nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (IX.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (IX.11.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete


a talajterhelési díjról


Pácin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következőket rendeli el:


A talajterhelési díj mértéke

1.§


Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.


A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése

2.§


(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania  és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig Pácin Község Önkormányzata 11734138-15439402-03920000 talajterhelési díj beszedési számlájára. 

(2) A bevallás a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatvány mellett az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti  nyomtatványon is teljesíthető.


Díjkedvezmény, mentesség

3.§


(1) A talajterhelési díj 70 %-ának megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, akinek ingatlanától a szennyvízhálózatra való rácsatlakozás közötti távolság meghaladja a 10 métert és családjában a havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át.

(2) A talajterhelési díj 50 %-ának megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(3) Mentesül a talajterhelés díj megfizetése alól az a kibocsátó

a) aki 70. életévét betöltött egyedülálló nyugdíjas, és jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57 000 Ft.),

b) azok a házaspárok, akik közül legalább az egyik személy betöltötte a 70. életévét és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,

c) akinek az előző évi fogyasztása 15 m3 alatt van,

(5) aki ingatlanán kizárólag kerti csap kifolyóval rendelkezik.
Ellenőrzés, adatszolgáltatás

4.§


(1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat tárgyévet követő év február 28. napjáig  az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.


(2) A bevallás adatait az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján ellenőrzi. 

Vegyes és záró rendelkezések

5.§

(1) A rendelet 2015. október 1.   napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 2/2009. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


           

               Gégény Zsuzsanna                                                  Csonka István                 

                   polgármester                                                            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
18.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!