézmények, sportvállalkozások alapításával, működtetésével,    átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket


12.[40] Javaslatot tesz az olimpián és paralimpián, valamint az Európa-és      világbajnokságokon elért eredmények támogatási összegére.13.[41] A városi sportrendelet előírásai alapján megtárgyalja a támogatási szerződések szerint a kiemelt városi sportszervezetek, valamint a sportlétesítményeket üzemeltető sportszervezetek éves, féléves sportszakmai és pénzügyi beszámolóit.10.§[42] A Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott hatáskör- gyakorlások:


(1)[43] A köznevelés területén:

    1. A Közgyűlés által elfogadott keretszámok alapján dönt az oktatási célú tartalék     felhasználásáról.


2. Dönt az óvodák (felvételi) körzetének meghatározásáról.


3. Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.


4. Dönt az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, a csoport átlaglétszámtól való eltérés engedélyezéséről, valamint a maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről.


5. Egyetértési jogot gyakorol a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből óvoda esetén, mint fenntartóra és működtetőre, nevelési-oktatási intézmény esetén, mint működtetőre többletkötelezettség hárul.


6.Értékeli az óvoda pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét.


7. Jóváhagyja az óvoda továbbképzési programját.


8. Ellenőrzi az óvoda pedagógiai programját, a házirendjét, valamint a SZMSZ-ét.


      9.  Véleményezi az óvodai munkatervet.


10.[44] Véleményt formál, mint vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzat a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum döntésének vagy véleményének kialakítása előtt a következő esetekben:

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,

b) átszervezésével,

c) feladatának megváltoztatásával,

d) nevének megállapításával,

e) vezetőjének megbízásával és a megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt.”   11. Véleményezi a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet.


   12. Egyetértési jogot gyakorol az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény pedagógiai-    szakmai ellenőrzésében résztvevő szakértő kijelöléséhez.


   13. Dönt az óvodaszékbe, intézményi tanácsba történő tag delegálásáról.


    14.Véleményezi azt az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény óvodát   érintő gyermeklétszámát, amelynek felvételét az óvoda nem tagadhatja meg.


    15. Véleményt ad a felvételi körzetek megállapításához a megyei kormányhivatal számára.


    16.[45] Dönt az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása nyomán a Hátrányos    Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételről.(2) [46]A kultúra területén:

1. Jóváhagyja a fenntartásában működő - muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és   a közművelődésről szóló törvény, valamint az előadó-művészeti szervezetekről szóló törvény hatálya alá tartozó - intézmények szervezeti és működési szabályzatait, stratégiai, fejlesztési és beruházási tervét, éves szakmai feladatait, teljesítményértékelését, munkaterveit, beszámolóit, továbbképzési terveket.

2.[47] Jóváhagyja a megyei hatókörű városi múzeum küldetésnyilatkozatát, stratégiai tervét, állományvédelmi stratégiáját, gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervét, a múzeum digitalizálási stratégiáját, fejlesztési és beruházási feladatait.

3. Jóváhagyja a megyei hatókörű városi könyvtár küldetésnyilatkozatát, gyűjtőköri szabályzatát, stratégiai tervét, minőségpolitikai nyilatkozatát.

4. Dönt a város tárgyévi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a bizottság hatáskörébe utalt pénzkeretek felhasználásáról.

5. A Kulturális Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti.

6. Véleményt nyilvánít a nem önkormányzati tulajdonú épületre történő új művészeti alkotások  elhelyezését megelőzően.

7. Kiadja az önkormányzati közművelődési feladatokat ellátó közművelődési intézmények fenntartói nyilatkozatát.

8. Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása.”(3)[48] Sport területén:

A sportkoncepcióban és a sportrendeletben meghatározott alapelvek, illetve a Közgyűlés által elfogadott keretszámok alapján dönt az éves sportcélú tartalék keretösszegeinek felosztásáról és működteti a sport célfeladatok teljes rendszerét. 1. A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI


11.§ A Pénzügyi Bizottság feladatai:


(1) Véleményezi:

a) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló  - zárszámadás – tervezetét, továbbá a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatokat,

b) az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló előterjesztést,

c)  a költségvetésben nem szereplő pénzügyi kihatású előterjesztéseket,

d) a gazdasági és pénzügyi ellenőrzések éves programját.


