nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 5/2016 (IV.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-05 - 2018-01-31
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 5/2016 (IV.4.) önkormányzati rendelete
Balatonszabadi Község Képviselő-testületének 5/2016.(IV.4.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról


Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról


(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2017. július 05. napjával)

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Fejezet

Általános rendelkezések

1.A rendelet célja

1.§ (1) A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében –figyelemmel az Balatonszabadi községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) teherbíró képességére – az egyes szociális ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének helyi szabályozása.

(2) A képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni, mivel az egyének, a családok és a helyi közösség aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a szociális biztonság megteremtése szempontjából.

2. A rendelet hatálya

2.§ (1) Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Balatonszabadi község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezőkre.

3. Hatásköri és eljárási rendelkezések

3.§[1] (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-és hatásköröket a képviselő-testület első fokon a polgármesterre vagy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságra (a továbbiakban: bizottság) ruházza.

(2) A polgármester és a bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a képviselő-testülethez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

(3)[2] A polgármester, valamint a bizottság a döntéseiről írásban félévente egyszer, a képviselő-testület ülésén tájékoztatja a képviselő-testületet:

a) a tárgyévben hány személy részesült támogatásban,

b) hány kérelmet utasítottak el, és

c) mekkora összeg került a beszámolás időpontjáig felhasználásra.

4.§ (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul. A lakhatási támogatás, krízistámogatás, temetési támogatás, tankönyvtámogatás igényléséhez a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.

(2) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik – személyesen, vagy postai úton nyújthatók be.

(3) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

5.§ (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

 (2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig kerülnek folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással. Folyószámlával nem rendelkezők esetén a kifizetés külön kérelem alapján, a kérelmező által meghatározott módon postai úton, vagy házipénztárból történő kifizetéssel történik.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.

4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

6.§ (1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.

(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti az e rendeletben szabályozott valamennyi támogatás tekintetében a bizottság a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.


5. Adatkezelés

7.§ (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni.

II. Fejezet

Ellátási formák

6. Az önkormányzat által nyújtható támogatások

8.§ (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára szociális ellátás keretében:

a) pénzbeli támogatásként:

aa) lakhatási támogatást,

ab) tankönyvtámogatást,

ac) temetési támogatást

ad) krízistámogatást

b) természetben nyújtott támogatásként:

ba) köztemetést

bb) szociális étkeztetést

bc) udvar karbantartási támogatást

bd) időskorúak támogatását

állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

  1. Fejezet

Pénzbeli települési támogatások

7. Lakhatási támogatás

9.§ (1) A bizottság lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

(2) Lakhatási támogatásra a Balatonszabadi községben lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek  a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő esetében a 250 %-át, feltéve, hogy az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik: magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója.

(3) Életvitelszerűen lakik az ingatlanban az a személy, akinek az ingatlan az otthona, máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen, használ, valamint innen szervezi az életvitelét (mosás, főzés, takarítás, munkába járás).

(4) A támogatást az alábbi lakásfenntartási költségekre lehet kérelmezni: gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, szemétszállítási díj költsége. 

(5) A lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

(6) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

  1. a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,
  2. a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,
  3. annak a szolgáltatónak a megnevezését, ahova a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri.

(7) A lakhatási támogatás mértéke legfeljebb havi 4.000.-Ft.

(8) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

 (9) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.

8.Tankönyvtámogatás

10.§ (1) Gyermekenként 10.000 forint tankönyvtámogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki általános vagy középiskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermek tartásáról saját háztartásban gondoskodik feltéve, hogy

a) a gyermeket egyedül neveli és a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, vagy ,

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.

(2) A tankönyvtámogatás iránti kérelmet minden év szeptember 1 -30. napjáig lehet benyújtani, melyhez mellékelni kell a tanulói jogviszonyról szóló igazolást.    

(3) A tankönyvtámogatásról a bizottság jogosult dönteni október 30. napjáig.


9. Temetési támogatás

11. § (1) Temetési támogatás állapítható meg annak a Balatonszabadi községben lakóhellyel rendelkező személynek, aki

a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és

c) az eltemettető családjában az egy főre eső családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 300%-át nem haladja meg.

