nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2018(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-01 -tól
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2018(V.30.) önkormányzati rendelete
23/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet a kerületi zöldterületek és zöldfelületek, valamint a fás szárú növények védelméről

a 35/2018. (IX. 17.) és a 20/2019. (VI. 24.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben


Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában,
48. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kerületi zöldterületek és zöldfelületek, valamint a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól a következőket rendeli el:


elfogadva: 2018. szeptember 14. Hatályos: 2018. szeptember 18-ától.

elfogadva: 2019. június 20. Hatályos: 2019. augusztus 1-jétől.


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1.§ E rendelet célja Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén a zöldfelület, zöldterület fejlesztése, azok indokolatlan megszűntetésének és a zöldfelületi elemek károsodásának megelőzése, elhárítása, a bekövetkezett károsodás csökkentése, valamint az indokolatlanul megszűnő zöldterület, zöldfelület növényállományának pótlásáról való gondoskodás.


2.§ (1) A rendelet területi hatálya kiterjed – magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – Budapest Főváros III. kerület közigazgatási területén a

a) közterületekre és

b) magántulajdonú ingatlanokra.

(2) A rendelet tárgyi hatálya – eltérő szabályt megállapító magasabb szintű jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény kivételével – a fás szárú növényekre terjed ki.3.§ A rendelet hatálya – eltérő rendelkezés hiányában – nem terjed ki a közterületen lévő fás szárú növények kivágásának a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben szabályozott kérdéseire.


3. Értelmező rendelkezések

4.§

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában:

  1. Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott fogalom
  2. Magánterület: az ingatlan-nyilvántartásban nem közterületként nyilvántartott ingatlan, ideértve az állami és az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat is.
  3. Törzsátmérő: a fatörzs 1 méteres magasságban mért átmérője, centiméterben számolva.
  4. [1]Vegetációs időszak: április 1-től augusztus 31-ig terjedő időszak.
  5. Gyümölcsfa: a díszfának nemesített gyümölcsfa kivételével az emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő gyümölcséért termesztett és gondozott fa.
  6. Pótlás: a kivágásra kerülő fás szárú növény pótlására, törzsátmérőjének arányában megállapított számú és törzsátmérőjű fás szárú növény telepítése, vagy ennek pénzbeli megváltása.
  7. Kertészeti szakvélemény: jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakértő vagy szervezet által végzett, a fák korára, egészségi állapotára, térbeli elhelyezkedésére stb. vonatkozó vizsgálaton alapuló szakértői javaslat a fás szárú növény fenntartásával, megóvásával vagy kivágásával kapcsolatban.
  8. [2]
  9. Veszélyhelyzettel fenyegető fás szárú növény: élet- és súlyos balesetveszéllyel fenyegető állapotú, kiszáradt, életképtelen állapotú fás szárú növény.

4. Hatásköri és eljárási kérdések

5.§ (1) A kerületi zöldterületek és zöldfelületek, valamint a magánterületi fás szárú növények védelme ügyekben az eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott önkormányzati hatósági hatáskörben I. fokon a jegyző jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni.


II. Fejezet

A zöldterületek és zöldfelületek védelme

6.§ (1) Ha a közterületi zöldterületek rendeltetéstől eltérő használata (különösen közterület-használat, közút nem közlekedés célú igénybevételével összefüggő használat) során a növényzet, a zöldterület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, károsodása várható, a kérelmező köteles az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelettel (a továbbiakban: ÓBKF)[3] folytatott előzetes egyeztetetést követően:

a) a növényzet védelméről – gallyazással, a helyszínen favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével – gondoskodni;

b) a növényzet előzetes áttelepítéséről, pótlásáról gondoskodni;

c) az építmények, berendezések, felszerelések, valamint azok áttelepítésének (különösen: azok le- és felszerelésének, elszállításának) a költségeit viselni.

(2) A rendeltetéstől eltérő használat megszűntével a zöldterületen az eredeti állapotot haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül helyre kell állítani, a növényültetést pedig a legközelebbi ültetési időszakban végre kell hajtani, és az ÓBKF-nek[4] át kell adni.

(3) Aki az (1) és (2) bekezdésekben foglalt kötelezettségét elmulasztja, legfeljebb harmincezer forint közigazgatási bírsággal sújtható.


