nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2020. (IX.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-10-01 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2020. (IX.28..) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól


Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Balatonberényben állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, akik megfelelnek a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendeletben és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott előírásoknak, és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultságuk megállapítható.

2.§ (1) Balatonberény Község Önkormányzata évente képviselő-testületi határozattal csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról szóló szándéknyilatkozatot évente aláírja.

(3) A Képviselő-testület a pályázatok előkészítésével és véleményezésével a Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottságot bízza meg.

3.§ (1) A pályázat kiírásáról az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint a polgármester gondoskodik. A pályázati kiírást a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségének (a továbbiakban: Kirendeltség) hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján és az önkormányzat havonta megjelenő információs lapjában – a Berényi Hírmondóban – kell közzétenni.

(2)  A pályázatokat a pályázati kiírásban megjelölt időpontig és tartalommal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER–Bursa rendszer) kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva, a Kirendeltséghez kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

(3) A pályázatokhoz csatolni kell az 1. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, melyben a pályázó és a vele közös háztartásban élők havi nettó jövedelméről kell nyilatkozni.  A nyilatkozatban:

a) rendszeres jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző hónapban szerzett jövedelmet;

b) nem rendszeres jövedelem, vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagos összegét kell feltüntetni.

(4) A nyilatkozathoz mellékelni kell a nyilatkozatban feltüntetett adatok valódiságát bizonyító okiratokat /pl. munkáltatói igazolás, rendszeres pénzellátás összegét igazoló szelvény stb./.

4. § (1) A pályázatokat Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

(2) A képviselő-testület a pályázatok elbírálása során elsősorban a pályázók jövedelmi viszonyait vizsgálja. A képviselő-testület a pályázók szociális helyzetét az alábbi szempontok szerint vizsgálja:

a) egy főre jutó havi nettó jövedelem a pályázó családjában

b) eltartottak száma a pályázó családjában

c) a pályázó eltartó-e, ha igen, akkor az általa eltartottak száma

d) a pályázó árva vagy félárva-e

e) családjában van-e tartósan beteg vagy rokkant

f) van-e munkanélküli a családban

g) részesül-e a pályázó kollégiumi ellátásban.

(3)  Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, akinek a háztartásában az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg.

(4) A képviselő-testület az 4. § (3) bekezdésében meghatározott jövedelmi feltételtől kivételes méltánylást érdemlő esetben - a pályázó érdekeit szem előtt tartva - egyedi döntéssel eltérhet.

5.§ (1) Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3000-6000 Ft lehet.

(2) A képviselő-testület a pályázók szociális helyzete alapján az ösztöndíj összegét differenciáltan is megállapíthatja.

(3) „A” típusú pályázat esetén, ha a hallgató a Bursa ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a folyósítási feltételeknek nem felel meg, az önkormányzat a megítélt támogatást más jogcímen nem folyósítja a jogosulatlanná vált hallgató részére.

(4) „B” típusú pályázat esetén, ha a pályázó nem nyer felvételt felsőoktatási intézménybe, vagy egyéb ok miatt nem jogosult Bursa ösztöndíjra, az önkormányzat a megítélt támogatást más jogcímen nem folyósítja a jogosulatlan pályázó részére.

6.§ Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 13/2008. (VIII.27.) önkormányzati rendelet.


                                                   Horváth László                     Mestyán Valéria

                                                    polgármester                       címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 28. napján


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző
                                                                                                                                                           1.  melléklet a

17/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez


JÖVEDELEMNYILATKOZAT  1. A pályázó személyre vonatkozó adatok


1. A pályázó neve: ________________________________________________________________________________


Születési neve: _____________________________________________________________________________________________________


2.  Bejelentett lakóhelyének címe: ______________________________________________________________
    

 _____________________________________________________________________________________________________


3.  Tartózkodási helyének címe: _________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________4.  A pályázóval egy háztartásban élő személyek száma: _________fő


5.  A 4. pontban szereplő személyek neve


a)________________________________________________________________________


b)________________________________________________________________________


c)________________________________________________________________________


d)________________________________________________________________________


e)________________________________________________________________________


f)________________________________________________________________________


g)________________________________________________________________________B.Jövedelmi adatok forintban


A jövedelem

típusa

Pályázó jövedelmeA pályázóval egy háztartásban élő személyek jövedelme
a)

      b)            c)              d)            e)               f)            

    g)

1. Munkaviszonyból

és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem

7. Összes jövedelem


Kijelentem, hogy a NYILATKOZATBAN közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZATBAN közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti.Dátum: …………………………………….

                                                                                 …………………………………………………………..

                                                                                                              a pályázó aláírása

                                                                              

                                                                                 ……………………………………………………………  

                                                                 a pályázóval egy háztartásban élő nagykorú személyek aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ


A)

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.


B) Jövedelmi adatok


Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.


A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.

A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.


Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve, ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.


Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.


A háztartás tagjainak jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.


A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző hónap,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!