(2) Véleményezheti a gazdasági, pénzügyi kihatású előterjesztéseket.


(3) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.


(4) Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.


(5) Ellenőrzi az önkormányzati vagyon működtetésének pénzügyi vonatkozásait és az önkormányzati érdekeltségi bevételek vonatkozásában pénzeszközök átmeneti lekötését.


(6) Elemzi az önkormányzati alapítású költségvetési szervek, vállalatok gazdasági-pénzügyi ellenőrzéseinek tapasztalatait, s javaslatot tehet ellenőrzési szempontokra.


(7)[49] Véleményezi az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos előterjesztéseket. 1. A SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI12.§ A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság feladatai:(1) Szociális és egészségügyi területen:


1.[50] Elősegíti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodás formájában megjelenő szociális és gyermekjóléti ellátások színvonalának és hatékonyságának fejlesztését.

2.[51] Együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátás színvonalának javítása érdekében a szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó állami, egyházi és karitatív szervezetekkel.


3. Közreműködik:

a) a város lakásprogramja kialakításában, végrehajtása keretében pedig véleményezi és a Közgyűlés elé terjeszti az önkormányzati bérlakáshoz jutók névjegyzékét; dönt, illetve véleményezi az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet által hatáskörébe utalt kérdésekben,

b) javaslatok kidolgozásával az egészségügyi ellátás fejlesztésében; figyelemmel kíséri - jogszabályi keretek között - az egészségügyi, ezen belül a betegellátási, valamint gyógyító-megelőző tevékenységet.


4.[52] Kapcsolatot tart a kétszintű betegellátás hatékony működtetése érdekében a Jósa András Oktatókórházzal, és javaslat-tervezeteket dolgoz ki.


5.  Véleményezi:

a)[53] az „Együtt Egymásért Burger István díj”, „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Dr. Eisert Árpád díj” és „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Babicz Béla díj” kitüntetésre érkezett javaslatokat.


b)[54]

6. Javaslatot dolgoz ki a szükségleteket és lehetőségeket felmérve az önkormányzat által fenntartott és irányított egészségügyi intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére.


7.[55] Koordinálja az önkormányzat és a területileg illetékes közegészségügyi hatóság tevékenységének az egészségüggyel összefüggő közös feladatait.”


8. Figyelemmel kíséri a városban lakó időskorúak szociális, egészségügyi helyzetét.


9.[56] Véleményezi az ellátási szerződés keretében biztosított szolgáltatások fenntartó által megállapított térítési díjait.


10.[57] Együttműködik az egészségügyi alapellátás színvonalának javítása érdekében az Egészségügyi Alapellátási Igazgatósággal.


11.[58] Javaslatot tesz rendkívüli ülésen a Szociális és Egészségügyi Alapra benyújtott pályázatokra.(2) Ifjúsági területen:


1. A rendelkezésre álló eszközeivel segíti a gyermek és ifjúsági közösségek működési körülményeinek biztosítását, javítását.


2. Figyelemmel kíséri a városban működő ifjúsági tevékenységet.


3. Támogatja és segíti a városban működő civil ifjúsági szervezeteket, melyek drogprevenciós tevékenységet végeznek és mindazon kezdeményezést, mely erre irányul.


4.[59] Segíti és összehangolja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Városi Rendőrkapitányságnak, a területileg illetékes közegészségügyi hatóságnak, valamint a civil ifjúsági szervezeteknek a fiatal korosztályt érintő tevékenységét.


5. Dönt a kiemelkedő városi ifjúsági rendezvények támogatásáról.


6. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz minden gyermek és ifjúságpolitikai kérdésben, témában.


