nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15 /2014. (X.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-28 - 2017-01-20
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15 /2014. (X.27.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35. §  (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Dunaújváros Megyei Jogú Város képviselő – testületének tagjaira (a továbbiakban: képviselő)  és a bizottságok nem képviselő tagjaira.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterekre.


2. §  (1) A képviselő havi tiszteletdíja abban az esetben, ha a képviselő nem vesz részt bizottsági munkában a polgármesteri illetmény 15 %-ának megfelelő összeg, bruttó 112.200 Ft.


(2) A képviselő havi tiszteletdíja bizottsági tagság esetén - függetlenül attól, hogy hány bizottságnak a tagja – a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj 1,25-szörösének megfelelő összeg, bruttó 140.300 Ft.


(3) A képviselő havi tiszteletdíja bizottsági elnöki tisztség betöltése esetén - függetlenül attól, hogy hány bizottságnak a tagja – a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj 1,75-szörösének megfelelő összeg, bruttó 196.400 Ft.


(4) A tanácsnok havi tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság, illetve bizottsági elnökség  esetén is – a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj 1,75-szörösének megfelelő összeg, bruttó 196.400 Ft.


(5) A nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj 40 %-ának megfelelő összeg, bruttó 44.900 Ft.


3. § (1) A tiszteletdíj havonta utólag kerül kifizetésre.


(2) A tiszteletdíj kifizetésének előfeltétele, hogy a képviselő, bizottsági elnök, a bizottság képviselő tagja a közgyűlések és a bizottsági ülések - ezeket együtt számolva - legalább felén, a bizottság nem képviselő tagja a bizottsági ülések legalább felén megjelenjen az adott hónapban. Nem számít távollétnek az igazolt távollét, vagy bejelentett betegség.


(3) Igazolt távollétnek minősül:
      a) önkormányzati képviselői munkával összefüggő elfoglaltság,
      b) megyei közgyűlési képviselői munkával összefüggő tevékenység,
      c) állampolgári kötelezettség teljesítése,
      d) keresőképtelenséggel járó betegség, vagy
      e) halaszthatatlan vagy elháríthatatlan munkahelyi kötelezettség teljesítése.


(4) Az ülésről távol maradottnak kell tekinteni azt a személyt, aki a közgyűlést vagy a bizottsági ülést indokolatlanul elhagyja.


(5) A közgyűlésen való megjelenést a polgármester, a bizottsági ülésen való megjelenést a bizottsági elnök a jelenléti íven kézjegyével igazolja.


4. § A képviselő költségtérítése vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.


5. §  (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletének 48-49. §-a.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!