nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-26 - 2018-12-05
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Gersekarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1), (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Gersekarát község közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyekre az Szt. 3. § és 4. §-ának figyelembe vételével.


Hatásköri rendelkezések


2.§ A képviselő-testület a polgármesterre ruházza

  1. az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről való gondoskodás,
  2. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez e rendelet 6. §-a alapján nyújtott települési támogatás megállapítására vonatkozó,
  3. a 9. § c)-d) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás megállapítására vonatkozó,
  4. a 17. § szerinti étkeztetés megállapítására vonatkozó,
  5. a tanévkezdés esetén nyújtandó települési támogatásra vonatkozó
f. a lakhatáshoz kapcsolódó lakásbérleti díjhátralék csökkentésére nyújtott települési támogatás megállapítására vonatkozó


g. idős személy részére nyújtandó települési támogatásra vonatkozó

h. gyermek részére nyújtandó települési támogatásra vonatkozó


határkörét.


Az ellátások igénylésének, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai


3. § A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmeket a Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Gersekaráti Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni jelen rendelet mellékletét képező formanyomtatványon.


4. § (1)  A kérelmező köteles a jogosultság megállapítása érdekében a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő igazolást benyújtani, az alábbiak szerint:

a)         a keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről munkáltatói igazolást;

b)         rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását, pénzintézeti számlakivonatot, postai kézbesítési szelvényt;

c)         a Vas Megyei Kormányhivatal Vasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozóan;

d)        a nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, a tárgyhavi vagy előző havi igazolószelvényt és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén pénzintézeti számlakivonatot;

e)         a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelemről  az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot;

f)         az alkalmi munkából származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelmére vonatkozó nyilatkozatot és az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény mellékletét képező munkaszerződés másolatát;

g)         a tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző havi összeg átvételéről szóló iratot vagy elismervényt, postai feladóvevényt, pénzintézeti számlakivonatot vagy a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet;

h)         az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a kérelem benyújtását   megelőző hónapra vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot;

i)          a családi pótlékról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását vagy postai kézbesítési szelvényt vagy átutalási folyószámlára utalás esetén pénzintézeti számlakivonatot;

j)          az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását.


(2)       A jegyző a döntés-előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről, életkörülményeiről környezettanulmányt készíthet, az ellátás jogosultsági feltételeinek fennállását pedig jogosult ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az ellátás megszűntetése iránt intézkedik.


(3) A megállapított ellátás összegének kifizetéséről, utalásáról a jegyző gondoskodik a határozatban megjelölt személy részére. A kifizetés történhet bankszámlára utalással vagy postai úton.


(4) Az ellátás felhasználását a jegyző ellenőrzi, ennek keretében kötelezi a kérelmezőt, hogy a támogatás felhasználását igazoló számlát mutassa be a támogatás felhasználását követő 30 napon belül.


Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


5. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Szt. 17. §-a az irányadó.


II. FEJEZET

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

nyújtott települési támogatás


6. § A lakásfenntartási települési támogatás nyújtható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.


7. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A képviselő-testület a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.


(2) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.


(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.


(3a) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.


(3b) Ha a háztartás

a) (3a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (3a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.


(3c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.


(4) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. A lakhatás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450 forint.


(5) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.


(6) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.


(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

 
TM = 0,3-

 J-0,5*NYM
─────

 
x 0,15,


 NYM


ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.


(8) A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a jogosultat. A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.


(9) Azon személy részére, akinél előre fizetős mérőóra működik, a lakásfenntartási támogatás teljes egészében a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton a fogyasztó javára történő teljesítését is.


(10) A lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 


8. § A lakásfenntartási települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 


8/A. § 

(1) Lakhatási települési támogatás nyújtható a lakhatáshoz kapcsolódó lakásbérleti díjhátralék csökkentésére, amennyiben a hátralék összege meghaladja a kettőszázezer forintot.


(2) A lakhatási települési támogatás mértéke nem haladhatja meg a hátralék 90 %-át és összege legfeljebb háromszáz-ötvenezer forint.


(3) A megállapított települési támogatás a lakbér hátralékcsökkentése jogcímen, közvetlenül a bérbeadó részére kerül utalásra.


(4) A támogatásra jogosult az a lakásbérleti szerződéssel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg. A jövedelemről az igénylő köteles a Rendelet 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozatot tenni. Amennyiben valaki valótlan nyilatkozatot tesz, köteles a jogtalanul kiutalt támogatás összegét visszafizetni.


Rendkívüli települési támogatás


9. § Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen

a)annak a személynek, aki önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy betegsége miatt megélhetését veszélyeztető mértékű gyógyszerkiadása merült fel,

b)annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került

c)a település lakójaként anyakönyvezett újszülött gyermek szülője részére,

d)annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.


10. § Rendkívüli települési támogatásban részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a)a 9. § a)-b) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élőnél pedig annak 150 %-át,

b)a 9. § c)-d) pontjában megjelölt esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

c)A 9. § d) pontjában meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. 


11. § (1) A 9. § a)-b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-ig terjedhet. Az egy évben kifizetett segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.


