nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-24 - 2018-12-06
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázathoz a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet célja, hatálya


(1) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.

(2) Ezen rendelet hatálya kiterjed a Tornyiszentmiklós Község Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárra, aki életvitelszerűen a településen lakik


2. §

A támogatás feltételei


(1) A jogosult részére Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázat alapján a Belügyminisztérium által megállapított támogatás erejéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként – háztartásonként legfeljebb 5 m3 – tűzifát biztosíthat annak a személynek vagy családnak, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és az alább felsoroltak közül legalább egy feltételnek megfelel:

a)aktív korúak ellátásában részesül,

b)időskorúak járadékában részesül,

c)lakhatást segítő támogatásban részesül,

d)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f)gyermekét egyedül nevelő szülő,

g)65 év feletti nyugdíjas és/vagy nyugdíjas házaspár, aki vagy akik önálló külön háztartásban élnek és az egy főre eső  havi jövedelme nem haladja meg a minimálnyugdíj 350%-át vagy házaspárok esetén az 500 %-át.

  1. fogyatékossági támogatásban részesül.

(2) A támogatás megítélésekor az (1) bekezdés a) - e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezőket előnyben kell részesíteni.


3. §

Eljárási szabályok


(1) A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített és e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon, a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalban kell kérni.

(2) A kérelmeket tárgyév december 8. napjáig lehet benyújtani.

(3) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem igényelhető.

(5) A kérelem elbírálásakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 10. § (2) – (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. A jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(7) A benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján a szociális célú tűzifára való jogosultságról az Ügyrendi Bizottság határozattal dönt.

(8) A kérelmező részére megítélt tűzifa házhoz szállításáról az Önkormányzat gondoskodik, azért a részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(9) A szociális tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


4. §

A jogosulatlanúl igénybevett ellátás megtérítése


(1)A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak. Amennyiben a támogatott kérelmében valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a részére kiszállított tűzifa egy részét, vagy egészét eladja a tűzifa bruttó árát, és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási költséget köteles visszafizetni az Önkormányzat részére az erre kötelező határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül, valamint a továbbiakban szociális tűzifa támogatásban nem részesülhet.

(2)A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.


5. §

Hatályba léptető rendelkezések


(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szoctv. törvény szabályait kell alkalmazni.

(2)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 10/2015. (XII. 16.) és az azt módosító 11/2016.(X.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Tornyiszentmiklós, 2017. november 22.Végh László

dr. Novák Anett

polgármester

jegyzőKihirdetve 2017. november 23 .                                               dr. Novák Anett

                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet kérelem
15.72 KB
2. kérelem átvételi elismervény
12.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!