nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének és a közterületek tisztán tartásának rendjéről

Szentjakabfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya v Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségvéleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

a) valamennyi ingatlanhasználóra: természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (2) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és

b) a közszolgáltatóra.

(2) A közszolgáltatási terület: Szentjakabfa község közigazgatási területe.

(3) A rendelet tárgyi hatálya

a) a közszolgáltatási területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Szentjakabfa Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladékra és a lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

(4)[1] A rendelet hatálya alá tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát a 2012. évi CLXXV törvény  2. § (1) 27. és 27a pontja rögzíti.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


2.§[2] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Szentjakabfa község közigazgatási területén az Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el, amely közszolgáltatóval az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását közreműködőként a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

3.§ (1) A Közszolgáltató jelen rendeletben, a közszolgáltatási szerződésben és a Ht-ben meghatározottak szerint köteles a közszolgáltatást folyamatosan ellátni.

(2) Az ingatlanhasználó e rendelet és a Ht. előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, köteles betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és köteles eleget tenni díjfizetési kötelezettségének.

(3) Az ingatlanhasználó az adataiban és az ingatlan bármilyen módú használatában bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.

(4) Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.

(5) A közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a szerződés tárgya, a közszolgáltatási tevékenység pontos megnevezése, a közszolgáltatás igénybevétele mely területen történik,

c) a közszolgáltatás ellátásának időtartama,

d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások, a hulladékkezelési tevékenység részletes szabályai,

e) a közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításának, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módja,

f) a szerződés időbeli hatálya, mely legfeljebb 10 év időtartamra szóló lehet, és

g)  a közszolgáltatási szerződés módosításával, megszűnésével kapcsolatos szabályok.

4. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de lakó- és üdülőingatlanonként legalább 50 liter/hét hulladék mennyiségére köteles a Közszolgáltatóval szerződni.

(2) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – a közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felül emblémázott egyedi műanyag hulladékgyűjtő zsák szerezhető be a Közszolgáltatótól. A hulladékgyűjtő zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.

(3) A község belterületén az ingatlanok használói kötelesek ingatlanonként legalább 1 szabványos, a szerződött hulladékmennyiségnek megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt (kuka) saját költségen beszerezni, használni.

(4) A község külterületén ingatlannal rendelkező ingatlanhasználó a közszolgáltató emblémájával ellátott zsák megvásárlásával köteles eleget tenni hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségének. A zsákok megvásárolhatók a Közszolgáltatónál és elhelyezhetők munkaidőben a Szentantalfa, 435/31 hrsz-ú ingatlanon.

(5) Gazdálkodó szervezet a Ht. 39.§ (3) bekezdés alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni.


3. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja


5.§ (1) A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás megkezdéséről, nyújtásának lényeges feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti. A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre.

(2) A rendszeres hulladékszállítási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató a lakosságtól történő háztartási hulladékszállítást heti egy alkalommal végzi. Egyéb szervezetekből a szerződésben meghatározottak alapján, de legalább heti egy alkalommal. A hulladékszállítás közszolgáltatás díja külön jogszabályban meghatározott.

(3) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanhasználó számára a hulladékszállítás heti egy alkalommal, évente április 15-től október 15-ig terjedő időszakban, összesen 26 alkalommal biztosított. A hulladékszállítási díj az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-a.

(4) A közszolgáltató az ingatlan használójával szemben a teljesítést csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

6. § (1) A szállítás napját – és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és közli az ingatlanhasználókkal valamint az önkormányzattal.

(2) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(3) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő-berendezést ne károsítsa.

(4) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kitenni.

(5) A hulladékszállító jármű személyzete a települési hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése köztisztasági járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.

(6) A hulladékgyűjtő edények, hulladékgyűjtő zsákok közterületre történő kihelyezéséről és a települési hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a szállítás napján. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(7) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.

(8) A szállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel lehet végezni.

(9) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények ürítését gondosan végezni. A gyűjtőedényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén újat biztosítani.

(10) A szállító jármű személyzete a gyűjtőedényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(11) Tilos a gyűjtőedények tartalmának válogatása. Tilos mérgező, veszélyes, robbanó,           égést okozó vagy olyan hulladékot a gyűjtőedénybe rakni, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.

(12) A gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

7.§ A Közszolgáltató a  közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha:

a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra, és

b) a gyűjtőedényben a települési hulladékot a Ht-ben foglaltak megszegésével helyezték el.


