nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testületének 22/2013 (X.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-11-01 -tól
Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testületének 22/2013 (X.31.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2006.(III.29.) számú önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése, valamint a rendelet 2. számú melléklete alapján az Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a Dunavecse Város Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó önállóan működő intézményekre.


2. §


(1) Az Önkormányzat és irányított költségvetési szervek az alábbiakban részletezett esetekben, szükség szerint és indokolt mértékben készpénzt vehetnek fel házipénztárukból:


  1. készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, könyv és folyóirat, hajtó és kenőanyagok, szakmai anyagok, munkaruha),
  2. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások vonatkozásában (karbantartás és kisjavítás),
  3. kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  4. társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi támogatások, átmeneti segélyek, temetési segély, egyéb rászorultságtól függő ellátások),
  5. ellátottak pénzbeli juttatásai összegére


(2) A kézpénzfelvétel gazdasági eseményenként, illetve tranzakciónként (bruttó) 300 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.


(3) A Önkormányzat és irányított költségvetési szerveinél az (1) és (2) bekezdésben foglalt eseteken felül a polgármester egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vörös Sándor

Nagy Erzsébet.

polgármester

jegyző
Záradék:

A fenti szöveget a képviselő-testület 2013. október 30-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2013. október 31-én.
                                                                                              Nagy Erzsébet

                                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!