7.§ (1) Nem szilárd burkolatú területen és egyéb zöldfelületen terasz céljára az ÓBKF-tel[5] folytatott előzetes egyeztetetést követően az alábbi feltételek teljesülése esetén adható közterület-használati hozzájárulás:

a) amennyiben a kérelmező a terasz céljára igénybe vett területtel megegyező nagyságú zöldfelületet alakít ki, vagy növénytelepítést vállal, vagy

b) a terasz környezetében lévő zöldfelületet gondozza, karban tartja.

(2) A kialakítás, gondozás, karbantartás elvégzését és szakszerűségét az Önkormányzat az ÓBKF-tel[6] közösen ellenőrzi.

(3) Ha az ellenőrzés hiányosságot tár fel, a zöldterületek rendeltetéstől eltérő használatának jogosítottját írásban fel kell szólítani azok 15 napon belüli pótlására, ennek elmaradása esetén a jogosított harmincezer forint közigazgatási bírsággal sújtható.


III. Fejezet

A fás szárú növények védelme


5. A magánterületi fás szárú növények védelme


A fás szárú növények kivágásának engedélyezése


8.§ (1)[7]Magánterületen lévő, e rendelet hatálya alá tartozó fát kivágni - a 9. § szerinti esetek kivételével - csak végleges fakivágási engedély alapján szabad.

(2) [8]Fát magánterületen kivágni különösen építmény elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása, környezetrendezés miatt vagy kertészeti szakvélemény által is igazolt egyéb okból lehet. A kivágott fa pótlásáról a 12. §-ban meghatározottak szerint gondoskodni kell.

(3)[9]9.§[10]

(1) Veszélyhelyzettel fenyegető fa kivágását magánterületen a tulajdonos vagy kezelő - amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs - köteles haladéktalanul elvégezni. A veszély elhárítása érdekében elvégzett fakivágást 15 napon belül írásban az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal). A bejelentésben kertészeti szakvéleménnyel, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolni kell a fa kivágásának szükségességét, valamint részletes fotódokumentációt kell csatolni a kivágott fáról.

(2) Az (1) bekezdés szerint kivágott fa pótlásáról a 12. §-ban meghatározottak szerint gondoskodni kell.

(3) Amennyiben utólag az derül ki, hogy a bejelentésben valótlan adatokat közöltek és mégis szükség lett volna fakivágási engedély iránti kérelem benyújtására, vagy a fa kivágása nem volt megalapozott, vagy a fa kivágását nem jelentették be, a munkálat engedély nélküli fakivágásnak minősül és a 12. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.


10.§ (1) A magánterületi fás szárú növény kivágási engedély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Hivatalnak. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kivágni tervezett fás szárú növények pontos helyét (a fás szárú növények ingatlanon belüli elhelyezkedését ábrázoló helyszínrajzot);

b) a kivágandó fás szárú növénnyel való rendelkezési jogosultságot bizonyító dokumentumot (saját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lap másolatát, idegen vagy közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni lapon túl valamennyi tulajdonos hozzájárulását);

c) szükség esetén a fás szárú növény kivágásának indokoltságát megalapozó dokumentumokat (különösen kertészeti szakvélemény, építési-bontási engedély, fénykép);

d) részletes fotódokumentáció a kivágni tervezett fás szárú növényről;

e) a pótlás tervezett módjának (telepítés esetén az ültetni tervezett fák számának, fajának és a tervezett telepítés helyének) megjelölését, építési telek beépítése vagy egyéb indokolt esetben kertészeti tervet.

(2) A fás szárú növény kivágási engedélyének a véglegessé válásától számított egy évig jogosít a kivágásra, mely időtartam különösen indokolt esetben az engedélyesnek a határidő lejártát megelőzően benyújtott írásos kérelmére egy alkalommal, újabb egy évvel meghosszabbítható.

(3) Ha az engedélyes kivágási szándékától eláll, köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni.A fakivágás szabályai

11.§ (1) A fakivágást csak a fakivágási engedély véglegessé válását követően szabad megkezdeni, az alábbi szabályok betartásával:

a) a fakivágás megkezdését a kivitelező megnevezésével, a tervezett kezdési idő közlésével, továbbá a fakivágás befejezését írásban be kell jelenteni;

b) új épület építése vagy meglévő épület bővítése esetén a fakivágást csak a külön jogszabályban meghatározott, az épület, építményrész kivitelezésének megkezdésére vonatkozó, építésfelügyeleti hatóságnál történt bejelentés után lehet megkezdeni;

c) egy hónapot meghaladó szakaszos vagy különböző kivitelezési ütemekre tervezett fakivágás végrehajtása esetén a fakivágás megkezdésének bejelentésénél közölni kell a tervezett ütemek időpontjait és a teljes befejezés tervezett határidejét.

d) a fakivágást csak a fakivágás elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek (különösen közterület-használati engedély, közútkezelői hozzájárulás, forgalomtechnikai hozzájárulás) beszerzése után szabad megkezdeni. 