7.[60] Véleményezi a „Nyíregyháza Gyermekeiért és Ifjúságért Kégly Szeréna díj” odaítélésére beérkezett javaslatokat


13.§ A Közgyűlés által a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságra  átruházott hatáskör-gyakorlások:


(1) Megállapítja a társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjaiban orvosi munkát végzők díjazását.


(2)[61][62] Elfogadja az önkormányzati fenntartású, az önkormányzattal ellátási szerződést kötött egyházi és nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények, az ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek szakmai beszámolóját, valamint az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szakmai beszámolóját.”


(3)[63] Elbírálja:

a) [64]a az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmény vezetőjének döntése ellen az igénybe vevő, vagy törvényes képviselője által benyújtott panaszt,


b) az önkormányzattal ellátási szerződést kötött egyházi és nem állami fenntartású, egyházi, személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmény fenntartójának döntése ellen az igénybe vevő, vagy törvényes képviselője által benyújtott panaszt,


c) a szociálisan rászorult hajléktalan személyek részére nyújtható lakhatásukat segítő lakbér hozzájárulási szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján benyújtott kérelmeket.


d) az Önkormányzat és a Minisztérium együttműködésében kiírt BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott pályázatokat, dönt az ösztöndíjak odaítéléséről, és összegéről,


e)[65] az üdültetési támogatás iránt benyújtott kérelmeket,(4)[66] Gyakorolja az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának és házirendjének, valamint az egészségügyi alapellátást biztosító Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó fenntartói jogosítványokat.  


(5) Dönt:

a) kérelemre - a Polgármester előterjesztése alapján- a lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendeletben foglaltak szerint a támogatás odaítéléséről, a szerződésszegésről, a lehetetlenülésről, a kölcsön visszafizetésének végrehajtásáról.


b)[67],[68] kérelemre az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakásban albérlőként lakók és a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő bérlakásban bérlőként lakók lakbértámogatásának odaítéléséről.


 1. a helyi rendeletekben meghatározott alapelvek, illetve a Közgyűlés által elfogadott keretszámok alapján az egészségügyi és ifjúsági céltartalék keretösszegeinek felosztásáról és felhasználásról,
 2. [69] a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi működtetési jog átruházásával kapcsolatos feladatokról, szerződések és feladat – ellátási szerződések megkötéséről.
 3. [70]kérelemre, a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak ingyenes szociális ellátásban részesítéséről


(6) Véleményezi az önkormányzati tulajdonú bérlakások elővásárlási joga mellett részletfizetési kedvezménnyel kötött adásvétel szerződések fizetési kötelezettségének felfüggesztésére irányuló kérelmeket.


(7) Engedélyezi a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt vállalással megvalósult közművekre utólag való rácsatlakozás hozzájárulási költségének 12 havi, út létesítése esetén 24 havi kamatmentes részletekben történő megfizetését.(8) Összeállítja az önkormányzat által, a magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakásokat igénylők névjegyzék-tervezetét, illetve jóváhagyja a végleges névjegyzéket.


(9) Kiemelten fontos egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására, céltartaléka terhére pályázatot ír ki és elbírálja azokat.


(10)[71] Elfogadja az Idősügyi Program Cselekvési Tervét.

(11)[72][73]  A Szociális és Egészségügyi Alap, továbbá az Ifjúsági Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti.”