(2) Ha a rendkívüli települési támogatást igénylő az Önkormányzat főzőkonyhájánál vesz igénybe étkezést, úgy a támogatás közvetlenül természetbeni formában az étkeztetésre fordítható.


(3) Ha a rendkívüli települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a támogatás közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható.


12. § (1) A 9. § c)-d) pontjában meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás összege 20.000,- Ft.


(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


12/A. § (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható: tanévkezdés alkalmával az óvodai ellátásban részesülő, általános vagy középiskola, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek részére.


(2) Tanévkezdés alkalmával adható települési támogatás összege gyermekenként 20.000.-Ft.


(3) A támogatásra jogosult az a gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át nem haladja meg. A jövedelemről az igénylő köteles a Rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozatot tenni. Amennyiben valaki valótlan nyilatkozatot tesz, köteles a jogtalanul felvett támogatás összegét visszafizetni.

(4) Nem részesülhet az e § szerinti támogatásban az a gyermek, aki 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat keretében részesül támogatásban,

- Arany János Tehetséggondozó Programban vesz részt.


12/B. § 

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható:

- időskorúak -tárgyévben a 63. életévét betöltött nő, a 64. életévét betöltött férfi-;

- gyermekek - 0 éves kortól 16 éves korig, legfeljebb az általános iskola 8. osztályos tanulója -

részére.


(2) Időskorú személy részére adható települési támogatás összege maximum 15.000.-Ft.


(3) Gyermek részére adható települési támogatás összege maximum 10.000.-Ft.


(4) A Rendelet 12/B. § (1) bekezdése alapján nyújtott települési támogatás természetbeni formában is megállapítható.


(5) A támogatásra jogosult az időskorú személy, gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át nem haladja meg. A jövedelemről az igénylő köteles a Rendelet 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozatot tenni. Amennyiben valaki valótlan nyilatkozatot tesz, köteles a jogtalanul felvett támogatás összegét visszafizetni.
III. FEJEZET


Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások


13. § (1) Az önkormányzat

a)a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást és a házi segítségnyújtást a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ

b)az étkeztetést Gersekarát Község Önkormányzata főzőkonyhája,

c)a gyermekek napközbeni ellátását óvodások esetében a Telekesi Óvoda és Gersekaráti Tagóvodája útján biztosítja.


(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások közül írásban kell kérelmezni a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást és a házi segítségnyújtást Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központnál.


14. § A házi segítségnyújtást a házi szociális gondozó látja el. 


15. § A családsegítés térítésmentes.


16. § (1) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

            a) gyermekjóléti szolgáltatás;

            b) gyermekek napközbeni ellátása


(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a családsegítő szolgálat útján biztosítja.


(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.


(4) A szolgáltatás igénybevételére a Gyvt. az irányadó.


Étkeztetés


17. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorulóknak napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít.


(2) Szociálisan rászorultak azok a személyek, akik az étkeztetést

      a) koruk,

      b) egészségi állapotuk,

      c) fogyatékosságuk, pszichikai betegségük,

      d) szenvedélybetegségük,

      e) hajléktalanságuk miatt kívánják igénybe venni.


(3) Életkora miatt rászoruló az a személy aki a 65. életévét betöltötte.


(4) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut, vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.


(5) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.


(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül.


(7) A térítési díj megállapításra az Szt.116-117 §-aiban foglalt rendelkezések az irányadók.


(8) Az étkeztetésért az igénybevevő térítési díjat fizet. A térítési díj összegét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


Gyermekek napközbeni ellátása


18. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében ellátási naponként a nyersanyagnormával megegyező intézményi térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díj összegét jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


IV. FEJEZET

Záró rendelkezések


19. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 9/2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelet és a gyermekek védelméről szóló 10/2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelet.

(3) Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.


Gersekarát, 2015. február 23.
                 Csordás Tamásné                                                             Kissné Mátyás Éva                          

                    polgármester                                                                            jegyző


Rendelet kihirdetésre került:

Gersekarát, 2015. február 27.                                                                                                Kissné Mátyás Éva

                                                                                                            jegyző


Egységes szerkezetben a 8/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelettel.


Kissné Mátyás Éva

jegyző


 1. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: .................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ..................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .......................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................................

1.1.5. Lakóhelye:.......... irányítószám .......................................................................... település ............................. utca/út/tér ........ házszám ....... épület/lépcsőház ........ emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ........... irányítószám ......................................................... település ........................... utca/út/tér ........ házszám ......... épület/lépcsőház ........ emelet, ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................

1.1.8. Állampolgársága: ..............................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .............................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4.  menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.


1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:


A

B

C

D


Név

(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:


a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma                               .......... fő,

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma   .......... fő,

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma          .......... fő.


2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:


A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások6.

Egyéb jövedelem7.

Összes jövedelem
3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2.

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: …………………………………………………………..


4. Nyilatkozatok

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék

működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ………………………………………4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): …………………………………………………………………………………………………

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ..........................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve:

…........................................................................................

Születési neve:

…........................................................................................

Anyja neve:

…........................................................................................

Születési hely, év, hó, nap:

…........................................................................................

