nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Izsák Város Képviselő-testületének 16/2015 (XI.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-10 -tól
Izsák Város Képviselő-testületének 16/2015 (XI.11.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 3/2009.(II.4.) ktr. számú rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint, az  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, önkormányzatok és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 2/2009. (II. 04.) Ktr. rendelet

(továbbiakban: R) 1.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) E rendelet hatálya Izsák város közigazgatási területére terjed ki.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket, építési területet és

területet kialakítani, épületet, műtárgyat és más építményt tervezni, építeni, felújítani, helyre-

állítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint ezekre hatósági engedélyt adni

az országos érvényű előírások betartása mellett

a) jelen rendeletben,

b) jelen rendelet alábbi mellékletei:

 ba) 1. melléklet m=1:4 000 méretarányú BSZ jelű Belterület szabályozási terv,

 bb) 2. melléklet m=1:10 000 méretarányú KSZ jelű külterületi szabályozási terv és annak m=1:5000 méretarányú részlettervei,

 bc) 3. melléklet Fogalom-meghatározások,

 bd) 4. melléklet Védelem alatt álló egyedi építészeti értékek jegyzéke,

 be) 5. melléklet Egyedi tájértékek jegyzéke,

 bf) 6. melléklet Régészeti lelőhelyek szerint lehet.


2.§


A R. 2.§ (1) bekezdés b) pont helyébe a következő rendelkezés lép:


b) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az

építési telek, az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra, a szabályozással

érintett telkeken azonban telekalakítás  és építési munka csak a tervezett szabályozásnak

megfelelően engedélyezhető, kivéve a szabályozást nem érintő telekhatár rendezést és a

kubatúrán belüli építési munkát.


3.§


 A R 2.§(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A szabályozási terven jelölt

a) kötelező szabályozási elemek

aa) beépítésre szánt terület határa

ab) szabályozási vonal

ac) övezet határ

ad) beépítési vonal és építési hely határa a gazdasági területi építési övezetek kivételével új beépítésnél

ae) védőterületek határa

b) irányadó jellegű szabályozási elemek

ba) közterületek eltérő hasznosítású területeinek határa

bb) irányadó szabályozási vonalak

bc) beépítési vonal kialakult beépítésben és gazdasági területi építési övezetekben

bd) útburkolat tengelye

be) kerékpárút helyzete

bf) közterületi fasor telepítésének helye”


                                                         4.§


A R 2.§ a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


(3) A hálózati jelentőséggel nem rendelkező külterületi utak – amennyiben egyéb érdeket nem sért – megszüntethetők, illetve áthelyezhetők a telekalakítás általános feltételeinek és az egyéb hatósági eljárás követelményeinek betartásával.”


5.§A R 7.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(6) Az értékes növényállomány megtartandó.

      Fakivágás csak engedéllyel, kötelező fapótlással történhet.6.§


 A R 7.§ (12) bekezdés táblázata:

a) második sora következőkre módosul:

„előkert mélysége. szabályozási terv szerinti, tervi jelölés hiányában: 5m”

b) hetedik sora a következőkre módosul:

„oldalkertek szélessége: szabályozási terv szerinti, tervi jelölés hiányában: az adott oldal szerinti homlokzatmagasság fele.


7.§A R 14.§(2) és (4)-10) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(2) Erdőt, külterületi fásítást, erdészeti létesítményt és erdőgazdasági tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet érintő ügyekben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Etv) és a végrehajtásáról kiadott 153/2009.(XI.13.) FVM rendeletben (Vhr) foglaltak kötelező érvényűek.

(4) Az EG jelű gazdasági erdő övezetben erdőgazdálkodási tevékenység a körzeti erdőterv

alapján készült erdőterv határozat alapján végezhető. Az övezetben építmény az Étv 77-83.§

szerint, az erdészeti hatóság engedélyével létesíthető, legalább 100000 m2 (10ha) terület-

nagyságú telken, max. 4,5 m építménymagassággal és max. 0,5%-os beépítettséggel.


