nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-27 - 2018-02-28
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről


Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

                                                                      

1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

                                                                      

2.§.

 (1) Az önkormányzat önálló címet alkot.


I.

                                               A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.[1]


(1) A képviselő-testület a módosított 2017. évi  költségvetési bevételeket  68 116 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről         34 791 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                             10 350 ezer Ft,

- működési bevételek                                                                  3 135 ezer Ft,

- felhalmozási bevételek                                                             2 407 ezer Ft,

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    15 000 ezer Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    2 433 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat módosított 2017. évi  költségvetésének kiadási összegét 83 097 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                           

-személyi jellegű kiadás                         21 438 ezer Ft-ban,

-munkaadót terhelő járulékok                  4 000 ezer Ft-ban,

-dologi jellegű kiadásokat                      10 593 ezer Ft-ban,

-ellátottak pénzbeli juttatása                    2 084 ezer Ft-ban,

-egyéb működési célú kiadások             21 537 ezer Ft-ban,

-beruházási kiadásokat                                911 ezer Ft-ban,

-felújítási kiadások                                 22 534 ezer Ft-ban,


Finanszírozási kiadás:                                                 803 ezer Ft.


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                    Működési célra                                  13 328 ezer Ft

Felhalmozási célra                               2 456 ezer Ft (3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.

(1 fő polgármester,  1 fő falugondnok, 1 fő könyvtáros , 1 fő védőnő)

 (4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 8 főben állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza


                                                                        5.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6.§.


A 3.§-ban megállapított bevételek előirányzatait célonként a 3.  melléklet tartalmazza.


7.§.

A 3.§-ban megállapított kiadások előirányzatait célonként a 4. melléklet tartalmazza.


8.§.

Az önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.  9.§.

Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.


10.§.

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát a 7. melléklet tartalmazza.


11.§.

Az önkormányzat 2017. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit szervezetenként a 8. melléklet tartalmazza.


12.§.


Az önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.

13.§.Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10.  melléklet tartalmazza.


14.§.

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 11.

melléklet tartalmazza.

II.


A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI


15.§.

A rendelet 3.§-ában meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezhet.


16.§.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az /1/ bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.


(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából (földterület, épületek, építmények) - származó bevétel felhalmozási kiadásokra kell fordítani.


17.§.

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézmények működéséhez szükséges pénzeszközátadásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

                                                          

18.§.

(1) Az önkormányzat igazgatási tevékenysége és a működési jellegű feladatok vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával 2011. évi CXCV. törvény  200.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 2 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.19.§.

A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények, valamint a közösen fenntartott egészségügyi intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.


20.§.

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, végrehajtásáért a jegyző felelős.


21.§.

(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésen – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezésről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/.


(2) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.


22.§.

Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a)az 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,

b)a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,

c)egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel

     alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.


23.§.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókja vezeti.


24.§.


A köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 38.650 Ft.

Béren kívüli juttatás mértéke 2017. évben 5 000 Ft/hó/fő pénzösszeg juttatás. A Caffetéria keret 200 000 Ft. Ruházati költségtérítés 15 000 Ft/év. Lakossági folyószámlatérítés 12 000 Ft/év.


III.


Záró rendelkezések


25.§.


E rendelet – mellékleteivel -  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.Tornyiszentmiklós, 2017. február 15.
Végh László                                                                           dr. Novák Anett

polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetve: 2017. március 2.

                           dr. Novák Anett

                                 jegyző[1]

A rendelet szövegét a 7/2017 (V.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.május 27.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
136.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!