(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

  1. a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,
  2. a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
  3. a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(3) A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A temetési támogatás összege az önkormányzati köztemetés mindenkori költségének:

a) 40 %-a, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,

b) 25%-a, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,

(5) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.

(6) A temetési támogatásról a polgármester jogosult dönteni.


10. Krízistámogatás

12. § (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg különös méltánylást érdemlő esetben, hivatalból, vagy kérelemre, jövedelemre való tekintet nélkül.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetnek számít, ha a kérelmező létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(3)A krízistámogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények egyedi értékelését követően.

(4) A krízistámogatás mértéke alkalmanként nem haladhatja meg az 50.000 forint összeget.

(5) Krízistámogatás családonként évente legfeljebb 4 alkalommal adható.

(6) A krízistámogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

(7) A polgármester meghatározhatja a krízistámogatás felhasználásának módját és az utólagos elszámolás feltételeit. Ez esetben a támogatás célnak megfelelő felhasználásának ellenőrzésében a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője közreműködik.


                                                                 IV.Fejezet


Természetben nyújtott települési támogatások


11. Köztemetés

13.§ (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §.-ban foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetést a polgármester rendeli el.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a bizottság javaslata alapján a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból

a) elengedheti vagy

b) csökkentheti.


12. Szociális étkeztetés

14.§ (1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.


(2) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önellátó képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud,


a)         65. életévét betöltötte, vagy

b)         korhatárra tekintet nélkül, akinek

ba)       egészségi állapota ,

bb)       fogyatékossága ,

bc)       pszichiátriai betegsége,

bd)      szenvedélybetegsége, 

be)       hajléktalansága,

indokolja.


(3) A Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetést vállalkozó útján, napi egyszeri meleg ebéd formájában, házhozszállítással biztosítja.


(4) A szociális étkeztetés ellátás személyi, tárgyi feltételeit az önkormányzat a közte és a vállalkozó között létrejött szerződésben foglaltak szerint biztosítja.


(5) Személyi térítési díj kedvezmény megállapítása:

a) az intézményi térítési díj mértékéből 50Ft/nap összegű kedvezmény illeti meg azt a szociális étkezést igénybe vevőt, akinek az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,

b) az intézményi térítési díj mértékéből 100Ft/nap összegű kedvezmény illeti meg azt a szociális étkezést igénybe vevőt, akinek az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg


(6) A szociális étkeztetés tekintetében a jogosultság elbírálását - a képviselő-testület által átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.


15.§ (1) Az Szt. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján életkora miatt szociálisan rászorult az a személy, aki a 65. életévét betöltötte és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át.


(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján egészségi állapota miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki


a) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága által igazoltan az egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja az 50 %-ot,

b) háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes.


(3) Az Szt. 62. § (1) bekezdés c) pontja alapján fogyatékossága miatt szociális rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki Magyar Államkincstár által kiadott igazolás szerint fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.


(4) Az Szt. 62. § (1) bekezdés c) pontja alapján pszichiátriai betegsége miatt illetve az Szt. 62. § (1) bekezdés d) pontja alapján szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti vagy bentlakásos intézeti ellátásban nem részesül és önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21. §-ban megfogalmazottak alapján kell igazolni.


(5) Az Szt. 62. § (1) bekezdés e) pontja alapján hajléktalansága miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni, aki az éjszakáit Balatonszabadi község közterületén vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.


16.§ (1) Az önkormányzat külön eljárás nélkül, azonnal gondoskodik az étkeztetésről, ha az arra rászoruló személy vis maior helyzetbe került, különösen, ha lakhatása önhibáján kívül veszélybe került, mert lakása megsemmisült.(2) Ezen rendhagyó esetekről a polgármester utólag, írásban beszámol a képviselő-testületnek.17.§ (1) Az önkormányzat az étkeztetés ellátást megszünteti, ha


a) az ellátást igénybe vevő – lakásra szállítás esetén – az ételt nem veszi át, és előre nem jelezte azt, hogy nem tart igényt az ellátásra, illetve utólag - két napon belül - erre a magatartásra méltányolható magyarázattal nem szolgál;

b) az ellátást igénybe vevő írásos kezdeményezése alapján közös megegyezéssel, a megegyezésben foglalt időpontban;

c) ha az ellátást igénybevevő az étkeztetés ellátást 30 napot meghaladóan folyamatosan nem veszi igénybe, kivéve, ha a 30 nap meghosszabbítását kérte legfeljebb 60 napra;

d) ha az ellátás jogszabályi feltételei nem állnak fenn, azaz az ellátás nem indokolt;

e) együttműködő magatartás hiányában, különösen akkor, ha az ellátást igénybe vevő a kiszállítást végző személyt szóban, tettben zaklatja, veszélyezteti az ellátást végző személy testi, lelki épségét, és egyébként az igénybe vevő megélhetése - jövedelmi helyzete alapján - nincs veszélyeztetve.


