nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-28 -tól
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 


1. Általános rendelkezések

 1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

 1. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
 3. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.


2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése


2. §


(1)  A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 437.494 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

 1. a költségvetési bevételek összege: 365.037 ezer forint,
 2. a költségvetési kiadások összege: 437.494 ezer forint,
 3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -72.457 ezer forint.

 1. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         136.680 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     62.086  ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             73.000  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                 14.271 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                            79.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             - ezer forint,

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                                 - ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                 365.037 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                      143.244  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                            221.793  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                      - ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 150.951 ezer forint,
 2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 214.086 ezer forint.


 (4)  Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.4. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      105.238 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    18.921  ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              81.742 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           7.125  ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     38.136  ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 144.147  ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     26.312 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                                   15.873 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                          437.494 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 213.574 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 223.920 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 222.449 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 215.045 ezer forint.5. §


A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként: összesen 144.147 ezer forint

aa) Rendezési terv módosítás  8.000 ezer forint

ab) Települési klímastratégia (projekt) 7.593 ezer forint

ac) Vízelvezetés projekt+ önerő 103.000 ezer forint

ad) Műfüves pálya (önerő) 9.000 ezer forint

ae) Rózsás csatorna gyaloghíd (terv) 1.627 ezer forint

af) Fűnyíró traktor és tartozékai beszerzése (projekt) 14.927 ezer forint


 b) felújítási kiadások felújításonként: összesen 26.312ezer forint

ba) Községi utak felújítása (projekt) 26.312 ezer forint


6. §


A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Települési segély 2.500 ezer forint,


7. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 33.886 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 33.886 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.


(2)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.


8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.


9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő


10. §


(1)  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -105.384 ezer forint

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 32.927 ezer forint


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti egyenleg 2020. évi finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - 72.457. ezer forint,

b) külső finanszírozással - ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:   -72.457 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         - 71.498 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                         - 959 ezer forint,


3. A Polgármesteri Hivatal


11. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 44.175 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 44.175 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 44.175 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -  ezer forint hiány.


12. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:    - ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:- ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                       - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                         - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                    - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                 - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                           - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                   44.175 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                        44.175 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 44.175 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 44.175 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.


13. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   31.746 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.749 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         6.680 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                  44.175 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 44.175 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 44.175 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.14. §


(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


(2)  A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata – fő.


(3) Az illetménykiegészítés mértéke – 2020. 01. 01. napjától 2020. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.


(4) Az illetménykiegészítés mértéke – 2020. 01. 01. napjától 2020. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.


15. §


(1)  A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.


4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése


16. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 61.056 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 61.056 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 61.056 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.


17. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        -............ ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   -............ ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                            -............ ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                              -............ ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -............ ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                      -............ ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                -............ ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                            61.056 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                            61.056 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 61.056 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 61.056 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.


18. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      47.060 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   8.586 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               5.410 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           61.056 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 61.056 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 61.056 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.


19. §


(1)  A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.


(2)  A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


20. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.


5. Az önkormányzat saját költségvetése


21. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 365.037 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 332.263 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 32.774 ezer forint többlet.


22. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        136.680 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   62.086 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                73.000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   14.271 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                            79.000   ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             -        ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              - ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                                - ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                    365.037 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 143.244 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 221.793 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 150.951 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 214.086 ezer forint.


23. §


(1)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                               26.432 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.586 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                    69.652 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    7.125 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                             38.136 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                          144.147 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                             26.312 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási célú kiadások:                                                     15.873 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                  332.263 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 108.343 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 223.920 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117.218 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 215.045 ezer forint.


24. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


(2)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


6. Adósságot keletkeztető ügylet


25. §


 1. A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) Rábapatona Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló úthálózat felújítása fejlesztési cél,


 1. A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 150.000 ezer forint.

26. §


Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.


7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


27. §


A polgármester 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


28. §


(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


29. §


(1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.


30. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


31. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


32. §


A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 15-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.


33. §


(1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 1. a köztisztviselői illetményalapja a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztiviselői illetményalapról szóló 2/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete 2. §-ában meghatározott illetményalap, melynek összege 46.380 Ft-
 2. a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 200.000 forint/év/fő.


(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2020. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.


(3)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.


34. §


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.


8. Záró rendelkezések


35. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
17.32 KB
2. sz. melléklet
13.57 KB
3. sz. melléklet
12.79 KB
4. sz. melléklet
14.61 KB
5. sz. melléklet
15.6 KB
6. sz. melléklet
15.31 KB
ÁHT mérlegek
96 KB
4:2020.(II.27.) Ök. rendelet
11.48 MB
Hatásvizsgálat
722.4 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!