(2) Az engedély nélküli vagy engedélytől eltérő fakivágás kivitelezése megtiltható.

(3) A fakivágást úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a gyalogos közlekedés biztonságát és a környező épületek, építmények állékonyságát. A fakivágás során a munka- és balesetvédelmi követelményeket be kell tartani.

(4)[11]Indokolt esetben (különösen különleges méretű, helyzetű, egészségügyi állapotú fák esetében) a fakivágást csak a szükséges technikai felszereléssel rendelkező, legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy, ilyen alkalmazottat foglalkoztató kivitelező vagy szervezet végezhet.


Pótlás


12.§ (1) Az engedélyes köteles a kivágási engedélyben megállapított mértékben és módon gondoskodni a kivágott fák pótlásáról. A pótlás határideje a kivágástól számított egy év. Amennyiben a kivágás idejét nem jelentik be, úgy a kivágási engedély véglegessé válásától számított egy éven belül kell a pótlást elvégezni.

(1a)[12]A pótlásról vegetációs időszakon kívül kell gondoskodni.

(2)[13]A veszélyhelyzettel fenyegető fás szárú növények kivágása esetében a bejelentő a kivágást követő év december 31-ig köteles a pótlásról gondoskodni.

(3)[14]Magánterületi fás szárú növények építési tevékenység érdekében szükséges kivágása esetén az építkezéssel érintett ingatlanon történő telepítés határideje az épület használatbavételi engedélyezési vagy a használatbavétel tudomásulvételi eljárás befejezését követő év december 31., de legkésőbb a kivágási engedély véglegessé válásától számított 5 év. Az építkezéssel nem érintett ingatlanon történő telepítés határideje a kivágást követő év december 31.

(4) Különösen indokolt esetben az engedélyesnek, bejelentőnek a pótlásra megállapított határidő lejártát megelőzően benyújtott kérelmére a pótlásra megállapított határidő egy alkalommal, újabb egy évvel meghosszabbítható.

(5) Magánterületi fás szárú növények kivágása esetén a pótlást elsősorban telken belül kell elvégezni. Ha ez valamilyen okból nem lehetséges, akkor a 13-14. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A fapótlás mértéke engedélyezett magánterületi fás szárú növény kivágása esetén:

a) a veszélyhelyzettel fenyegető fás szárú növények kivágása esetén a kivágandó fás szárú növények darabszáma;

b) Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: TKR) meghatározott nem telepíthető fás szárú növények esetében a kivágandó fás szárú növények darabszáma;

c) gyümölcsfák esetében a kivágandó fák darabszáma;

d) 10 cm törzsátmérő alatti fás szárú növények esetén a kivágandó fás szárú növények darabszáma;

e) egyéb esetben a kivágni tervezett fás szárú növény törzsátmérőjének 100%-a.

(7)[15]Aki a 8. § (1) bekezdése, továbbá a 9. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét elmulasztja és engedély nélküli fakivágást végez, közigazgatási bírsággal sújtható.

(8)[16]Engedély nélküli fakivágás esetén a pótlást e szakaszban előírtak szerint kell elvégezni, azzal az eltéréssel, hogy amennyiben az engedély nélkül kivágott fák fajtája, darabszáma vagy törzsátmérője utólag nem állapítható meg, akkor a vélelmezhető vagy a kikövetkeztethető darabszámú fát 30 cm törzsátmérővel kell figyelembe venni és a (6) bekezdés e) pontja szerint kell megállapítani a pótlás mértékét.

(9)[17]A telepítési kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha a telepített fás szárú növény az ültetés évét követő vegetációs időszak végéig nem marad életképes. Ebben az esetben az engedélyes vagy a bejelentő köteles a telepítést megismételni vagy külön kérelem alapján pénzben megváltani.

