nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-11 - 2020-11-16
Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bihardancsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai[1]

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

107 780 E Ft

Költségvetési bevétellel

107 780 E Ft

Költségvetési kiadással

           0 E Ft

  96 757 E Ft

  11 023 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

            felhalmozási
állapítja meg.

a) A felhalmozási célú bevételt                                                11 023 ezer Ft-ban

                ebből   aa)  2019.évi pénzmaradvány                           5 642 ezer Ft-ban

                   ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszk.     .     5 381 ezer Ft-ban

                  


b)A felhalmozási célú kiadást                                                 11 023  ezer Ft-ban

               ebből   ba) Beruházási célra                                       2 881  ezer Ft-ban

                            bb)  Felújítási célra                                         8 142  ezer Ft-ban     

       

c) Működési célú bevétel                                                         96 757  ezer Ft-ban

              ebből   ca) Önkorm.működési támogatása                   24 392 ezer Ft-ban

                         cb) Működési célú átvett pe.                             40 292 ezer Ft-ban

                         cc) Közhatalmi bevétel                                         1 270 ezer Ft-ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                       ce) Egyéb működési bevételek                          26 815 ezer Ft-ban

                                       cf) Pénzmaradvány                                              3 988 ezer Ft-ban

        


d) Működési célú kiadást                                                       96 757 ezer Ft-ban

                           ebből da) személyi juttatásokat                                    29 545 ezer  Ft-ban

                                     db) munkaadókat terhelő járulékok                      3 533 ezer  Ft-ban

                                     dc) dologi kiadások                                            41 292  ezer Ft-ban

                                     dd) önkorm. által folyósított tám.                         5 423  ezer Ft-ban

                                     de) pénzeszköz átadást, egyéb támogatá              3 958 ezer Ft-ban

                                     df) általános tartalék                                            12 030 ezer Ft-ban

                                     dg) Államházt.bel.megel.visszafiz                           976  ezer Ft-ban

       állapítja meg.     (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a     költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2.2., 2.3.,2.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű   bemutatását önkormányzati szinten a 3.1. és a 3.2. melléklet részletezi.

 (5) A működési hiány belső finanszírozására és a szállítói tartozások kiegyenlítése  érdekében, az előző évben megkapott  de 2020 évben felhasználásra kerülő támogatásokra a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának összegéből 684 ezer Ft-t  igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év  költségvetési maradványának igénybevételével történik.


3. § A költségvetés részletezése


 (1) Az önkormányzat a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető                                                       ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítani. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet  részletezi.

    

(2)       Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.   

(3)   Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként szintén a 7. melléklet  részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadások önkormányzati cofogonkénti megoszlását az 1. tájékoztató tábla  határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 15 255 E Ft tartalékot tervez, melyet általános tartalékként állapít meg.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


 (1)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

       A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (3)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja

  (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert    tartozás állományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának  10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl  ki.

   (6) A 367/2019.(XII.30.) Korm rendelet szerint 2020. január 1-től a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2019. január 1-től 210 600 Ft.

    (7) ) A Nagyrábéi Közös Önkormányzati  Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2020. évben  46.380 Ft.


5. § Az előirányzatok módosítása


(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról  a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivételével a Képviselő-testület dönt.


(2)A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.E .Ft összeghatárig  átruházza a polgármesterre Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.


(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.


(4) A költségvetési szerv a költségvetésre kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. § A gazdálkodás szabályai


(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4)   A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


        7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


  1. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2)       Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet kihirdetésével hatályát veszti.[1]

Módosította: 10/2020.(IX.10.) önkormányzati rendelete  Hatályos: 2020. szeptember 11.


Csatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
15.46 KB
1_2020 rendelet mellékletei
752.28 KB
10_2020 rendelet mellékletei
553.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!