nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-28 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

2015. évi költségvetéséről


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva költségvetéséről következőket rendeli el:


A rendelet hatálya.


1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, bizottságaira és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§.

(1)  A képviselő-testület a címrendet a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat önálló címet alkot.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények – külön-külön, egy-egy címet alkotnak.

            Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló

- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal


I.

A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.

1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési bevételeket 297.252 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   183.859 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          33.020 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           40.674 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                            665 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei  áht-n belülről                   37.430 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        410 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                1.194 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási összegét

324.786 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                  

          - felhalmozási kiadások                                                                        39.718 ezer Ft

beruházási kiadásokat                                                       4.550 ezer Ft

felújítási kiadásokat                                                        34.368 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                       800 ezer Ft

     - működési kiadások összegét                                                                       285.068 ezer Ft

személyi juttatások                                                         58.345 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó    15.156 ezer Ft

dologi kiadások                                                              87.319 ezer Ft

ellátottak  pénzbeli juttatásai                                           6.748 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                    117.500 ezer Ft

    

(3) A költségvetési hiány összegét 42.305 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 16.658 ezer Ft-ban, működési hiányt 25.747 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

         Felhalmozási célra:                                      9.058 ezer Ft

         Működési célra:                                         25.747 ezer Ft

                           Maradvány igénybevétele összesen: 34.805 ezer Ft

 Forgatási célú értékpapír beváltása:

         Felhalmozási célra:                                      7.500 ezer Ft


(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 9.182 ezer Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 3.102 ezer Ft, felhalmozási célú tartalék 6.000 ezer Ft.

(5) Finanszírozási kiadás összegét 5.589 ezer Ft-ban hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 21,5 főben állapítja meg.

(7) Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete  4 fő.


(8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év folyamán a bevételeket és a kiadásokat kísérje figyelemmel, és szükség esetén a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.


4.§.


(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 41.545 ezer Ft-ban állapítja meg,

          Bevételek:

-Működési bevétel                                                                200 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     41.345 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                 39.638 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                 1.707 ezer Ft

Kiadások:

-Felhalmozási kiadásokat                                                    500 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi juttatások                                                        26.973 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adó     7.243 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                                6.829 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg.


 (2) A köztisztviselők illetményalapja 2015. évben 38.650 Ft.


5.§.

A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási

főösszegét 47.340  ezer Ft-ban állapítja meg,

          Bevételek:

-Működési bevétel                                                            32.257 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     15.083 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      9.250 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    5.833 ezer Ft

Kiadások:

                        - Felhalmozási kiadásokat                                                      1.168 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi juttatások                                                       11.920 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adó   3.223 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                             31.029 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai


6.§.


A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

7.§.


A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


8.§.


A 3.§-ban megállapított bevételekből az önkormányzat bevételeit célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

9.§.


A 3.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat kiadásait célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

10.§.

A 3.§-ban megállapított kiadásokból önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként a 5. számú melléklet tartalmazza.  

11.§.


A 3.§-ban megállapított bevételekből és kiadásokból az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.


12.§.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként a 7. számú melléklet tartalmazza.

13.§.

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.


14.§.

Az önkormányzat 2015. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

15.§.


Az önkormányzat 2015. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza

16.§.


 Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.


17.§.

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza.
II.


A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


18.§.


A rendelet 3.§-ban meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezik.


19.§.


(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.


20.§.


(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról –ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.


21.§.


(1) A kiemelt előirányzatokon belül valamennyi intézmény szabadon gazdálkodhat.


(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási  előirányzatok közötti   átcsoportosításra  a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

-működési kiadásokra vonatkozóan a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül  engedélyezhet átcsoportosítást,

-felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet 500.000 Ft összeghatárig.

22.§.

(1)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül 500.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2)  Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 2 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.


23.§.


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület,  a költségvetési gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a végrehajtásáért a körjegyző felelős.

(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért – az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – az intézmény vezetője felelős.


24.§.


Az állami támogatás igényléséhez és elszámolásához, a szolgáltatott adatok valódiságáért, helyességéért az intézmény vezetője felel.


25.§.


(1) Az intézmények költségvetési támogatásának utalása a nettó finanszírozás keretei között történik.

(2)  A működési költségvetéshez az állami támogatást havonta,  -  a nettó bér és az elszámolási különbözet kivételével -  intézmény részére át kell utalni,  az önkormányzat részére biztosított  havi állami  támogatás összegével egyezően. A saját forrásból biztosított támogatást, - intézmény finanszírozást – havonta egyenlő részletben kell biztosítani.

(3)  A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.

(4) Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló az önkormányzat által kifizetett bruttó bért és járulékait tárgyhónapban az önkormányzat számlájára megtéríti.


26.§.


 (1) Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a)az 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,

b)a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,

c)egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel

     alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti:

a.)egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

(3)  Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.


27.§.


(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezéséről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével – lekösse.


28.§.

Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.


29.§.

Az önkormányzat költségvetési intézménye – nem vehet fel hitelt, kezességet nem vállalhat, szabad pénzeszközeit csak a számlavezetőnél kötheti le, értékpapírt nem vásárolhat, fizetési eszközként csak készpénzt /számlapénzt/ fogadhat.


30.§.


Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési elszámolási számláját OTP Lenti Fiókja vezeti.


III.


Záró rendelkezések


31.§.


E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.                        Léránt Ferenc                                                dr. Hercz Judit

 polgármester                                                       jegyző


Kihirdetve: 2015. február 27.                           dr. Hercz Judit

                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
233.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!