nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 19/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-27 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 19/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete
a közterület nevek megállapításáról, valamint a házszámozásról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143, § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 19/2014.(XI.6.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésben foglaltak szerint biztosított véleményezési jogkörében Pénzügyi, Ügyrendi, Humán és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  1. FEJEZET
  1. A rendelet célja, hatálya


  1.§.


  (1) A rendelet célja, hogy Dunavecse Város közigazgatási területén egységesen szabályozza a város bel-és külterületén kialakult, vagy kialakuló közterületek nevének megállapításához (megszüntetéséhez), valamint a név - és házszámtáblák elhelyezéséhez fűződő hatásköröket, feladatokat, jogokat és kötelezettségeket.

  (2) A rendelet hatálya Dunavecse város közigazgatási területére terjed ki.  2. Értelmező rendelkezések


  2. §


  E rendeletben alkalmazott fogalmak meghatározásai:

  a)         Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés ( utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) , a közművel elhelyezése.

  b)         Közterületi név: a közhasználatú közterületek megkülönböztetésére szolgáló elnevezés, amely előtagból és a közterület jellegét jelző utótagból áll.

  c)         Házszám: a földrészletnek, épületnek és beépítetlen teleknek (a továbbiakban: ingatlan) a vele érintkező közterületre megállapított sorszáma.  1. FEJEZET  1. Közterület nevének megállapítása, megváltoztatása és megszüntetése


  1. §


  (1) Minden közterületet el kell nevezni.


  (2) A közterületek elnevezéséről a Képviselő-testület hatáskörrel rendelkező Bizottságának előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.


  (3) Közterület nevére javaslatot tehet:

  a)         a városban működő szervezet és egyesület

  b)         bármely állampolgár  

  c)         települési képviselő.


  (4) Az elnevezéssel kapcsolatos eljárás során biztosítani kell, hogy a város lakossága a javasolt elnevezés tekintetében véleményt nyilváníthasson.


  (5) Az új közterület elnevezésről szóló döntést a közterület ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzését követő 60 napon belül kell meghozni.


  (6) A város belterületén minden közterületet, amely Dunavecse Város szabályozási terve szerint lakóépülettel vagy üzemi épülettel beépíthető terület megközelítésére szolgál, el kell nevezni.


  (7) Magánutak elnevezésére a tulajdonos/ok Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértése mellett jogosult/ak.


  (8) Közterület nevét csak indokolt esetben lehet megváltoztatni.  1. Az elnevezés általános szabályai


  1. §


  (1) A közterületek elnevezése, illetve megváltoztatása az egyértelmű tájékozódást szolgálja.


  (2) Új közterületek, illetőleg magánutak elnevezésénél figyelemmel kell lenni a településen belüli elhelyezkedésre, a hagyományokra és a helytörténeti vonatkozásokra, törekedni kell a tömörségre és a közérthetőségre.


  (3) Közterület nem kaphat arab vagy római számot.


  (4) A város közigazgatási területén több azonos közterületi elnevezés nem lehet.


  (5) A már névvel ellátott közterület természetes meghosszabbításaként kialakuló új közterület szakasz külön elnevezés nélkül a meghosszabbított közterület nevét kapja.


  (6) Ha a város szerkezetét érintő változás következtében a közterület egységes szerkezete megszűnik, a leszakadó közterületet el kell nevezni.


  1. §


  (1) Közterület nevezhető el:

  a)         helytörténeti jelentőségű tárgyakról, fogalmakról, eseményekről, személyekről

  b)         a közterület jellemzőiről, különösen alak, kor, domborzat, fekvés, talaj

  c)         iránymutató utakról

  d)        egyéb tulajdonnevekről, köznevekről, fogalmakról, eseményekről, személyekről.


  (2) Közterület nevezhető el arról a személyről

  a)         akinek a város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, hozzájárult Dunavecse fejlődéséhez

  b)         akinek a tevékenysége társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend

  c)         aki a tudomány, irodalom, képző-és előadóművészet, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset alkotott.


  (3) Közterületet lehet elnevezni olyan nem magyar személyről is, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk, illetve a város életében.


  (4) Személyről közterületet elnevezni csak a személy halálát követő 10 év elteltével lehet.


  (5) Személyről közterületet elnevezni a személy által használt eredeti családi és utónév formában kell. A személynévből csak a családi nevet akkor lehet alkalmazni, ha a névadó személy így is általánosan ismert.


  (6) A helytörténeti jelentőségű személyről vagy eseményről elnevezett közterületen a névadó személyt vagy eseményt ismertető emléktáblát lehet elhelyezni.  1. Közterületi névtáblák


  1. §


  (1) A közterületi névtáblának tartalmazni a kell a közterületi név elő - és utótagját.


  (2) A közterületi névtáblákat a közterület kezdetén, végén, valamint minden útkereszteződés minden oldalán el kell helyezni


  (3) A közterületi névtáblát épületen, kerítésen vagy külön tartószerkezeten jól látható módon kell elhelyezni.


  (4) A megváltozott közterület névtábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított 1 évig eredeti helyükön hagyva, átlósan piros színnel át kell húzni.


  (5) Az új közterületi névtáblát az áthúzott régi tábla fölé kell elhelyezni.


  (6) A közterületi névtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról, esetleges javításáról, cseréjéről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.


   1. Házszámtáblák

   7. §


   (1) A 2.§ c. pontjában meghatározott sorszámokat, azok változásait a jegyző állapítja meg.


   (2) Minden helyrajzi számmal rendelkező ingatlannak önálló sorszámot kell megállapítani.


   (3) Egyoldalas közterületnél a számozás folyamatosan emelkedik.


   (4) A terek, parkok és más hasonló alakú közterületek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával ellentétes irányban történik.

   A számsor a város középpontja felöl becsatlakozó közterület jobb oldalán kezdődik és a bal oldalán ér véget.


   (5) Ingatlan megosztás esetén az újonnan kialakult telkek számozását az ABC kisbetűivel kell megkülönböztetni.


   (6) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.


   (7) Külterületen a házszám a helyrajzi számmal megegyező.


   (8) Minden önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan csak egy házszámot kaphat.


   (9) A házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa a közterületről jól látható módon (épület falán, kerítésen) köteles elhelyezni.
   1. Közterületek nevének nyilvántartása


   8. §


   A város közterületeinek nevéről a jegyző köteles közhitelű nyilvántartást vezetni, melyen a változásokat folyamatosan rögzíteni kell.

   A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

   a)         sorszám

   b)         közterületi név elő – és utótagját

   c)         az elnevezést megállapító testületi határozat számát és keltét

   d)        a korábbi közterület nevére vonatkozó adatokat

   e)         a közterület nevének megszűnését, megváltozását.   1. FEJEZET

   Záró rendelkezések


   1. §


   (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


   (2) Hatályát veszti Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület nevek megállapításáról, valamint a házszámozásról szóló 1/2007. (II.07.) rendelete
   Vörös Sándor                                                                                    Nagy Erzsébet

   polgármester                                                                                        jegyző
   Záradék:   A fenti szöveget a képviselő-testület 2015. november 25-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2015. november 26-án.
                                                                                                             Nagy Erzsébet

                                                                                                                    jegyző


   Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
   Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!