18.§ (1) Az Önkormányzat, mint szociális szolgáltató és a szociális étkeztetést igénybe vevő külön megállapodást köt a szociális étkeztetés igénybe vételére.13. A személyi térítési díjak megfizetése


19.§ (1) A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Szt. 114-119/B. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.


 (2) A személyi térítési díjat konkrét összegben, forintra kerekítve kell megállapítani.


(3) A személyi térítési díjat havonta utólag minden hónap 10. napjáig az igénybevevő nevére kiállított számla kézhezvételét követően, a számlán meghatározott határidőig készpénz-átutalási megbízáson (csekk) kell teljesíteni.


(4) A szociális étkeztetés térítési díjait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.20.§ (1) Szociális étkezésért személyi térítési díjkedvezményt, illetve mentességet a Bizottságtól kell kérni.


(2) A bizottság a személyi térítési díj 50 %-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési díjmentességet adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt az ellátott a térítési díjat, vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni.


(3) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 1 hónap időtartamra adható.14. Udvar karbantartási támogatás:


21.§ (1) Udvar karbantartási támogatásként az önkormányzat vállalja, hogy a támogatásban részesülő részére, az általa használt egy darab lakóingatlanhoz tartozó udvar karbantartási munkáit elvégzi (fűnyírás, metszés, kerítés festése) minden évben május 1. napjától október 30. napjáig terjedő időre a bizottság által megállapított rendszerességgel.


(2) A támogatás annak a Balatonszabadi Községben lakóhellyel rendelkező személynek állapítható meg, akinek a háztartásban az egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 300%-át, feltéve hogy az érintett ingatlannak tulajdonosa, bérlője, vagy egyéb jogcímen használója.


(3) A támogatás iránti kérelmet minden év április 30. napjáig kell benyújtani írásban, melyről a bizottság jogosult dönteni legkésőbb május 15. napjáig.


(4)[3] Rendkívüli élethelyzetbe kerülő kérelmező a támogatás iránti kérelemet a (3) bekezdésben meghatározott időponton túl is előterjesztheti havi jövedelmére tekintet nélkül. Ez esetben a bizottság a kérelem beérkezését követő 15 napon belül dönt.


(5) Rendkívüli élethelyzetnek minősül a tartós betegség, vagy családtag elvesztése. 


(6) A kérelemhez a jövedelemigazolást mellékelni kell.


(7) A természetben nyújtott támogatás családonként legfeljebb 6 alkalomra adható. Egy alkalommal legfeljebb 2 óra munka végezhető.


(8) A támogatás ellenértéke 1600 forint/óra, mely ellenérték teljesítésigazolás alapján kerül elszámolásra az önkormányzat települési támogatások előirányzata terhére.15. Időskorúak támogatása22.§ (1)[4] [5] Időskorúak támogatásaként legfeljebb 6 000 forint értékű utalvány adható annak a 65. életévét betöltött Balatonszabadi községben állandó lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, akinek a nyugdíja havonta nem haladja meg a 95 000 forintot, és a rendszeres havi, létfenntartására fordított kiadásai meghaladják a nyugdíjának az 50%-át.”


(2) Rendszeres, létfenntartásra fordított kiadásnak minősül az élelmiszerre, gyógyszer vásárlásra fordított költségek, gáz, villany, víz, szemétszállításra fordított költségek.


(3) A kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell 3 havi rendszeres, a létfenntartásra fordított költségeket igazoló számlát.


(4)[6] A támogatási kérelmet minden év október 15. napjáig kell benyújtani, amelyről a polgármester november 15. napjáig dönt.