Lakóhely:

…........................................................................................

Tartózkodási hely:

…........................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

…........................................................................................

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ...................... város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft

b)tehergépjármű, autóbusz: ................................ típus ..................... rendszám

a szerzés ideje: .................................................................

Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

........................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

________

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

2. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

Rendkívüli települési támogatás megállapításáhozKérelmező neve: ..............................................................................................

Kérelmező születési neve:                                                                                 

Anyja neve: ......................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap):                                                                  

Lakóhely:   .......................................................................................................

Tartózkodási hely: ...........................................................................................

Állampolgárság:                                                                                                

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................

Kérelem indoka:

   .......................................................................................................................

   .............................................................................................................................

   .............................................................................................................................

   .......................................................................................................................

   .......................................................................................................................


Amennyiben releváns:

      

               Az eltemetett hozzátartozó neve: .....................................................

               Rokoni kapcsolat: .............................................................................

               A haláleset ideje: ..............................................................................

               A temetés költségei: ................................................................................


A kérelmező jövedelme:                                      Ft/hó


A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:


Név

Szül. idő

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás

Jövedelem

                                                                                          

Egyéb jövedelmek:        Gyermektartásdíj:    ..........................................  Ft

                                       Családi pótlék: .................................................  Ft


Önkormányzati egyéb rendszeres támogatást: .......................................  FtEgyütt élők összes jövedelme: …………………Ft (ügyintéző tölti ki)


Egy főre jutó jövedelem: ………………………Ft (ügyintéző tölti ki)Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok a valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a NAV-nál ellenőrizhető.Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.


Dátum: ...........................................  


                                                                                          

                                                                                                                 

                                                                                    KérelmezőA kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben releváns az eredet temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást, született gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
                                                    3. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Szociális étkeztetés (ebéd):Teljes térítési díj Ft/adag


Térítési díj szoc. étkeztetés (ebéd) összege

ellátásban részesülő

472,- Ft

299,- FtAz árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.                                                   4. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Óvodás étkezők


Élelmezési norma

Tízórai

53

Ebéd

167

Uzsonna

53

Összesen

273
Iskolai étkezők


Élelmezési norma

Tízórai

57

Ebéd (napi 1 x étkező)

180

Uzsonna

53

Összesen

290Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

                                                     

5. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


K É R E L E M


RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

(BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS) MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ


Kérelmező (szülő/törvényes képviselő) neve: ……………….....................................................


Születési neve: …………………………………………………………………………………..


Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...


Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..


Taj. száma: ……………………………………………………………………………………...


Lakcím: …………………………………………………………………………………………


Bankszámlaszám (amennyiben a támogatás kifizetését folyószámlára történő utalással kéri):


…………………………………………………………………………………………………...


KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐK ADATAI


Név, születési név, Taj. szám

Rokoni kapcsolat

Oktatási intézmény neve,

évfolyam

Születési hely, idő

Anyja neve

Meg-

jegyzés


..........................................


..........................................
..........................................


..........................................
..........................................


..........................................
..........................................


..........................................
..........................................


..........................................
Megjegyzés: Jelölje X –el akire vonatkozóan kéri a beiskolázási támogatás megállapítását.
NYILATKOZATAnyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtása időpontjában:

- családomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át,

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülök,

- Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat keretében nem részesülök támogatásban,

- Arany János Tehetséggondozó Programban nem veszek részt.


Kijelentem, hogy tárgyév augusztus 1-i állapot szerint természetbeni, Erzsébet utalványban nem részesültem.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a beiskolázási támogatást vissza kell fizetnem.

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Gersekarát, 201... ……………………………………

                                                                                               

  ………………………………….

                                                                                                                                       kérelmező aláírásaKijelentem, hogy beiskolázási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok.


Gersekarát, 201... …………………………………….


                                                                                                ………………………………….            

                                                                                                            kérelmező aláírása6. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


K É R E L E M

LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ


Kérelmező neve: ………………..................................................................................................

Születési neve: ………………………………………………………………………………….

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………..

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….

Taj. száma: ……………………………………………………………………………………..

Lakcím: …………………………………………………………………………………………


KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐK ADATAINév, születési név Taj szám

Rokoni kapcsolat

Születési hely, idő

Anyja neve


NYILATKOZAT


Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtása időpontjában:

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Gersekarát, 201... ……………………………………

                                                                                              ……………………………….

kérelmező aláírása


Kijelentem, hogy települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok.


Gersekarát, 201... ……………………………                    

……………………………….

kérelmező aláírása


7. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


K É R E L E M


RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ


Kérelmező (törvényes képviselő) neve:  ………………..............................................................

Születési neve: …………………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..

Taj. száma: ……………………………………………………………………………………...

Lakcím: …………………………………………………………………………………………


KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐK ADATAI

Név, születési név, TAJ szám

Rokoni kapcsolat

Születési hely, idő

Anyja neveNYILATKOZAT


Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtása időpontjában:


- a családomban a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.


Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Gersekarát, .…………………………                                                 

        ………………………….

 kérelmező aláírása


Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok.


Gersekarát, …………………………                                       

                                                                ...................................................                               

                                                                                                                kérelmező aláírása


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!