(5) Az EV jelű erdő övezetek természetvédelmi oltalom alatt álló területek, ahol közműellátást

biztosító vezeték és műtárgy, valamint környezetvédelmi célú építményen kívüli létesítmény

nem helyezhető el.


(6) EVö jelű övezetek a Kiskunsági Nemzeti Park (KNP) védőzónájába tartozó erdő területek,

ahol (vonalas közműelhelyezés kivételével) építmény nem helyezhető el. Erdőgazdálkodási

tevékenység a körzeti erdőterv alapján készült erdőterv határozat alapján végezhető.


(7) jelű övezetek a kijelölt ökológiai folyosó területén lévő erdő művelési ágú területek. Az övezetben (vonalas közműelhelyezés kivételével) építmény nem helyezhető el. Erdőgazdálkodási tevékenység a körzeti erdőterv alapján készült erdőterv határozat alapján végezhető.


(8) A VE jelű erdőterület meglévő vagy létesítendő, természetvédelmi vagy környezetvédelmi

célt szolgáló erdőfelületek, ahol erdőgazdálkodási tevékenység a körzeti erdőterv alapján készült

erdőterv határozat alapján végezhető. Az övezetben épület nem helyezhető el.


(9) A TE jelű erdőövezetbe az egészségügyi, sportolási, turisztikai rendeltetésű erdők tartoznak, a belterületen a megmaradt erdőfoltok, a külterületen a rendeltetés céljára kijelölt erdők területe. Erdőgazdálkodási tevékenység a körzeti erdőterv alapján készült erdőterv határozat alapján végezhető. Az övezetben elhelyezhetők a pihenés és sportolás célját szolgáló berendezési tárgyak, sétautak murvával vagy kavicsszórással burkolva, továbbá a rendeltetéshez kapcsolódó épületek, építmények a 100 000 m2-t meghaladó nagyságú telken maximum 5%-os beépítettséggel és maximum 7,5 m építménymagassággal.


(10) Az Évt. 44-50.§ valamint a Vhr. 25-27.§ szerint végezhető erdőtelepítés.


8.§


A R 16.§(5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A szabályozási tervi mellékleteken ábrázolt  e rendelet 6. melléklet szerinti régészeti lelőhelyekre az általános előírások vonatkoznak.”


9.§


E rendelet hatályba lépésével:

(1) a)  A R 5.§ (3) -(4) bekezdések (TV-1) és (TV-2) övezeti táblázatai előkertre vonatkozó

második soraiban „utcafront” szövegrész helyébe „kialakult előkert” szövegrész ,

      b)  A R 7.§ (4) bekezdésében a „felügyelet”  szövegrész helyébe „hatóság” szövegrész lép.


(2) A R a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,

             b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

             c) 1. és 2. melléklete e rendelet a 3. melléklete szerint módosul

(3) A R 3. melléklete a következő 14.ponttal egészül ki:

14. Kialakult előkert: terület alaprendeltetésének megfelelő meglévő és megmaradó épület közterület felőli homlokvonala és az utcai telekhatár közötti telekrész. Ha épület nincs a telken vagy elbontás utáni beépítés esetén, a szomszédos telkeken meglévő alaprendeltetésnek megfelelő épületek utcai homlokvonalától számítandó.”


(4) a) A R 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerintiekkel egészül ki.

      b) A R további „Régészeti lelőhelyek” megnevezésű 6. számú, e rendelet 5. mellékletét képező, melléklettel egészül ki:


(5) A R 7.§ (8) bekezdése és 14.§ (3) bekezdése hatályuk vesztik.


10.§


(1) E rendelet a jóváhagyását követő 30. napon lép hatályba.


(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az

építtető kérelmező számára kedvezőbb.


I z s á k,2015. november 10.

