nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007(III.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-03-23 -tól
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007(III.21.) önkormányzati rendelete
az építészeti-műszaki tervtanácsok létrehozásáról és működtetéséről

Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2007.(III.21.) ÖR. számú rendelete

az építészeti-műszaki tervtanácsok létrehozásáról és működtetéséről


A rendeletet módosította a 36/2008.(XII.17.) sz. és a 13/2012.(III.22.) sz. önkormányzati rendelet


Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. számú törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 6.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006.(XII.7.) Kormányrendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A Tervtanács


1.§


  1. Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi épített környezet illetve építészeti örökség védelme szempontjából jelentős műszaki tervek szakszerűségének, magas színvonalának érvényesítése érdekébenKistérségi Építészeti-Műszaki Tervtanácsot hoz létre.
  2. A Tervtanács illetékességi területe Veresegyház Kistérség Többcélú Társulatában résztvevő települési önkormányzatok illetékességi területére terjed ki (Veresegyház, Erdőkertes, Őrbottyán, Csomád, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Vácrátót)
  3. 1 A Tervtanács helye: Veresegyház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

       (2112 Veresegyház,Fő út 35).


A Tervtanács feladata


2.§


(1) 2 A helyi építészeti-műszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze:

a) a műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben, valamint az országos jelentőségű védett természeti területen, a Natura 2000 területen, a kiemelt üdülőkörzetben megvalósuló

          aa) 5000 m2 összes szintterületet elérő, de a 10 000 m2 összes szintterületet meg nem haladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű, továbbá

          ab) 2000 m2 összes szintterületet elérő, de a 3000 m2 összes szintterületet meg nem haladó egyéb rendeltetésű új épület építési engedélyezéséhez és a településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki terveket;

b) azokat a jogszabállyal építési engedélyezéshez és a településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéshez kötött építészeti-műszaki terveket mérethatár nélkül, amelyeknek a helyi tervtanács általi véleményezését - a helyi építészeti értékek védelme és a településkép alakítása érdekében - a települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat az általa működtetett tervtanács működési rendjéről szóló rendeletében előírta.


(2) jogszabállyal építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki terveket Veresegyház Város alábbi területein:

     - Veresegyház , Fő teret érintő építészeti terveket,

             - szobor, emlékmű terveit,

- termálfürdő és strandfürdő területén létesítendő közösségi épületek (szálloda, panzió, élményfürdő, önálló étterem) terveit,

- 3.000 m2 szintterületet elérő ipari, kereskedelmi és logisztikai rendeltetésű új épület műszaki-építészeti tervek.


A Tervtanács összetétele


3.§


(1) A Tervtanács

- elnökből,

- szakmai titkárból

- a Korm. rendelet 5.§-ában meghatározott képesítésű tagokból,

- területi építész kamara képviselőjéből áll.

(2) A Tervtanács elnöke Veresegyház város főépítésze

(3) A Tervtanács titkára Veresegyházi Polgármesteri Hivatal szakirányú képesítéssel rendelkező köztisztviselője

(4) 3 A tervtanács tagjait a tervtanács elnöke nevezi ki. A tervtanácsi tagok kinevezése négy évre szól, amely meghosszabbítható. Ha kinevezést kizáró körülmény a kinevezést követően merül fel, a tervtanács elnöke a kinevezést visszavonja.

(5) 4  A tervtanács tagjainak díjazása:

Tiszteletdíj illeti meg a c) pontban meghatározott kivételekkel:

a) a bírálót a megbízás teljesítésekor,

b) a tervtanács elnökét, tagját és titkárát mindazon napirendi pont tekintetében, amelynek tárgyalásán részt vett.

c) Nem jár tiszteletdíj a tervtanács elnökének, tagjának és titkárának, ha a tervtanács működtetőjének köztisztviselője, valamint a területi és a települési önkormányzat által működtetett tervtanács elnökének.

d) A díj megállapítása az ellátott feladattól függően történik, amelyet a Polgármesterrel kötött megállapodásban kell rögzíteni.


A Tervtanács működése


4.§ 5


(1) A Tervtanács elnöke a Tervtanács napirendi pontjaihoz, a Korm. rendeletben foglaltakon túlmenően tanácskozási joggal meghívja:

- a polgármestert, alpolgármestereket,

6 a Pénzügyi Bizottság elnökét,

- a területileg érintett önkormányzati képviselőt,

- az építéshatóság vezetőjét,

- a szomszédos önkormányzat közigazgatási területére is kihatással lévő létesítmény esetén a szomszédos önkormányzat főépítészét.