(12)[74] Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása. 1. A VÁROSSTRATÉGIAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

 FELADATAI  ÉS HATÁSKÖREI14.§ A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladatai:


(1) Véleményezi:

a) a fejlesztési, beruházási, felújítási;  településrendezési; üzemeltetési; környezetvédelmi; közlekedési, idegenforgalmi; nemzetközi kapcsolatok és a civil kapcsolatok feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket,

b) az átfogó, különböző időtávú településfejlesztési koncepciókat, terveket, programokat,

c) a feladatkörébe tartozó az Önkormányzat és intézményei, és gazdasági társaságai fejlesztési, beruházási, felújítási javaslatait, terveit,

d) a belterületbe vonások megvalósítási ütemtervét, munkarészeit, költségvetési kihatásait,

e) a védett területek, épületek karbantartását, felújítását, rekonstrukcióját és annak támogatását,

f) a városszerkezetben elfoglalt helyzete és értéke függvényében a tervezett ingatlan elidegenítéseket,

g) közlekedés feltételeinek javításával, a forgalomszervezéssel kapcsolatos koncepciókat, javaslatokat, fejlesztési elképzeléseket,

h) az építési tilalom miatti kártalanítási kérelmeket és javaslatot tesz az ügyfél és az önkormányzat közötti megállapodáshoz a kártalanítási összeg mértékére,

i) az energiafejlesztési terveket, illetve az energiaellátás új módszereit,

j) a város energia-felhasználásának gazdaságosságát, az energiahordozók felhasználását,

k) az önkormányzat és az intézményhálózata tekintetében az informatikai tevékenység fejlesztési terveit,

l) az út- és járdahálózat bővítésére irányuló terveket, döntés-tervezeteket,

m) a közlekedés feltételeinek javításával, a forgalomszervezéssel, a tömegközlekedéssel kapcsolatos koncepciókat, javaslatokat, valamint megvalósításukat,

n) a helyi járatú autóbusz-közlekedés menetrendjét,

o) más önkormányzatokkal, nem önkormányzati szervekkel, intézményekkel történő idegenforgalmi tárgyú megállapodásokat,

p) a városban tartandó az Önkormányzat, valamint egyéb szervezetek által szervezett jelentősebb, illetve idegenforgalmi és turisztikai vonzerővel is rendelkező rendezvények tervezeteit,

q) a szolgáltatási díjak, árak tervezett változtatását,

r) [75]


(2) Véleményezi a feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek, esetében:

a)  az éves gazdálkodásról szóló beszámolót és üzleti jelentést,

b) pótbefizetés elrendelését és visszafizetését, valamint a törzstőke felemelését és leszállítását,

c) az üzletrész felosztását és bevonását,

d) az üzleti tervet

e)[76] a gazdasági társaságok által megkötendő tulajdonosi ellenjegyzést igénylő szerződéseket(3) Javaslatot tesz:

a) a város különböző területei között meglévő ellátási szintkülönbségek mérséklésének módjára,

b) tervpályázatok kiírására,

c) önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, felhasználására,

d) a város levegőtisztasági, vízminőségi, és zaj problémáinak csökkentésére,

e) környezeti ártalmak csökkentésére,

f)  új külkapcsolatok kialakítására, és az önkormányzat nemzetközi szervezeti tagságára,

g) az önkormányzat partner- és testvérvárosi kapcsolatait érintő kiutazásainak személyi összetételére,

h) az idegenforgalom fejlesztésére, irányaira, valamint támogatásának formáira,

i)[77] rendkívüli ülésen a Civil Alapra és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatokra.


(4) Figyelemmel kíséri:

a) a városfejlesztési tervek végrehajtását,

b) a városfejlesztés és a városrendezés összhangját,

c) az épített és természeti környezet védelmét,

d) a város informatikai és telekommunikációs mobil és vezetékes hálózatával kapcsolatos fejlesztéseket,

e) a város köztisztasági helyzetét, a hulladék-gazdálkodást,

f)  a város közlekedésének helyzetét,

g) az önkormányzat és intézményeinek nemzetközi kapcsolatait,

h) a város Turizmusfejlesztési Koncepciójának végrehajtását,

i) a város idegenforgalmi helyzetének alakulását,

j) a kommunális közüzemi szolgáltatások ellátását műszaki vonatkozások tekintetében,

k) a közterületek fenntartását, üzemeltetését.