V. Fejezet


Egyéb szociális szolgáltatásokról

16. Szociálpolitikai Kerekasztal

23.§ (1) Az Önkormányzat a helyi szociális ellátórendszer közötti információ nyújtására, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai

a) a polgármester,

b)[7] a pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke,

c) a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője,

d) védőnő,

e) Kincskereső ÁMK vezetője

f) Balatonszabadi Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodájának gyermek és ifjúságvédelmi

feladatokat ellátó munkatársa,

g)Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat

ellátó munkatársa

h)Körzeti megbízott rendőr,

i) jegyző

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal összehívásáról a Polgármester gondoskodik.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal részeként működik a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum.

17. Családsegítés

24.§ Az Szt. 64.§ (1) bekezdésében meghatározott családsegítést az Önkormányzat a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül látja el.

VI. Záró rendelkezések

25.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról.


Balatonszabadi, 2016. április 04.              Király Kálmán                                                             dr. Töpler Eszter

               polgármester                                                                      jegyző


Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. március 4. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.


                                                                                               dr. Töpler Eszter

                     jegyző
1.melléklet az 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelethez                                                               

KÉRELEM

a szociális ellátásokhoz


Kérem, hogy részemre a kérelemben leírtak és a csatolt igazolások alapján támogatást megállapítani szíveskedjenek.


A) Kérelmező adatai:                                                     Kérem olvashatóan kitölteni !


Név :…...........................................................................................................

Előző név:………………………………………………………………………….

Anyjaneve:….................................................................................................

Születési hely,idő:….....................................................................................

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………

Állampolgársága: ……………………………………………………………………………


Családi állapota:       nős,     férjezett,        hajadon,           nőtlen  ,  elvált,       özvegy


Állandó lakcíme:….................................................................................................................


Tartózkodási helye:…............................................................................................................


Munkahelye, foglalkozása:…................................................................................................


Havi rendszeres jövedelme:…..............................................................................................KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK ADATAI*:


Sorsz.

N é v

Szül. hely, idő

Munkahely, Iskola

rokoni kapcs.

jöv.

TAJ

1.2.3.4.5.6.
*Közeli hozzátartozó: A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folyatató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek.
LAKÁSHELYZET:


A lakás típusa:            albérlet,           szolgálati lakás,          önkormányzati lakás,

személyi tulajdonban lévő lakás,


Komfortfokozata:       komfortnélküli,          félkomfortos,         komfortos,      összkomfortos


Lakáshasználat jogcíme: albérlő, bérlő, tulajdonos, haszonélvező, családtag, jogcím nélküli lakáshasználó, szívességi lakáshasználó


A lakás alapterülete: ………m2      Szobák száma: ……….


A kérelem oka – mire kéri a támogatást:

a) Egészségi állapot hirtelen megromlása,

……………………………………………………………………………………………………………….

b) Lakhatási feltételek veszélybe kerülése,

……………………………………………………………………………………………………………….

c) Foglalkozási helyzet megrendülése,

………………………………………………………………………………………….……………………

d) Tartós létfenntartási nehézség esetén,

………………………………………………………………………………………………………………

e)Egyéb,

……………………………………………………………………………………………………………….

Egyéb támogatásban részesül-e a kérelmező, ill. családja?        igen     -     nem


Ha igen milyen támogatásban:…………………………..


Települési támogatásban az adott évben részesültem:    igen     -     nem


Ha igen hány alkalommal: ……………………..
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható szociális ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett segélyt a mindenkori banki kamattal megemelt összegben kell visszafizetni.


Hozzájárulok, hogy személyi adataimban Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testületének tagjai, valamint nem képviselő bizottsági tagok feldolgozás céljából beletekinthetnek.


BALATONSZABADI, 20….......................................


                                                                                   …..............................................

                                                                                          Kérelmező aláírása


Csatolandó:    -  a jövedelemnyilatkozat 1-14 pontjaiban feltüntetett jövedelmek     valódiságának igazolására szolgáló iratok

- a segélykérelemben megjelölt indok(ok) alapján a szükséges igazolások 

(pl. orvosi igazolás, munkanélküli igazolások, rezsiköltség igazolása)
B) Jövedelmi adatok

 A jövedelmek típusai

 A kérelmező
jövedelme

 A kérelmezővel
közös háztartásban
élő házastárs
(élettárs) jövedelme

 A kérelmezővel
közös háztartásban
élő egyéb rokon
jövedelme

 Összesen


 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege)


 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja]
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.


