nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-15 -tól
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019. (V.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


A Rendelet 3.§- az alábbiak szerint módosul:


  1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi módosított előirányzatát


392 135 614,- Ft tárgyévi módosított bevétellel,

392 135 614,- Ft tárgyévi módosított kiadással,

állapítja meg.
ebből:

visszafizetése                                                           2.561.388 Ft-ban


ebből:


 állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt– beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú mellékletalapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. számú mellékletalapján hagyja jóvá.


(4)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Adatok: Ft-banMegnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz­gatási feladat

Összesen

a]


tárgyévi költségvetési bevételét

392135614
392135614aa]

működési költségvetési bevételét

373169585373169585382135614


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

18966029


18966029

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

392135614392135614


ba)

működési költségvetési kiadását

373169585373169585személyi jellegű kiadások

131811447
131811447
munkaadókat terhelő járulékok

2418911624189116dologi jellegű kiadások

137244093137244093egyéb működési kiadások

6646754166467541ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése


25613882561388ellátottak pénzbeli juttatásai

1089600010896000
céltartalék
működési célú általános tartalékbb)

felhalmozási költségvetési kiadását

1896602918966029
beruházások előirányzata

1769602917696029
felújítások előirányzata

12700001270000
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási kölcsön folyósítás
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
fejlesztési célú céltartalék


c)


költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányca)

működési költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányeb)

felhalmozási költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiány


d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

2098802020988020da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

12021991
12021991
db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

89660298966029


e)


finanszírozási célú műveletek bevételétea)

e)       pontból      működést      szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételéteb)

e)     pontból     felhalmozást    szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
Finanszírozási célú műveletek kiadásátfa)

f)   pontból   működési   finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátfb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátállapítja meg.

2.§A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép.


3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Somogysámson, 2019. május 14.

                

 

            Farkas János                                                      Dr. Árvai Tibor          

            polgármester                                                           aljegyző


Záradék:

Jelen rendelet Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2019. május 14. napján kihirdetésre került.


Somogysámson, 2019. május 14.                                                                                           

 


Dr. Árvai Tibor

                                                                                                              aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet a 7/2019. )V.14.) rendelethez.
92.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!