nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 13/2015 (VII.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-17 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 13/2015 (VII.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

2-11. §-ok tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 19/2014.(XI.6.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Humán és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

DUNAVECSE CÍMERÉNEK, LOBOGÓJÁNAK HASZNÁLATA


1. A címer


1. § Dunavecse város címerét (a továbbiakban: címer) a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


2. § (1) Dunavecse Város címerét Probdstner János iparművész 1992-ben tervezte, illetve készítette el. A címerben harmonikusan ötvöződnek a község történelmére utaló motívumok a jelenkori szimbólumokkal.

(2) A címer alapját az 1735-ből származó pecsétnyomat és az 1900-ból fennmaradt pecsétnyomó képezi.


(3)A címerpajzs jól elválaszthatóan két mezőre oszlik. A felső mező nagyobb és kék színű, az alsó ezüstszínű sávozott. A két mező hosszanti tengelyére szimmetrikusan helyezkedik el egy ovális fehér címer rész, melynek méreteloszlása megegyezik a mezők nagyságának arányával, vagyis nagyobb rész a kék mezőben van.


(4) A címerpajzs kék színű (égre utaló) mezejében található az ezüstszínű hold és aranyszínű nap szimbólum, melyek emberi arcvonásokkal vannak felruházva. Ugyanezen mezőben helyezkedik el szimmetrikusan két aranyló szőlőfürt. Az alsó mező ezüst színű, mely a Dunát jelképezi.


(5) Az ovális felső pajzsrészben található a mezőgazdaságból való megélhetésre utaló búzakalász csokor és két ezüst csillag.


(6) A pajzs tetején könyökben behajlított páncélos jobb kar látható, ökölbe szorított kézzel


(7) A címerpajzs felső felét zöld színű lombmotívum öleli körbe, míg alul Dunavecse Város felírat zárja egységbe a címert.


2. A címer használata

3. § (1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

 1. Az önkormányzat körpecsétjén,
 2. Az önkormányzat zászlaján,
 3. A Városháza bejárati homlokzatán, tanácskozótermében, a polgármester irodájában,
 4. Az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban
 5. Az önkormányzati rendeletek és szabályzatok fejlécén,

f) Az önkormányzat szerveinek, intézményeinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján

 1. Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken és emléktárgyakon,
 2. Az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, térképeken,
 3. Az önkormányzat és szervei, intézményei által megjelentetett meghívókon, emléktárgyakon,
 4. A városba vezető utak mellett levő táblán.
 1. Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével, és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
 2. Versenyen, mérkőzésen és egyéb sportrendezvényen Dunavecsét képviselő városi csapat tagja, versenyzője a címert – sportruházata mellrészén – használhatja.
 3. Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.4. § (1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.3. A lobogó és a zászló


5. § (1) Dunavecse város zászlaját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2) Dunavecse zászlójának színei egymáshoz és a címer színeivel harmónizálnak. A színekben árnyalatbeli különbségek lehetnek az anyag minősége és a nyomdatechnika adottságai szerint.


(3) A zászló teljes szélessége 23, a felső sáv magassága 4. Ennek a felső sávnak a színei 4 egység zöld, másfél egység fehér és 17,5 egység arany.


(4) A következő fehér sáv magassága 1 egység teljes szélességben, majd a következő 2 egység kék ugyancsak teljes szélességben, akár csak a következő egy-egység fehér színű.


(5) Az alsó sáv pedig a felső sáv tükörképe. A felső-és alsó sávban található vékony fehér csík nyílszerűen helyezkedik el, jelezve a település feltörekvő vágyait, képességeit. Ennek különösen az oszlopon függőleges irányban elhelyezett zászlónál van jelentősége.


6. § A zászlók a következő formában jelenhetnek meg:

 1. „Dunavecse város lobogója" csak az önkormányzat hivatalos épületein jelenhet meg
 2. „A lakosság zászlaja" magánházakon, felvonulásokon, gyűléseken stb. használható forma
 3. „katonai lobogó" egyletek lobogójának javasolt
 4. „Városi címeres lobogó" lehet vízszintes vagy függőleges elrendezésű. elsősorban városi, egyházi ünnepekre ajánlott.
 5. „Asztali kis-zászló" gépjárművek, asztalok díszítésére ajánlott
 6. Ezenkívül a zászló színeiből szalagvariációk is készültek.

4. A lobozó (zászló) használata

7. § (1) Az önkormányzat zászlaja a polgármester irodájában kerül elhelyezésre.