(2) A Tervtanács elé kell terjeszteni Veresegyház Város közigazgatási területére készülő terv jóváhagyása, illetve hatósági engedélyezési eljárásra történő benyújtása előtt a Korm. r. 10. § (2) a), aa), ab) pontjában felsoroltakon túl, más tervtanács illetékességi körébe nem tartozó, alábbi terveket:

a) Az Önkormányzatot érintő

- terület- és városfejlesztési koncepciókat, programokat,

- területrendezési terveket.

b) Az Önkormányzat területét érintő

- közterület-rendezési terveket,

- forgalmi- és gyűjtőút valamint az országos hálózat részét képező kerékpárút építési-, felújítási terveit,

- vasúti közlekedési építmények terveit.

c) Az Önkormányzat beruházásában készülő valamennyi, építési engedélyhez kötött épület engedélyezési terveit.

d) Mindazokat a terveket, amelyek minősítését helyi rendelet tervtanácsi minősítéshez köti.

e) Szobor, emlékmű terveit.

(3) A Tervtanács tárgyalja az (2) bekezdés alá nem tartozó, minden olyan egyéb építészeti-műszaki tervet, melyet a tervező, az építtető, más Tervtanács elnöke, a polgármester vagy alpolgármester, építési hatóság a Tervtanácshoz nyújtanak be és azokat a Tervtanács elnöke napirendre tűzte.

(4) A Tervtanács üléseit az elnök hívja össze, aki a meghívni kívánt tagok személyéről a napirend figyelembe vételével dönt. A meghívottak értesítéséről a titkár gondoskodik.

(5) Az ülés napirendi pontjaiban érintett tervezőt (és/vagy a terv benyújtóját) a titkár az ülés tervezett programjának megküldése mellett írásban értesíti.

(6) A Tervtanács ülései nyilvánosak.

(7) A Tervtanács az állásfoglalását a jelenlévő tagok több mint felének egyetértésével alakítja ki.

(8) A Tervtanács állásfoglalásában tájékoztatást ad a Korm. r. 15.§-ban előírt minősítési szempontok szerinti teljesüléséről és a benyújtott tervet egyértelműen minősítő állásfoglalást ad a Korm. r. 16.§-ban előírtak szerint.


Összeférhetetlenségi szabályok


5. § 7


(1) Bírálóként, illetve elnökként, tagként, valamint titkárként nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban a tárgyalandó tervdokumentáció tervezője, valamint annak

a) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § g) pontja alapján hozzátartozója,

b) a tervdokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem alá eső alkotás tekintetében szerzőtársa vagy munkatársa volt,

c) munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, a tulajdonában álló gazdasági társaságnak alkalmazottja vagy azzal megbízási jogviszonyban áll, illetve

d) tulajdonában levő gazdasági társaság alkalmazásában vagy azzal megbízási jogviszonyban álló tervező.

(2) A tervtanácsban nem vehet részt az, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

(3) Településrendezési eszközre vonatkozó tervtanácsi állásfoglalás kialakítása esetén nem lehet elnök, tag, illetve bíráló az elfogadásban érintett önkormányzat alkalmazottja, valamint képviselő testületének tagja.

(4) Az összeférhetetlenség elbírálásának részletes szabályairól a tervtanács ügyrendje rendelkezik.

(5) A bíráló, a tag, valamint a titkár a tervtanács elnökének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított 3 napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Az összeférhetetlenségi okot az összeférhetetlenségi okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a tervtanácsi eljárás megindulásától számított hat hónapon belül a tervtanácsi tárgyaláson részt vevő, valamint a tervtanácsi állásfoglalással érintett személy is bejelentheti.

Záró rendelkezések


6.§


(1) E rendelet 2007. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet 1. számú mellékletét képezi a Társulásban résztvevő önkormányzatok által meghozott egyes településekre vonatkozó, tervtanácsi véleményezés elé utalást tartalmazó helyi rendeletek.

(3) E rendeletet a társulásban résztvevő önkormányzatok részére meg kell küldeni.

   A rendelet kihirdetését és megküldését a jegyző végzi.


Veresegyház, 2007. március 14.


          Lebek  László  sk.                                                            Pásztor  Béla sk.

               jegyző                                                                          polgármester   Záradék:


A rendelet 2007. március 21-én került kihirdetésre.


Veresegyház, 2007. március 21.


Lebek László sk.

  jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetben 2008. december 17-én került kihirdetésre.


Veresegyház, 2008. december 17.


Dr. Tahon Róbert sk.

  jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetben 2012. március 22-én került kihirdetésre.


Veresegyház, 2012. március 22.


Garai Tamás

  jegyző
1  A 13/2012.(III.22) sz. rendelet 11.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép: 2012. III.23.

2  A 36/2008.(XII.17.) sz. rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

3  A 36/2008.(XII.17.) sz. rendelet 2.§-ával megállapított szöveg.

4  A 36/2008.(XII.17.) sz. rendelet 3.§-ával megállapított szöveg.

5  A 36/2008.(XII.17.) sz. rendelet 4.§-ával megállapított szöveg.

6  Módosította a 13/2012.(III.22.) sz. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2012. III.23.

7  A 36/2008.(XII.17.) sz. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!