nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/1995. (VI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:1995-06-15 - 2015-04-19
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/1995. (VI.15.) önkormányzati rendelete
Az idegenforgalmi adóról.

Bevezető rendelkezések


Az 1990. évi C. törvény 1.§-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Jászapáti Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén idegenforgalmi adót vezet be 1995. július 1-től.


Az adó alanya, adókötelezettség

1.§[1] [2]


Az adó alanyára, adókötelezettségre a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.


2.§


(1) [3] [4]Hatályon kívül helyezve.

(2) [5]Hatályon kívül helyezve.


Az adó alapja

3.§


(1) Hatályon kívül helyezve.

(2) Az adó alapja az 1.§. (5) bekezdés szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma.


Az adó mértéke

4.§


(1)[6] [7] Hatályon kívül helyezve.

(2)[8] Az adó mértéke a rendelet 1.§. (5) bekezdés alapján személyenként és vendégéjszakánként

            - falusi turizmus esetében 100 Ft

            - a többi szálláshelynél 250 Ft.


Bevallás, az adó megfizetése.

5.§


(1) Hatályon kívül helyezve.

(2) Hatályon kívül helyezve.

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény rendelkezései az irányadók.

(4) A “R” 1.§. (5) bekezdése esetén az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15-ig kell az adóhatósághoz befizetnie és bevallania.


Az adó beszedésére kötelezett

5/A.§[9]


Az adó beszedésére kötelezettre a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.


Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

6.§


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1999. június 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az adózás rendjéről szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény rendelkezései az irányadók.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat jegyzőjét, hogy e rendeletet egységes szerkezetbe foglalt szöveggel tegye közzé a helyben szokásos módon.

(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Értelmező rendelkezések

7.§[10]


Hatályon kívül helyezve.







Török Sándor sk.                                                                            Dr.Mihályi István sk.

   polgármester                                                                                             jegyző



[1]

Módosította a 20/2001.(I.1.) Ör. Hatályos 2002. január 1. napjától.

[2]

Módosította a 22/2012. (VI.25.) Ör. Hatályos 2012. július 1. napjától

[3]

Módosította a 25/2004.(XII.9.) Ör. Hatályos 2005. január 1. napjától.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 27/2010. (XII.16.) Ör. Hatályos 2011. január 1.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 27/2010. (XII.16.) Ör. Hatályos 2011. január 1.

[6]

Módosította a 25/2004.(XII.9.) Ör. Hatályos 2005. január 1. napjától.

[7]

Módosította a 27/2010. (XII.16.) ÖR. Hatályos 2011. január 1. napjától.

[8]

Módosította a 20/2001.(I.1.) Ör. Hatályos 2002. január 1. napjától.

[9]

Módosította a 22/2012. (VI.25.) Ör. Hatályos 2012. július 01. napjától.  

[10]

Hatályon kívül helyezte: az 5/2001.(III.1.) Ör. Hatálytalan 2001. március 1. napjától.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!