C) Vagyoni adatok

(a kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozók vagyona)

I. Rész

SZEMÉLYI ADATOK

Kérelmező neve: .......................................................................................................................

születési helye és ideje: ............................................................................................................

anyja  neve: ..............................................................................................................................

lakcíme: ....................................................................................................................................

II. Rész

NYILATKOZAT A JÖVEDELEMRŐL[8]

A kérelmező utolsó havi összes jövedelme:    ........................... Ft


A nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga  …………………. Ftjövedelem típusa

összege


 Ft Ft Ft Ft Ft


III. Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

A) Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog):


a) címe: .......................................város/község ........................................út/utca ...............hsz.

alapterülete:.............................................m2,tulajdoni hányad: ................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................


b) címe: ...................................... város/község .........................................út/utca ........... hsz.

alapterülete.............................................................m2, tulajdoni hányad: ...........................

a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog):


a) címe: .............................................város/község ....................................út/utca ........... hsz.

alapterülete: ....................................m2, tulajdoni hányad:.. .................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ...................................................................................................


3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog):

a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):................................................


címe: ....................................város/község ................................................ út/utca ........... hsz.

alapterülete: ............................ m2, tulajdoni hányad: ...................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................


4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog):

a) megnevezése:......................................................................................................................

címe: ................................város/község ................................ hrsz., alapterülete: ..........m2

művelési ága: ............................. tulajdoni hányad: .........................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ....................................................................................................

aranykorona-értéke: ..........................................................................................................


B) Nagy értékű ingóságok (ideértve a lízingelt vagyontárgyakat is)


1. Járművek:

a) személygépkocsi: ...............................................típus ........................................rendszám

a szerzés ideje, jogcíme: ...................................................................................................

....................................................................típus .................................................rendszám

a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................

....................................................................típus .................................................rendszám


2. melléklet az 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelethez


Személyi térítési díj mértéke és számításaA személyi térítési díj mértéke: 605.- Ft/nap


 Az önkormányzatot megillető szociális étkeztetés fajlagos összege 55.360.- Ft/fő /év

1.)        Az egy adagra jutó normatíva :


      55.360.- Ft/fő/év         =   220,56 Ft/fő/nap ≈ 220 Ft/fő/nap    

                251 ellátási nap/év   


2.) A személyi térítési díj mértékének kiszámítása:

Vásárolt élelmezés díja ( szállító által számlázott Áfa nélküli érték)   

                                         650.- Ft/fő/nap

Előzetesen felszámított ÁFA ( szállító által számlázott )

                                         175.- Ft/fő/nap

Szállító által számlázott 27 % Áfával növelt vásárolt élelmezés bruttó ára

                                         825.- Ft/ fő / nap

Egy adagra jutó állami normatívával csökkentett díj:

                                         825.- Ft/fő/nap   -  220.-Ft/fő/nap =   605.- Ft/nap

A 605.- Ft/nap étkezési térítési díj 27 % fizetendő Áfát tartalmaz.


3). Vásárolt élelmezés  nyersanyag normája a szállító közlése alapján:

      335.- Ft/fő/nap

     Vásárolt élelmezés rezsi költsége a szállító közlése alapján:

      315.-Ft/fő/nap

     Összesen:                         650.- Ft/fő/nap

Szállítási költséget a szolgáltató a teljesítéssel kapcsolatban nem érvényesít.
[1]

Módosította a 12/2017.(VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.07.05-től.

[2]

Módosította a 12/2017.(VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.07.05-től.

[3]

Módosította a 9/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.05.30-tól.

[4]

Módosította a 9/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.05.30-tól.

[5]

Módosította a 12/2017.(VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.07.05-től.

[6]

Módosította a 12/2017.(VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.07.05-től.

[7]

Módosította a 12/2017.(VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.07.05-től.

[8]

Minden esetben a jövedelem közterhekkel csökkentett összegét kell bevallani.


Csatolmányok

Megnevezés méret
5/2016.(IV.4.) a szociális ellátásokról
4.92 MB
5/2016.(IV.4.) a szociális ellátásokról
166.5 KB
5/2016.(IV.4.) szociális ellátásokról egységes
167.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!