(10)[18]A pótlást kizárólag lombhullató fajtájú fával lehet teljesíteni, kivéve a TKR-ben meghatározott nem telepíthető növényfajokat.


Pótlás kompenzációja


13.§ (1) Amennyiben magánterületi fás szárú növény kivágása esetén a pótlás telken belül nem teljesíthető, akkor a pótlás helyszínét a jegyző közterületen jelöli ki vagy kérelem alapján az érintettet kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

(2) A kompenzációs intézkedés lehet

a) pénzbeli megváltás,

b) pénzbeli megváltással egyenértékű közfeladat ellátásával összefüggő tevékenység.

(3) A pénzbeli megváltás esetén a pótlás számításánál 1 cm törzsátmérő legalább
20 000 Ft.


14.§ A pótlás kompenzációjához előzetesen tulajdonosi hozzájárulás szükséges, amelyről a tulajdonosi területen érintett állandó bizottság dönt.


15.§ A pénzbeli megváltásából befolyt összeget elkülönítetten kell kezelni a „Fapótlási kompenzáció” költségvetési soron és az csak közterületi faültetésre, továbbá az azzal kapcsolatos munkálatokra, gondozásra használható fel


6. Közterületi fák pótlására vonatkozó kiegészítő rendelkezések[19]

16.§ (1) [20]Közterületi fa  pótlása esetén a 12. § (1)-(6) és (8)-(10) bekezdésében, a 13. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a 14-15. §-ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell.

(1a)[21]Közterületen történő pótlás legalább kétszer iskolázott és minimum 6 cm törzsátmérőjű vagy 18/20 cm törzskörméretű fával teljesíthető.

(1b)[22]Közterületen történő pótlás során a fákat minimum 1 m3-es ültető gödörben, három oldali karózással, a karók felső részén történő merev összekötéssel, nyolcas kötözéssel kell elültetni.

(2) Amennyiben a pótlás közterületen történik, az ültetést végző az ültetett fás szárú növényeket fenntartásra átadja az ÓBKF-nek[23].


17.§ (1) A közterületi fák előre tervezett gallyazását a munkálatok megkezdése előtt 15 nappal a munkálatokat végző cég (különösen a Főkert Nonprofit Zrt., közműszolgáltatók) bejelenti a Hivatalnak, valamint tájékoztatja az érintett lakosságot.

(2) A Hivatal a bejelentés alapján a tervezett gallyazási munkálatokról honlapján és egyéb elektronikus felületen az érintett lakosságot tájékoztatja.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


18.§ Jelen rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba. A kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendelet szövegét az Óbuda Újságban közzé kell tenni.


19.§ Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet területi hatálya alá nem tartozó területeken Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 32/2001. (XI. 30.) önkormányzati rendelet helyett a fás szárú növények tekintetében e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


Kiss Anita

Bús Balázs

jegyző

polgármester[1]

módosította: 35/2018, (IX. 17.) Ör. 2. §

[2]

hatályon kívül helyezte: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 9. § 1. pontja

[3]

módosította: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 8. § 1. pontja

[4]

módosította: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 8. § 2. pontja

[5]

módosította: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 8. § 3. pontja

[6]

módosította: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 8. § 3. pontja

[7]

módosította: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 3. §

[8]

módosította: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 3. §

[9]

hatályon kívül helyezte: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 9. § 2. pontja

[10]

módosította: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 4. §

[11]

módosította: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 5. §

[12]

beiktatta: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 6. §

[13]

módosította: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 7. §

[14]

módosította: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 7. §

[15]

módosította: 20/2019. (VI. 24.) Ör. 1. § (2) bekezdés

[16]

módosította: 20/2019. (VI. 24.) Ör. 1. § (2) bekezdés

[17]

módosította: 20/2019. (VI. 24.) Ör. 1. § (2) bekezdés

[18]

módosította: 20/2019. (VI. 24.) Ör. 1. § (2) bekezdés

[19]

módosította: 20/2019. (VI. 24.) Ör. 2. § (1) bekezdés

[20]

módosította: 20/2019. (VI. 24.) Ör. 2. § (2) bekezdés

[21]

beiktatta: 20/2019. (VI. 24.) Ör. 2. § (3) bekezdés

[22]

beiktatta: 20/2019. (VI. 24.) Ör. 2. § (3) bekezdés

[23]

módosította: 35/2018. (IX. 17.) Ör. 8. § 2. pontja


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet
38.86 KB
2. sz. melléklet
37.97 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!