nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.24.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról


Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testületére.


  1. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §. A címrendet az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


  1. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 177 320 707 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               198 308 727 Ft-ban,

c) maradványát                                                                           20 988 020 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§. Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését 4.  melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6.§. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


a) Működési kiadások összesen:                                                      155.576.185 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                           45 181 030 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                                   6 947 715 Ft

ac) dologi jellegű kiadások                                                                23 988 068 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       10 535 734 Ft

ae)  támogatás értékű működési kiadás                                             68 923 638 Ft

af) működési célú kölcsön nyújtás                                                                    0 Ft

ag)  speciális célú támogatások:                                                                        0 Ft

ah) működési célú hitel visszafizetés                                                                0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 5.  melléklet szerint állapítja meg.7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:             19.135.386 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                          9 135 384 Ft

b) felújítások:                                                                                               10 000 002 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                                     0 Ft

d)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                                          0 Ft

e) pénzügyi részesedés                                                                                                0 Ft

és a

finanszírozási célú kiadások                                                                      2 609 136 Ft


(3) Az önkormányzat felhalmozási felújítási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza,  a beruházási kiadásokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 17. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök,  szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4, 5.  melléklet tartalmazza.
  1. A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési engedélyezett létszámkeretét 3 főben határozta meg. ( 13. melléklet ) A közfoglalkoztatottak átlagos létszámkeretét a 14.  melléklet szerint  28 főben hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 13. és 14. mellékletben feltüntetettek alapján 30 főben  állapítja meg.


7. A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2017 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 20 988 020 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 2. melléklet szerint.


8. Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét  261 910 852 Ft-ban állapítja meg, a 22. melléklet mérlegadatok alapján.

(2)Az önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 23.  melléklet tartalmazza.


9. Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Hitelállomány


15.§ Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 3. melléklet mutat.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2017. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§ Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések


18.§ (1) A jegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselőtestület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Somogysámson, 2018. május 24.


Farkas János sk.                                                                               Árvai Tibor sk.

                                   polgármester                                                                                         aljegyző
Záradék:


Jelen rendelet Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. május 24. napján kihirdetésre kerül.


Somogysámson, 2018. május 24.                                                                                                                               Árvai Tibor

                                                                                                                                 aljegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet az 5/2018.(V.24) sz. rendelethez
85.48 KB
Melléklet az 5/2018.(V.24) sz. rendelethez
12.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!