nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 11/2017(VIII.2.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-03 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 11/2017(VIII.2.)önkormányzati rendelete
Szociális ellátásról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§(1)bekezdés 8/a pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint a 132 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) az alábbi 18.§-al egészül ki:


   18.§ (1) Kérelemre 100.000.-Ft kamatmentes szociális kölcsön állapítható meg a természeti katasztrófával érintett lakóingatlan tulajdonosa részére


a) jövedelemvizsgálat nélkül, nyilatkozat alapján ahol a lakóingatlanban lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakók 1 főre eső jövedelme nem haladja meg a 120.000.-Ft-ot, egyedül élő esetében a 200.000.-Ft-ot.


(2) Törlesztés 3 havi türelmi idő elteltével minimum 5.000.-Ft/hó.


(3) A kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját, összegét, a fizetés feltételeit, nem fizetés esetén a behajtás módját.


(4) A szerződéskötésre vonatkozóan és vagyoni helyzet vizsgálatára a 17.§(4) bekezdésében meghatározottak vonatkoznak.


(5) A jegyző a természeti katasztófa miatt keletkezett kárt a helysznen ellenőrzi.


(6) A „R” 17.§(1)bekezdésében a „képviselő-testület” szöveg „polgármester” szövegre módosul.


2.§ Jelen rendelet 2017. augusztus 3. napján lép hatályba.


Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                                         Csoboth Tamás

                 jegyző                                                                                              polgármester


Jelen rendelet Somberek községben 2017. augusztus 2. napján Somberek Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2017. augusztus 2.                                              Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!