nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-24 -tól
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete
a Szemely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről


Szemely Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET

A rendelet hatálya


1. §


E rendelet hatálya kiterjed Szemely Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).


II. FEJEZET

Létszám adatok


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


III. FEJEZET

 Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése


3. §


Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a)      működési célú támogatások ÁHT. belülről                                      18.677.526 forint,

b)      felhalmozási célú bevételek                                                             80.005.900 forint,

c)      közhatalmi bevételek                                                                        29.341.246 forint,

d)      működési bevételek                                                                            1.649.579 forint,

e)      működési célú átvett pénzeszköz                                                         1.427.800 forint,

f)      előző évi pénzmaradvány                                                                   48.436.759 forint,

g)      finanszírozási célú műveletek bevételei                                                 484.274 forint,


h)      működési célú költségvetési kiadások                                              28.553.609 forint,

         ebből:

         ha)    személyi juttatások                                                                    8.908.226 forint,

         hb)    munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó                      1.460.367 forint,

         hc)    dologi kiadások                                                                        12.091.957 forint,

         hd)    ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai                           2.960.902 forint,

         he)    egyéb működési célú kiadások                                                   3.132.157 forint,

i)      a felhalmozási célú költségvetési kiadások                                        10.227.085 forint,

         ebből:

         ia)     beruházási kiadások                                                                        135.905 forint,

         ib)    felújítási kiadások                                                                       10.091.180 forint,

j)      egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                            - forint,

   k)     finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                                     484.274 forint4. §


A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.IV. FEJEZET

Egyéb mellékletek


5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 469.585.515 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.


6. §

Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.


7. §

Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa 142.25.035 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.


8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.


9.§


Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., . számú mellékletek tartalmazzák.V. FEJEZET

Záró rendelkezések

10. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
   Kumli József Ferenc                           Kisasszondiné Kavalecz Anita

         polgármester                                                                            jegyzőA rendelet kihirdetve:

Szemely, 2019. május 23.

                                                                     PH.

                               

                                       

                                                                             Kisasszondiné Kavalecz Anita

                                                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
107 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!