nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (XI.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-08 - 2019-05-31
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (XI.7.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A Belügyminiszter Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímhez a Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (II. 27.) Kor. határozatában hozott döntés alapján, továbbá a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához benyújtott támogatási kérelem alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Nyim Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) számára.


(2) A rendelet célja, hogy a Nyim településen élő szociálisan rászorultak részére támogatást nyújtson, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, az igénylés és elbírálás menetét.


(3) A rendelet hatálya kiterjed Nyim község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat elsősorban annak az 1. § (3) bekezdésében meghatározott nyimi személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására jogosult, vagy

ab) időskorúak járadékára jogosult, vagy

ac) települési támogatásra - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli f     ormában történő nyújtására - 2018. október 31. napjáig jogosult, vagy

b) az a család, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek. Az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő jogosultak közül előnyt élveznek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosultak.


(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat az alábbi sorrendben azon az 1. § (3) bekezdésében meghatározott nyimi személy számára, aki

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 2. jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkező egyedülálló, vagy
 3. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
 4. gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
 5. egyedül élő, öregségi nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban, vagy egészségi állapota miatt állami ellátásban részesülő személy, és nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 5-szörösét, 142.500 forintot, vagy
 6. olyan család, ahol legalább a családtagok egyike nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, vagy egészségi állapota miatt állami ellátásban részesül, és az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 4-szeresét, 114.000 forintot, vagy
 7. közfoglalkoztatott, vagy
 8. családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él.


(4) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanhoz köthetően több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől –

 1. az a személy, család aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
 2. azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


4.§ Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a rendelkezésre álló készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.


5.§ (1) A BM rendelet alapján megállapított támogatás mértékén felül az Önkormányzat vállalja a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek megfizetését.


(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


3. A támogatás igénylésének menete


6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kell a rendelet 1. mellékletében meghatározott mellékleteket.


(2) A kérelmeket 2018. november 8. napjától 2018. november 19. napjáig lehet benyújtani a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A hiányosan kitöltött kérelmek elutasításra kerülnek. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik.


(3) A kérelmek elbírálásával és a támogatás odaítélésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A polgármester a kérelmeket a beadási határidőt követően folyamatosan bírálja el, legkésőbb 2019. január 15. napjáig.  


(4) A döntést követő 15 napon belül, de legkésőbb 2019. február 15-ig a képviselő-testület gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


7. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 2017. évi kiegészítő támogatás, továbbá a 2018. évi 666.500 forint vissza nem térítendő egyszeri támogatás, mindösszesen 914.400 forint, valamint az Önkormányzat által biztosított szállítási költség összege. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 6. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


8.§ A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.


4. Záró rendelkezések


9. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. május 31. napján hatályát veszti.


                  Pistár Péter                                                           Budainé Vajk Ildikó                       

                  polgármester                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. november 7. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2018. november 7.


                                                                                                                                                                                                                                      Budainé Vajk Ildikó

                                                                                              jegyző


 1. melléklet a 11/2018. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

Kérelem

Alulírott

név:


Születési név:


Anyja neve:


születési hely és idő:


lakcím:szám alatti lakos kérem, hogy részemre Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2018. (XI. 7.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:

(A kérelemnek megfelelő jogosultság melletti négyzet „X” jellel jelölendő és kitöltendő.)

Ssz.

A jogosultság megnevezése

„X” jel helye

A jogosultság igazolása

1.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aktív korúak ellátására vagyok jogosult


a megállapító határozat csatolása szükséges

2.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

időskorúak járadékára vagyok jogosult


a megállapító határozat csatolása szükséges

3.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

települési támogatásra - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - 2018. október 31. napjáig jogosult vagyok,


a megállapító határozat száma:
         a települési támogatáson belül a         

         lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

         viselésével kapcsolatos támogatásban  

         részesülök4.

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család vagyunk


a megállapító határozat száma:5.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök


a megállapító határozat száma:6.

3 vagy annál több gyermeket nevelek,a gyermekek adatainak felsorolása


gyermekeim adatai (a szülők és a gyermekek lakcímkártyájának másolata, személyi igazolvány másolata, amennyiben a gyermek esetében rendelkezésre áll) 1. Név:

Szül. hely, idő:


 1. Név:

Szül. hely, idő:


 1. Név:

Szül. hely, idő:


 1. Név:

Szül. hely, idő:

7.

gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem


a gyermekek adatainak felsorolása


gyermekeim adatai (a szülők és a gyermekek lakcímkártyájának másolata, személyi igazolvány másolata, amennyiben a gyermek esetében rendelkezésre áll)


1.Név:

Szül. hely, idő:


2.Név:

Szül. hely, idő:

8.

jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezem, egyedülálló vagyok9.

egyedül élő nyugdíjas / nyugdíjszerű ellátásban / egészségügyi állapotom miatt állami ellátásban* részesülő vagyok és havi jövedelmem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 5-szörösét (142.500 Ft/hó)


a Nyugdíjfolyósító (NYUFIG) által a 2018. évi nyugdíj összegét megállapító értesítő és legutolsó havi nyugdíjszelvény / az állami ellátás megállapításáról szóló határozat* csatolása szükséges

10.

Nyugdíjban / nyugdíjszerű ellátásban / egészségi állapotom miatt állami ellátásban* részesülő vagyok, családomban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 4-szeresét (114.000 Ft/hó/fő)


a Nyugdíjfolyósító (NYUFIG) által a 2018. évi nyugdíj összegét megállapító értesítő és legutolsó havi nyugdíjszelvény / az állami ellátás megállapításáról szóló határozat* és jövedelemigazolás csatolása szükséges a családtagok részéről

11.

családomban mozgáskorlátozott él


orvosi igazolás, vagy a  mozgáskorlátozott igazolvány másolatának csatolása szükséges

12.

Közfoglalkoztatott vagyok


A közfoglalkoztatást igazoló dokumentum becsatolása szükséges


* A megfelelő szöveget kérjük, húzza alá!

Nyilatkozom, hogy a lakhatásra használt ingatlanomban a fával történő fűtés megoldható, a támogatással kapott szociális tűzifát az ingatlan fűtésére fogom felhasználni.

Nyilatkozom, hogy a kérelemben feltüntetett adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.


Nyim, 201…. ………………………………

……………..……………………………………

       kérelmező


A polgármester döntése:

Kérelmező részére Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  11/2018. (XI. 7.) számú határozatával ………. m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Nyim, 201….. .................

                                                              ……………………………

                  Pistár Péter                  

 polgármester2. melléklet a 11/2018. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez


Átvételi elismervény

Alulírott

név:........................................................................................................................    

lakcím:....................................................................................................................

szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nyim Község Önkormányzat Képviselő­-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2018. (XI. 7.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …………………..m3 mennyiségű tűzifát átvettem.


Nyim, 201…. ………………………hó     …………….nap
                            átadó                                                     átvevő
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!