nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-10 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VII.9.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével, valamint a helyi Nemzetiségi Önkormányzat és a Szociális Kerekasztal véleményének kikérése után a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Mezőkeresztes Város Önkormányzatára, a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok


2. §


Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:


a) készlet- és egyéb beszerzés,


b) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadás,


c) kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadás,


d) reprezentációs, reklám- és propagandakiadás,


e) kisösszegű szolgáltatási kiadás (közüzemi szolgáltatás kiadása, egyéb, működéssel kapcsolatos szolgáltatások kiadása),


f) karbantartással kapcsolatos kiadás,


g) üzemanyag elszámolás,


h) ingatlan vásárlásokhoz kapcsolódó szerződésekben meghatározott összegek kifizetései magánszemélyek esetében,


i) előadóművészek tiszteletdíja.


Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően a kiadások készpénzben történő teljesítése esetén kell alkalmazni.


                    Majoros János                                                   Tóth Ábel

                    polgármester                                                        jegyző


A rendelet kihirdetve: Mezőkeresztes, 2015. július hó 09.


Tóth Ábel

jegyző


       


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!