Mondok József                                                          Bagócsi Károly

                                                  polgármester                                                          címzetes főjegyző1/1. melléklet a 11/2015.(XI.11.) önkormányzati rendelethezA R 1. mellékletének (BSZ jelű Belterületi szabályozási terv) A1 szelvénye az alábbiak szerint módosul:


1. tervrészlet                                                              2. tervrészlet

                             


1/2. melléklet a  11/2015.(XI.11.) önkormányzati rendelethez


A R 1. mellékletének (BSZ jelű Belterületi szabályozási terv) D1 szelvénye az alábbiak szerint módosul:
2/1. melléklet a  11/2015.(XI.11.) önkormányzati rendelethezA R 2. mellékletének (KSZ jelű Külterületi szabályozási terv) A1-A2 szelvénye az alábbiak szerint módosul:


              


2/2. melléklet a  11/2015.(XI.11.) önkormányzati rendelethezA R 2. mellékletének (KSZ jelű Külterületi szabályozási terv) B2 szelvénye az alábbiak szerint módosul:


     


3/1. melléklet a  11/2015.(XI.11) önkormányzati rendelethez
A R 1. mellékletének (BSZ jelű belterületi szabályozási terv) B2, B3,C3,C4 szelvényeire és R 2. mellékletének (KSZ szabályozási terv) B1,C1,C2 szelvényeire az alábbi  régészeti lelőhelyek kerülnek:
3/2. melléklet a  11/2015.(XI.11.) önkormányzati rendelethezA R 1. mellékletének (BSZ jelű belterületi szabályozási terv) C3 szelvényére és R 2. mellékletének (KSZ szabályozási terv) C1,D1 szelvényeire az alábbi ex lege védett műemléki környezeti lehatárolások kerülnek:
4. melléklet a 11/2015.(XI.11.) önkormányzati rendelethezA R 4. melléklete az alábbiakkal kiegészül:


Országos műemléki védelem alatt állók műemléki környezete


9513

20574

"B. Bognár tanya" ex-lege műemléki környezete

0446/1, 0449, 0455/1

665

20575

R. k. templom (Szent Mihály) ex-lege műemléki környezete

36, 38, 39/1, 39/2, 104,

105, 106, 107, 31/2, 32,

15/1, 15/2, 15/3, 1991/2, 1991/4

666

20576

Piétá-szobor ex-lege műemléki környezete

36, 38, 39/1, 39/2, 104,

105, 106, 107, 31/2, 32,

15/1, 15/2, 15/3, 1991/2,

1991/45. melléklet a 11/2015.(XI.11.) önkormányzati rendelethezA R „Régészeti lelőhelyek” megnevezésű  6. melléklete


azonosító

lelőhely

szám

név

HRSZ

28028

1

Mező Imre út 42.

1583, 1360, 1361, 1362, 1312

28029

2

Állami Gazdaság

07/38, 07/39

28031

3

Madách út 34.

1163/1, 1169/3, 1169/2, 1168/2, 1162, 1169/1, 1146, 1163/2, 1145, 1142, 1168/1, 1170, 1141, 1149

28033

4

Kolon-tó

0490

28037

5

B. Szabó-tanya

0348/16, 0352/3, 0352/58, 0352/57, 0352/5, 0349

45141

6

Izsák XVII. sz. csatorna,

Vörös tanya

057/77, 057/78, 057/76

62668

7

Krizsán-tanya

0424, 0425/4, 0425/1

81563

8

Katolikus templom

112, 110, 104, 105, 106, 107, 108, 15/3, 15/2, 15/1, 37, 36, 1991/2, 1959, 1963, 1991/4, 48, 46, 38, 109, 39/1, 39/2, 40, 42, 43

28038

9

Kettős-halom

0334/40, 0334/37, 0334/38, 0334/39, 0334/36, 0334/35

86869

10

Temető Délkelet

295/12, 295/17, 295/16, 295/15, 09/9, 09/8, 09/10, 09/11, 295/18


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!