nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 10/2015(XII.10.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-20 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 10/2015(XII.10.)önkormányzati rendelete
Lakáscélú támogatásokról


Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:I.

Rendelet célja, hatálya


1.§ A rendelet célja, hogy az önkormányzat a községben lakástulajdont szerző családok, személyek részére e rendeletben meghatározott módon anyagi támogatást nyújtson.


2.§ E rendelet hatálya kiterjed a 40 év alatti fiatal házasokra és egyedülállókra, és életkorra tekintet nélkül, aki háztartásában legalább egy 12 éven aluli gyermeket nevel.3.§  Támogatás nyújtható Görcsönydoboka közigazgatási területén lévő


  1. magántulajdonú lakás építéséhez
  2. használt lakás vásárlásához
  3. lakás tulajdonjogának ajándékozás útján történő megszerzéséhez

II.

Támogatás formája, mértéke


4.§(1) A támogatás formája:


a) vissza nem térítendő támogatás – véglegesen átadott pénzeszköz.  

 


(2) Vissza nem térítendő támogatás mértéke

     a) 3.§a) pontja szerinti esetben (lakásépítés) 300.000.-Ft

     b) 3.§b-c) pontjában meghatározott esetben (vétel-ajándékozás) a szerződés szerinti értéke

    10 %-a, maximum azonban 200.000.-Ft.


(4) A kérelmezőnek legalább az ingatlan ½ tulajdoni hányadát kell a 3.§-ban foglaltak szerint megszerezni. További tulajdonos házastárs, élettárs vagy a velük együtt költöző gyermek lehet.


(5) Amennyiben az ingatlan vásárlása közeli hozzátartozótól történik, vagy az ajándékozó közeli hozzátartozó, és az eladó, vagy ajándékozó továbbra is az érintett ingatlanban él életvitelszerűen, úgy a 4.§(2)(b) pontja szerinti támogatás 50 %-a illeti meg a kérelmezőt.
Kizáró okok


5.§ Nem adható támogatás annak, akinek:


      a) Kérelem beadásakor Görcsönydobokán ½ tulajdoni illetőséget meghaladó,

         haszonélvezettel nem terhelt lakástulajdonnal rendelkezik.


b)Kérelem benyújtásakor (építés esetén) a használatbavételi engedély több mint 185 nappal korábban jogerőre emelkedett.


c) Adásvételi és ajándékozási szerződés esetén a tulajdonjog bejegyzését követően 185 nap eltelt.A támogatást biztosító mellékkötelezettségek


6.§(1) Vissza nem térítendő támogatás esetén az elidegenítési és terhelési tilalmat az érintett lakóházra be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, melynek időtartama 5 év.


(2) 5 éven belüli elidegenítés esetén és amennyiben 5  éven keresztül a támogatott nem állandó bejelentett lakosként és életvitelszerűen él a községben, a támogatás időarányos összegét vissza kell fizetni.


(3) Az elidegenítési tilalom törléséhez az igazolást a jegyző állítja ki.


V

Szerződésszegés


8.§ (1) A támogatott a támogatásban részesítését valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával, vagy más módon befolyásolta, a rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését a támogató a tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelheti el. 


(2)


(3)


VI.

Eljárási szabályok


9.§(1) A lakáscélú támogatással kapcsolatos kérelmet a Sombereki Közös önkormányzati Hivatal Szociális ügyintézőjénél kell beterjeszteni, melyről a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.


(2) A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni, melyhez csatolni kell az abban megjelölt mellékleteket is. Kérelem nyomtatvány a rendelet 1.számú melléklete.


(3) Jelen rendeletben szabályozott hatósági ügyben elektronikus ügyintézés nincs.


(4) Amennyiben a kérelemben foglaltaknak képviselő-testület helyt ad, egyszerűsített határozat hozható.


Záró rendelkezések


10.§(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2005.(IX.18.) valamint a 7/2007.(VI.08.)önkormányzati rendelet.


(2) A rendelet hatályba lépése előtt 3.§(1)bek. szerint szerzett ingatlan tulajdonjogának megszerzése tekintetében az 5.§b.c) pontjában meghatározott határidő: 1 év.


(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                                                              Troszt József                            jegyző                                                                                                                  polgármester


Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Görcsönydobokai Kirendeltség hirdetőtábláján 2015. december 10. napján kihirdetésre került.


Görcsönydoboka, 2015. december 10.                                 Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
kérelem
245.41 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!