(5) Közreműködik:

a) az önkormányzat Európai Uniós politikájának alakításában, különös tekintettel az ország EU-s tagságából fakadó kötelezettségekre, feladatokra és lehetőségekre,

b) a testvér-, és partnervárosi kapcsolatok ápolásában, elmélyítésében, új együttműködési területek feltárásában,

c) nemzetközi jellegű városi gazdasági prezentációban bel- és külföldön,

d) a városunkba érkező hivatalos diplomáciai, külföldi vendégek fogadásában, programjában,

e) a közösségi kezdeményezések pályázati lehetőségeinek feltárásában és koordinálásában.


(6) A külföldről hazaérkező delegációktól írásos úti beszámolót kér, indokolt esetben szóbeli kiegészítéssel.


(7) Civil kapcsolatok területén:

a) Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik az általuk létrehozott érdekképviseleti szervekkel,

b) Felügyeli a civil szervezetekkel történő kapcsolattartást,

c) Évente értékeli a Nyírségi Civil Ház munkáját.


(8)[78] Előzetesen hozzájárul a településszerkezeti terv, a szabályozási terv valamint a helyi építési szabályzat módosításának elkészítéséhez.


(9)[79] Véleményezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott partnerek javaslatait, észrevételeit.


 (10)[80] Véleményezi a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerinti el nem fogadott véleményekről és azok indokolásáról szóló előterjesztést.15.§ A Közgyűlés által a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott  hatáskör-gyakorlások: 1. Elbírálja a helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására irányuló kérelmeket.


(2) Dönt:

a)[81]  

b) a magánerős út- és közműépítések támogatására irányuló pályázatokról,

c) az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizettetéséről,

d) költségvetésben megállapított Eu-s és külügyi alap, illetve az idegenforgalmi céltartalék odaítéléséről és a támogatás felhasználásáról,

e)[82],[83]

f)[84] településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott, az egyeztetésben részt vevő partnerek köréről.

g)[85] a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával összefüggő kérdésekről.


(3) [86]


(4) Kialakítja az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló Korm. rendeletben meghatározott tervekkel, illetve programokkal kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozó állásfoglalást.


(5) A város közhasználatú zöldterületeinek további csökkenése, a rajta lévő növényzet illetve a városkép védelme érdekében egyes utcák, terek és parkok zöldterületét kíméleti területté nyilvánítja vagy szünteti meg.  


(6)[87] A Civil Alap és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap pénzügyi támogatása iránti  pályázatokat meghirdeti.


(7)[88] A polgármester és a főépítész a beérkezett érdemi észrevételeket és az arra összeállított válaszokat ismerteti a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsággal, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról dönt. A vélemény el nem fogadás esetén a döntést indokolnia kell.


(8)[89] Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása.HARMADIK RÉSZ


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


16. § Hatályba léptető rendelkezések:


(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Nyíregyháza, 2010. november 11.           Dr. Kovács Ferenc                                                 Dr. Szemán Sándor

              polgármester                                                        címzetes főjegyző


Jelen rendeletet 2010. november hó 12. napján kihirdetem.


Nyíregyháza, 2010. november 12.    

                                                                                            Dr. Szemán Sándor

                                                                                             címzetes főjegyző[1]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította.

[2]

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 15.§ (1) bekezdése iktatta be. (Hatályos:2013.XI.15-től.)

[3]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése iktatta be.

[4]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése iktatta be.

[5]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése iktatta be.

[6]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése iktatta be.

[7]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. (Hatályos:    2013.10.01-től)

[8]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította.

[9]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése iktatta be.

[10]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése iktatta be.

[11]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése iktatta be.

[12]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése iktatta be.

[13]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése iktatta be.

[14]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése módosította.

[15]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése módosította.

[16]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. (Hatályos: 2013.10.01-től)

[17]

A 38/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése módosította. (Hatályos:2018.01.01.-től)

[18]

[18] A 20/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.(Hatályos:2017.07.01-től)

[19]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ módosította.