(2) Nemzeti ünnepeken a Fő téren lévő zászlótartó rúdon a magyar nemzeti lobogót és Dunavecse város lobogóját fel kell vonni.

(3) A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

 1. A Városházaháza dísztermében
 2. A Városháza épületének homlokzatán a Magyarország zászlajával együtt.
 3. Az önkormányzat intézményei homlokzatán a Magyarország zászlajával együtt.
 4. Hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyarország zászlajával együtt,
 5. A város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlókkal együtt,
 6. nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,
 7. minden, az önkormányzat és intézményei részvételével rendezett eseményen.
 8. A városban működő bejegyzett sportszervezet – Dunavecsén kívüli ellenfél részvételével megrendezésre kerülő versenyén, mérkőzésén, egyéb sporteseményén és az eredményhirdetés alkalmával

4. A címer és a lobogó (zászló) engedélyhez kötött használata


8. § (1) A címer, a lobogó, a zászló (a továbbiakban együtt: a város jelképei) az e rendelettel nem szabályozott esetekben csak külön engedéllyel használható fel.


(2) A város jelképei használatára, előállítására, alkalmazására, forgalomba hozatalára irányuló kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, aki a kérelmekről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ( a továbbiakban: Ket.) rendelkezései figyelembevételével dönt.


(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. A kérelmező megnevezését, címét,
 2. a jelképhasználat célját,
 3. az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
 4. a jelkép előállításának anyagát,
 5. terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
 6. a használat időtartamát,
 7. a jelképpel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.),
 8. a felhasználásért felelős személy megnevezését


(4) A város jelképei használatára, előállítására, alkalmazására, forgalomba hozatalára irányuló engedély (a továbbiakban: engedély) határozott vagy határozatlan időtartamra adható.


(5) A város jelképei használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a használattal kapcsolatos feltételeket;

b) az engedélyezett használat céljának megjelölését;

c) az engedélyezett időtartamot;

d) az alkalmazás részleteire (pl. a terjesztés, a forgalomba hozatal módja, engedélyezett típus, méret, mennyiség stb.) vonatkozó kikötéseket.


(6) Az engedélyben foglaltak be nem tartása esetén a polgármester az engedélyt visszavonhatja.


(7) A város jelképei használatért díjazás nem állapítható meg.


(8) A kiadott engedélyekről a nyilvántartást kell vezetni, melyről a jegyző gondoskodik.


(9) Nemzetközi vásáron (kiállításon, árubemutatón), nemzetközi kulturális vagy társadalmi jellegű rendezvény esetén az engedélyt a polgármester a városgazdálkodási és kulturális kérdésekkel foglalkozó bizottság véleményének kikérésével adhatja meg.


(10) A város jelképeinek használata, előállítása, alkalmazása, forgalomba hozatala nem engedélyezhető, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha az előállítás, a használat, az alkalmazás, a forgalomba hozatal módja vagy körülményei a város érdekeit, a város polgárainak lokálpatriotizmusát vagy a közízlést sérti.


9. § (1) A város jelképeinek védjegy elemként való használatát a polgármester engedélyezheti.


(2) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy az áru minősége, jellege, a kérelmező tevékenységének jelentősége indokolttá teszi-e a város jelképének a használatát. Ezt a kérelmezőnek kell bizonyítania.


4. Közös szabályok


10. § (1) A város jelképeinek használata során meg kell őrizni azok tekintélyét és méltóságát, használatának módja nem sértheti a közízlést.


(2) Magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a kereskedelmi forgalomban kapható város jelképeit, valamint az azt ábrázoló tárgyakat az e rendeletben foglalt korlátozások megtartásával használhatja.


(3) A város címerének és lobogójának (zászlajának) a nemzeti ünnepek, az ezekhez kapcsolódó és egyéb társadalmi, politikai rendezvények, nemzeti vagy önkormányzati jellegű más megemlékezések, valamint katonai tiszteletadás alkalmával történő eseti használata megengedett és kívánatos.


(4) A város jelképeit a Dunavecsén működő közigazgatási feladatot ellátó szervek, továbbá ezek hivatalai, a felsoroltak képviseletére jogosult személyek a hivatali feladataik ellátása során engedély nélkül használhatják, továbbá helyezhetik el az épületeiken és helyiségeikbenII. Fejezet

A KÖZTERÜLETEK NEMZETI ÜNNEPEKEN

TÖRTÉNŐ FELLOBOGÓZÁSÁRÓL


11. § (1) A lobogók, zászlók kihelyezéséről, a lobogó, a zászló és a tartója folyamatos rendben- és tisztántartásáról az önkormányzat a Művelődési Ház, valamint az ÖTI útján gondoskodik.


