nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-28 -tól
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelete
bizonyos büntetendő cselekményekkel kapcsolatban bizonyíték szolgáltatásáért járó díj szabályairól

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában és a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.       Általános rendelkezések

 

1. § Jelen rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által bizonyos büntetendő cselekményekkel, magatartásokkal kapcsolatban jogerős ítéletet, hatósági döntést eredményező bizonyíték szolgáltatásáért kifizetésre kerülő díj odaítélését szabályozza.


2. § A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a természetes személyekre terjed ki.


II. Eljárási szabályok


3. § (1) E rendelet szabályai szerint díjra jogosult, aki Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) érdekeit sértő, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. (A korrupciós bűncselekmények), XXVIII. (A hivatali bűncselekmények), XXXV. (A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények), XXXVI. (A vagyon elleni bűncselekmények) fejezeteinek rendelkezéseibe, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 132. A tulajdon elleni szabálysértés című alcímének rendelkezéseibe, valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (02.05.) Kgy. rendeletének rendelkezéseibe ütköző cselekményről bizonyítékot szolgáltat az Önkormányzat részére, amennyiben a bizonyíték alapján az elkövetővel/elkövetőkkel szemben eljárás kerül lefolytatásra és őt/őket jogerős bírósági ítélet, hatósági döntés elmarasztalja.


(2) A díj összege legfeljebb százezer forint, pontos összegét a polgármester határozza meg a cselekmény tárgyi súlyához és az információ fontosságához mérten. Egy természetes személy egy eljárásban csak egyszeri díjra jogosult. Ha ugyanazon cselekmény vonatkozásában többen együttesen szolgáltatnak bizonyítékot, a díjat közöttük közreműködésük arányában, ha pedig azt nem lehet megállapítani, vagy többen, külön-külön szolgáltatnak bizonyítékot, egyenlő arányban kell közöttük megosztani.


(3) Nem jár díj a bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel szerzett bizonyíték után. Ha a büntetőeljárás vagy a szabálysértési eljárás a díj kifizetése előtt megindul, a díj kifizetését a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, illetve a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig fel kell függeszteni. Ha a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének jogerős megállapítására a díj kifizetése után kerül sor, a díjat vissza kell fizetni az Önkormányzat számára. A díj visszafizetéséről a polgármester legkésőbb a visszafizetést megalapozó okot megállapító hatósági vagy bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül dönt.


4. § (1) Az Önkormányzat biztosítja, hogy azok a személyek, akik feltételezésük szerint a 3. § (1) bekezdése alá eső bizonyítékkal rendelkeznek, személyazonosságuk feltárása nélkül tudakozódhassanak a bizonyíték feltehető minősítéséről. A tudakozódó személyt figyelmeztetni kell arra, hogy a vele közölt előzetes minősítés nem köti az Önkormányzatot, továbbá tájékoztatni kell a díjra vonatkozó szabályokról.


(2) A bizonyítékot szolgáltató személy díjigényét legkésőbb a tájékoztatástól számított öt napon belül köteles közölni az Önkormányzattal. A díjigénylőt figyelmeztetni kell arra, hogy a törvény tanúként való meghallgatását is lehetővé teszi, illetve arra, hogy kérelmezheti természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését. E kérelem teljesítése nem tagadható meg, de a kérelmezőt figyelmeztetni kell arra, hogy ezen adatok zárt kezelése kihatással lehet a szolgáltatott bizonyíték bizonyító erejére.


(3) Az Önkormányzat köteles rögzíteni a bizonyíték szolgáltatásának tényét, annak pontos időpontját, a bizonyítékot szolgáltató személy adatait és az általa elmondottakat, majd – amennyiben a szolgáltatott bizonyíték alkalmas lehet jogsértés bizonyítására - haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket az elkövetővel/elkövetőekkel szemben eljárás kezdeményezése iránt.


(4) Ha a szolgáltatott bizonyíték alkalmatlan a 3. § (1) bekezdése szerinti jogsértés bizonyítására, erről a polgármester döntést hoz, amelyet csak a bizonyítékot szolgáltató személlyel közöl, abba csak a bizonyítékot szolgáltató személy tekinthet be.


(5) A díj kifizetése tárgyában a polgármester dönt a (2) bekezdés szerinti igényt előterjesztő személyek vonatkozásában az elkövetővel/elkövetőkkel szemben lefolytatott eljárásban hozott, őt/őket elmarasztaló jogerős bírósági ítéletet, hatósági döntést követő harminc napon belül.


(6) A díj az (5) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül esedékes. A díj kifizetését a költségvetés kiadási előirányzatainak terhére kell teljesíteni.


5. § A bizonyíték szolgáltatásával kapcsolatos, valamint annak eredményességére vagy eredménytelenségére vonatkozó információ nem hozható nyilvánosságra.


III. Záró rendelkezések


6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!