4. Díjfizetés


8. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint.

(2)[3] A közszolgáltatási díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szedi be és kifizeti a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat. Ez a szervezet gondoskodik a kintlévőségek beszedéséről is.

9. § [4]

10. § (1) A közszolgáltatási díjat egész évre kell megfizetni a (2) – (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(2) Az üdülőingatlan használók 6 hónapra, április l5-től – október 15-ig terjedő időszakra kötelesek a díjat az igénybe vett közszolgáltatás után megfizetni.

(3) Beépítetlen telek, romos, lakhatatlan épület után közszolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(4) Lehetőség van a közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az épület tartós használaton kívülisége esetén a 11.§-ban szabályozottak szerint.

(5) A közszolgáltatási díj fizetése alóli mentesítés esetén az alapdíjat minden ingatlanhasználónak meg kell fizetnie.


5. A közszolgáltatás szüneteltetése


11.§ (1) A lakó- vagy üdülőingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben az ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérhet mentességet az ürítési díjmegfizetése alól a Közszolgáltatótól. Az alapdíj megfizetése alól mentesség nem kérhető.

(2) A mentesség igényelhető:

a) az adott időszakra, üdülőingatlan esetén a 10.§ (2) bekezdésében meghatározott 6 hónapra vonatkozó, a szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla tárgyévben megküldött másolatával utólag, vagy

b) az ingatlan használaton kívüliségét igazoló jegyzői igazolással. A jegyző az igazolást az ingatlanhasználó 0-ás fogyasztást igazoló közüzemi számlával vagy egyéb okirattal (halotti anyakönyvi kivonat) alátámasztott kérelme alapján adja ki.

(3) A mentesség csak az igazolt időszakra tartható fenn.


6. Lomtalanítás, zöldhulladék


12.§ (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról, a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében, az általa meghirdetett időpontban, térítés mentesen gondoskodik.

(2) A Közszolgáltató kizárólag a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos lomhulladékot szállítja el.

(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési, bontási hulladék

b) hulladékká vált gumiabroncs

c) gépjárműroncs

d) az ipari, mezőgazdasági tevékenység során képződött hulladék

e) veszélyes hulladék

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék

h) kerti bio-hulladék és

i) elektronikai hulladék.

(4) A lomtalanítás alatt kihelyezhető lomhulladék mennyisége nem haladhatja meg az 100 kg/ingatlan mennyiséget.

(5) A lomhulladék a Közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezhető ki.

(6) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállító jármű által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet, valamint az egyéb növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(7) A Közszolgáltató balatonfüredi térségi komposztáló telepére Szentjakabfa község területéről ingyen beszállíthat a lakosság zöldhulladékot, amennyiben vállalja a beszállítás költségét és nincs díjfizetési tartozása.


7. Adatvédelem, adatkezelés


13.§ [5]


II. Fejezet

A közterületek tisztán tartása

8. Az ingatlanhasználók és az önkormányzat kötelezettségei[6]9. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások


15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlanhasználó, aki

a) a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat nem tartja be,

b) a települési hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,

c) a gyűjtőedények tartalmát válogatja, vagy a gyűjtőedénybe mérgező, veszélyes, robbanó, égést okozó vagy olyan hulladékot helyez el, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő,

d) a kihelyezett gyűjtőedénnyel akadályozza a jármű vagy gyalogos forgalmat,

e) a gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről nem gondoskodik.

16. §[7]  1. Eljárási szabályok


17. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(5) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell megfizetni Szentjakabfa Község Önkormányzata 73200031-11259916 számú költségvetési elszámolási számlájára.Záró rendelkezések


18. § (1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló 11/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete.Szentjakabfa, 2015. június 25.
                        Steixner László s. k.                                                                   Lukács Ágnes s.k.

                             polgármester                                                                                     jegyző

1. melléklet a 7/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez[8][1]

Megállapította a 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. július 1-től.

[2]

Megállapította a 11/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. december 1-től.

[3]

Megállapította a 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. július 1-től.

[4]

Megállapította a 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. július 1-től.

[5]

Megállapította a 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. július 1-től.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése

  Hatályát veszti 2018. január 1. napján

[7]

Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése

  Hatályát veszti 2018. január 1. napján

[8]

Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti: 2016. december 1-én

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!