[20]

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 15.§ (2) bekezdése módosította (Hatályos:2013.XI.15-től.)


[21]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése módosította.

[22]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése módosította.

[23]

A 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.(Hatályos:2015.03.28-tól.)

[24]

A 12/2017.(III.31) önkormányzati rendelet 7§. (1) bekezdése iktatta be. (Hatályos: 2017.04.01.-től) 

[25]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította.

[26]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította.

[27]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. (Hatályos:    2013.10.01-től)

[28]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. (Hatályos:    2013.10.01-től)

[29]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. (Hatályos:    2013.10.01-től)

[30]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. (Hatályos: 2013.10.01-től)

[31]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése módosította. (Hatályos: 2013.10.01-től)

[32]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése módosította. (Hatályos: 2013.10.01-től)

[33]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[34]

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése iktatta be. (Hatályos:2013.XI.15-től.)

[35]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése módosította.

[36]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[37]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése módosította.

[38]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése módosította.

[39]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése módosította.

[40]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése módosította.

[41]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (11) bekezdése módosította.

[42]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította.

[43]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. (Hatályos: 2013.10.01-től)


[44]

A 12/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése módosította. (Hatályos:2018.04.05.-től)

[45]

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése iktatta be. (Hatályos:2013.XI.15-től.)

[46]

A 12/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése módosította. (Hatályos:2018.04.05.-től)


[47]

A 14/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdése módosította. (Hatályos: 2018.04.27.-től

[48]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet  4.§-a módosította.

[49]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. §-a iktatta be.

[50]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése módosította.

[51]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése módosította.

[52]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése módosította.

[53]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése módosította.

[54]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) hatályon kívül helyezte.

[55]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.§ (3) bekezdése módosította.

[56]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 10. §-a iktatta be.

[57]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be. (Hatályos: 2013.10.01-től)

[58]

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdése iktatta be. (Hatályos:2013.XI.15-től.)

[59]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 11.§-a módosította.

[60]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése módosította. 

[61]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. (Hatályos: 2013.10.01-től)


[62]

A 38/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése módosította. (Hatályos:2018.01.01.-től)

[63]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése módosította.

[64]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése módosította.

[65]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése iktatta be.

[66]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. (Hatályos: 2013.10.01-től)

[67]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése módosította.

[68]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. (Hatályos: 2013.10.01-től)

[69]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése iktatta be.

[70]

A 12/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése iktatta be.(Hatályos:2018.04.05.-től)

[71]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 8. §-a iktatta be. (Hatályos: 2013.10.01-től)

[72]

A 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.(Hatályos:2015.03.28-tól.)

[73]

A 33/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet 13.§-a módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től)

[74]

A 12/2017.(III.31) önkormányzati rendelet 7§. (4) bekezdése iktatta be. (Hatályos: 2017.04.01.-től) 


[75]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[76]

A 28/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése iktatta be.

[77]

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdése iktatta be. (Hatályos:2013.XI.15-től.)[78]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 13. §-a iktatta be.

[79]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a iktatta be. (Hatályos: 2013.10.01-től)

[80]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a iktatta be. (Hatályos: 2013.10.01-től)

[81]

A 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.(Hatályos:2015.03.28-tól.)

[82]

A 37/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította.

[83]

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. (Hatályos:2013.11.15-től.)

[84]

A 36/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 10. §-a iktatta be. (Hatályos: 2013.10.01-től)

[85]

A 29/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. (hatályos: 2015. 12.19-től)

[86]

A 10/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[87]

A 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.(Hatályos:2015.03.28-tól.)

[88]

A 10/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 9.§ (7) bekezdése iktatta be. (Hatályos:2017.02.25.-től)

[89]

A 12/2017.(III.31) önkormányzati rendelet 7§. (5) bekezdése iktatta be. (Hatályos: 2017.04.01.-től) 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!