nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 6/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-08 - 2020-04-09
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 6/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében foglaltak alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdés, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, ugyanezen § (3) bekezdésében, 45.§ (1) és (3) bekezdéseiben és 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 27.§ (2) bekezdésében, 34.§ (1) bekezdésében, 36.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

(1)A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„g) az az öregségi nyugdíjra, szolgálati járandóságra, továbbá uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb pénzellátásra nem jogosult személy, akinek a koronavírus okozta járványhelyzet következtében munkahelye önhibáján kívül megszűnik, vagy munkaideje csökken.”

(2) Hatályát veszti a R. 15. § (2) bekezdés d) pontja.

(3) A R. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 13. § (2) bekezdés g) pontja szerinti ellátásra való jogosultság vagyoni, jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül megállapítható.”

(4) Az R. 25. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Munkaviszony megszűnése, vagy munkaidő csökkenése esetén munkáltatói igazolást, szerződésmódosítást, vagy a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolásait kell csatolni.”

(5) A R. 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 13. § (2) bekezdés g) pontja szerinti támogatás a megállapítása iránti kérelem benyújtását követően három hónapra kerül megállapításra azzal, hogy a jogosultsági feltételek fennállását a Polgármesteri Hivatal havonta felülvizsgálja.”


2.§(1)Az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24) önkormányzati rendelete a következő 3/A alcímmel  egészül ki:

„3/A. Veszélyhelyzet során alkalmazott díjkedvezmény


3/A. § Az önkormányzat jogcímtől függetlenül bármely önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti díját 25%-al csökkenti 2020. április 1. napjától 2020. június 30. napjáig.”


  1. §


Hatályát veszti Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési munkák, árubeszerzések, szolgáltatások pályáztatásának helyi szabályozásáról szóló 24/2001. (IX.18.) önkormányzati rendelet.


  1. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. március 11. napjától kell alkalmazni.
dr. Rózsahegyi Ferenc                                                                   Szamosvölgyi Péter

jegyző                                                                                         polgármester

Záradék: a rendeletet 2020. április 7-én kihirdettem.


dr. Rózsahegyi Ferenc

         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
95.93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!