nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-19 -tól
Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatásáról a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai


1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Lövőpetri község közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed ki.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.


2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


2. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: Kovács József Kisvárda Mező u. 3/B. (továbbiakban: közszolgáltató).

(2) Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a „Kisvárdai Szennyvíztelep” kijelölt átadási helyen kell elhelyezni.


II. Fejezet

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje


3. § (1) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.


5. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei,

a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei


4. § (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

3.) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.


5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(5) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.

(6) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a Közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő háztartási szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmas berendezéssel történik.

(7) A (6) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.


5. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) a begyűjtési gyakoriságot,

d) a felek jogait és kötelezettségeit.


(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

b) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,

c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

d) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.


6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


7. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) A Közszolgáltató mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72 órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása csakis jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető, vagy korlátozható.

(5) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását.

(6) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba, vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.


7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések


8. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a kijelölt átadási helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.

(2) A Közszolgáltató a begyűjtött és beszállított, az átadási hely üzemeltetője pedig az ártalmatlanításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen.


8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


9. § (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között az Önkormányzat köteles átadni a közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.

(3) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos a Vgt-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.


III. Fejezet

9. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása


10. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kezelési közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete tartalmazza.

(2) Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és beszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatának ürítési díja.

(3) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti egységnyi díjtétel és a beszállított mennyiség szorzata alapján kell megállapítani.

(4) Az ingatlanltulajodnos köteles az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján, a helyszínen megfizetni.

(5) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.

(6) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen.

(7) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.

(8) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(9) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(10) A 8. § (5) bekezdésében foglalt esetben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos részére a kiszállási költséget kiszámlázni.


IV. Fejezet

10. Záró rendelkezések


11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 5/2013 (XII. 18.) önkormányzati rendelethez


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz egységnyi díjtétele


  1. magánszemélyek esetén 1 600,- Ft/m3 + ÁFA, melyből a gyűjtés és szállítás díja 1 320,- Ft/m3 + ÁFA, az elhelyezési díj 50,-Ft/m3 + ÁFA és az ártalmatlanítás díja 230,- Ft/m3 + ÁFA.
  2. nem magánszemélyek esetében 1 600,- Ft/m3 + ÁFA, melyből a gyűjtés és szállítás díja 1 320,- Ft/m3 + ÁFA, az elhelyezési díj 50,- Ft/m3 + ÁFA és az ártalmatlanítás díja 230,- Ft/m3 + ÁFA.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!