nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017(XI.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-08 - 2018-02-15
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017(XI.7.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Szociális célú tűzifa-támogatásban részesíthető a(z)

 1. aktív korúak ellátására,
 2. időskorúak járadékára,
 3. adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
 4. települési (lakhatási) támogatásra jogosult,
 5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelő család.

      f)  a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan    

          létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem

          az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át, egyedül élő esetében a   

         380 %-át nem haladja meg.

  

2. § (1) Az ellátás iránti kérelmet a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatalba 2017. november    20. napjától 2017. november  30. napjáig lehet benyújtani.

      (2) A kérelem benyújtása a melléklet szerinti formanyomtatványon történik.

      (3) Egy jogcímen egyszer lehet támogatást benyújtani, valamint egy helyrajzi számú lakásra 

            csak egy jogosultnak állapítható meg a támogatás. 

      (4) A támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

      (5) A támogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben Geszteréd Község Polgármestere        

      határozattal dönt. A jogosultság alapjául szolgáló adatokat a jegyző által vezetett

      nyilvántartásból ismeri meg. 

      (6) A kérelmező részére megítélt tűzifa házhoz szállításáról Geszteréd Község területén az

      önkormányzat gondoskodik saját költségén.  

      

3. §  Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. február 15. napján hatályát veszti.


                     

                                   Szabó József  sk.                                     Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                     polgármester                                                   jegyző    


A rendeletet kihirdettem:


2017. november 7. napján

                                                

                                                      Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                   jegyző

Melléklet a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 8/2017. (XI.7.) önkormányzati rendelethez Kérelem szociális tűzifa igénylésére

Név: ……………………………………………………………………………………


Anyja neve: …………………………………………………………………………….


Születési hely: …………………………………..idő: …………………………………


Lakóhely: ………………………..település………………………………utca ……sz.


Tartózkodási helye: …………………………….település ……..…………………utca


                              ……….szám


TAJ száma: ……………………………


A kérelmező:


 1. aktív korúak ellátására jogosult
 2. időskorúak járadékára jogosult
 3. adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult
 4. települési ( lakhatási ) támogatásra jogosult, 
 5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
 6. egyéb szociális rászorultsággal rendelkezik.

  

   ( a kívánt rész aláhúzandó )Kelt: Geszteréd, 2017.…………………………………………

                                                                             ……………………………………,.

                                                                                             kérelmező aláírása

A jogosultság fennállását igazolom :                                                                   …................................

                                                                              jegyző    

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!