(2) A közterületek fellobogózása az egyes nemzeti ünnepek során


a) az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete, március 15-e alkalmából

aa) a Fő téren lévő zászlótartó rúdon Dunavecse, valamint Magyarország zászlaját kell elhelyezni, melynek felelőse a Művelődési Ház.

ab) A Fő út fellobogózása az ÖTI közreműködésével történik.


b) Hősök napja alkalmából (május utolsó vasárnapja) a Fő téren lévő zászlótartó rúdon Dunavecse, valamint Magyarország zászlaját fel kell vonni, melynek felelőse a Művelődési Ház.


c) Nemzeti összetartozás napja, Trianoni emléknap, június 4-e alkalmából a Fő téren Magyarország zászlaja, valamint a Trianoni emlékműnél lévő zászlótartó rúdon Magyarország angyalos történelmi középcímerrel díszített zászlaját kell elhelyezni félárbocra engedve, melynek felelőse a Művelődési Ház.


d) Várossá avatás évfordulóján, július 1-jén a Fő téren Magyarország és Dunavecse város zászlaját fel kell vonni.


e) államalapító Szent István ünnepe (augusztus 20.)

ea) a Fő téren lévő zászlótartó rúdon Dunavecse, valamint Magyarország zászlaját kell elhelyezni, melynek felelőse a Művelődési Ház.

eb) A Fő út fellobogózása történik az ÖTI közreműködésével.


f) az aradi vértanúk napja, október 6-a alkalmából a Fő téren lévő zászlótartó rúdon Dunavecse, valamint Magyarország zászlaját kell felvonni, melynek felelőse a Művelődési Ház.


g) Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdete október 23-a alkalmából

ga) Fő téren lévő zászlótartó rúdon Dunavecse, valamint Magyarország zászlaját kell elhelyezni, melynek felelőse a Művelődési Ház.

gb)  A Fő út fellobogózása történjen meg.


h) A testvértelepülés látogatása alkalmából a delegáció fogadása helyszínén, ünnepség alkalmával az ünnepség helyszínén a testvértelepülés zászlaja kerüljön felvonásra.


(3) A Fő téren lévő középső zászlótartó rúdon állandó jelleggel kerüljön elhelyezésre Magyarország zászlaja.


(4) A kihelyezendő nemzeti színű zászló mérete 40x55 cm, míg a hozzá tartozó zászlórúd mérete 100 cm.


(5) A nemzeti ünnepek alkalmával a lobogókat, zászlókat légkésőbb az ünnepet megelőző munkanapon 17.00 óráig kell kihelyezni, majd az ünnepet követő első munkanapon le kell venni.


III. FEJEZET

A VÁROSNÉV HASZNÁLATA


12. § (1) Dunavecse városnév és ennek toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formái létesítmény elnevezésébe, gazdasági társaság elnevezésbe (cégszövegbe), üzleti nyomtatványra, védjegyre, szabadalom címébe, árubélyegre, áruminta és áru jelzésére, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék címfeliratába, társadalmi szervezet nevébe csak engedéllyel vehető fel.


(2) A városnév-használatra irányuló kérelem elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy az elnevezni kívánt létesítmény, a gazdasági társaság, a társadalmi szervezet tevékenysége, illetőleg a sajtótermék a közfigyelem felkeltésére és a város iránti megbecsülés fokozására alkalmas-e, amelyet a kérelmezőnek kell bizonyítania.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Dunavecse város önkormányzatára, az önkormányzat intézményeire, gazdasági társaságaira és sajtótermékére.


13. § (1) A városnév-használat engedélyezéséről, az engedély elutasításáról, a névhasználat jogának megvonásáról a képviselő-testület dönt.


(2) A névhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell az engedélyezett névhasználat pontos szövegét, időtartamát, feltételeit.


(3) A városnév-használat díjtalan. A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.


(4) Az eljárás szabályaira egyebekben a Ket. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről szól 17/2001. (XI.28.) önkormányzati rendelet.                        Vörös Sándor                                                Nagy Erzsébet

                         Polgármester                                                      jegyző


Záradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2015. június 30-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2015. július 2-án.


                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
76 KB
2.számú melléklet
293.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!