nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-31 - 2020-07-15
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a 2018. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:


I.

1.  Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

                            

                            135.778.472 Ft költségvetési bevétellel,

                            185.448.369 Ft költségvetési kiadással,

                              49.669.897 Ft költségvetési egyenleggel, melyből

                                5.946.434 Ft működési hiánnyal,

                                5.946.434 Ft felhalmozási többlettel,

                              51.204.532 Ft finanszírozási bevétellel,

                                1.534.635 Ft finanszírozási kiadással

                           

állapítja meg.[1]


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)  A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban pedig a rendelet 1.2. melléklete szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának 56.235.001, - Ft összegű igénybevételét rendeli el, melyből

-      44.161.483, - Ft előző évben fel nem használt felhalmozási támogatásból megvalósítandó pályázatok költségvetési maradványának igénybevétele,

-      528.000, - Ft fel nem használt működési támogatásból megvalósítandó pályázat maradványának igénybevétele,

-      1.534.635, - Ft megelőlegezett állami hozzájárulás visszafizetéséhez igénybe vehető maradvány,

-      10.883, - Ft áthúzódó feladatkhoz igénybe vett maradvány.


2.  A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. és 9.2. mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.3.  A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2)  A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató rendszerben adatot kell szolgáltatni.

(4) Az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére bankszámla költségtérítés címen havi 1.000, - Ft juttatást állapít meg, mely egyösszegben november hónapban kerülhet kifizetésre.  4. Az előirányzatok módosítása

5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt   kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000, - Ft összeghatárig – mely esetenként 500.000, - Ft összeget nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7)   Az önkormányzat 2019. január 1-től kezdődően a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380, - Ft-ban állapítja meg.


II.

Hatályba léptető rendelkezés

6.§ (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Vezseny, 2019. február 13.


            Szabó Ferenc                                                 Balláné Berecz Enikő

            polgármester                                                              aljegyző


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve

Vezseny, 2019. február 14.
                                                                                   Balláné Berecz Enikő

                                                                                               aljegyző
[1]

A rendelet szövegét a 9/2019. (XII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.12.31-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
28.07 KB
3. melléklet
16.84 KB
4. melléklet
16.99 KB
5. melléklet
16.43 KB
8. melléklet
18.55 KB
1. tájékoztató
27.08 KB
2. tájékoztató
18.05 KB
3. tájékoztató
17.54 KB
4. tájékoztató
19.4 KB
5. tájékoztató
16.84 KB
6. tájékoztató
16.78 KB
7. tájékoztató
18.88 KB
6. melléklet
17.08 KB
7. melléklet
10.85 KB
1.2 melléklet
44 KB
2.1. melléklet
21 KB
2.2 melléklet
21 KB
9.1 melléklet
44.5 KB
9.2 melléklet
30.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!