nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-06-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 92. §-ában és 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I.     fejezet
A rendelet hatálya


1. §    
(1)    A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében megjelölt személyekre, akiknek lakóhelye Gyöngyösoroszi közigazgatási területén van.
(2)    A rendelet hatálya kiterjed személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott szociális intézményre és az általa nyújtott ellátásokra.
(3)    Az (2) bekezdésben írt ellátásokat a gyöngyösoroszi lakhellyel rendelkező lakosok és a gyöngyösoroszi önkormányzat és az érintett önkormányzat által kötött megállapodás alapján más település lakóhellyel rendelkező lakosai vehetik igénybe.


II.     fejezet
Eljárási rendelkezések


2. §    
(1)    Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület állapítja meg
a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást,
b) gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatást,
c) nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők települési támogatását,
d) Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtott települési támogatást,
e) gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek étkezési térítési díjának települési támogatását,
f) rendkívüli települési támogatást,
g) betegséggel és egészségügyi ellátással összefüggő kiadáshoz nyújtható rendkívüli települési támogatást,
h) halálesethez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatást,
i) elemi kár elhárítására nyújtható rendkívüli települési támogatást,
j) általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv és tanszerellátásának rendkívüli települési támogatása,
k) rendkívüli települési tüzelőtámogatást,
l) köztemetést.
(2)    A Képviselő-testület szociális ellátásokkal kapcsolatos átruházott hatásköreit szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg.


3. §    
(1)    Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. Az írásbeli kérelmeket az egyes ellátásoknál külön meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(2)    A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. § a-h) pontjában szereplő adatokat.
(3)    A jövedelem igazolásához csatolni kell:
a)    az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem esetén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást,
b)    az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jövedelem esetén az illetékes állami adóhatóság igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
c)    jövedelemtől függő szociális ellátások esetében – a Magyar Államkincstár területi szerve által folyósított családtámogatási ellátás vagy fogyatékossági támogatás kivételével – a jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást, 
d)    egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a jelen rendelet 1. melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát. 
e)    a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, amennyiben az ellátáshoz a jövedelem vagy vagyon vizsgálata szükséges.


4. §    
(1)    A megállapított pénzbeli ellátást a jogosult részére
a)    rendszeres ellátás esetén minden hónapban utólag, a tárgyhót követő 5. napig utalja át a jogosult számlájára, 
b)    eseti jellegű, egyszeri ellátást a szociális hatóság döntésének jogerőre emelkedését követő 10 napon belül utalja át a jogosult számlájára vagy a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltség pénztárából vagy készpénzben készpénzfelvételi utalványon történik az Észak-Magyarországi Regionális Bank Zrt. Gyöngyösoroszi Kirendeltségénél fizeti ki.
(2)    A nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők települési támogatását az önkormányzat házipénztárából fizeti ki december hónap 15. napjáig, évi egy alkalommal.
(3)    Bursa Hungarica Ösztöndíj-települési támogatás önkormányzat által fizetett részét az önkormányzat minden év január 31-ig 5 havi és minden év augusztus 31-ig 5 havi összegben átutalással teljesíti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, amennyiben az Önkormányzat határozata alapján a tárgyévi programban részt vesz.
(4)    Rendkívüli települési támogatás a szociális hatóság döntésének jogerőre emelkedését követő 10 napon belül az Önkormányzat pénztárából fizeti ki.


5. §    
A polgármester, illetve bizottság által hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez, a jegyző által hozott határozatok ellen a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (3300 Eger, Kossuth L. u. 9. sz.) lehet fellebbezni.


6. §    
Az Szt. 17. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott részletfizetés esetén a részletfizetés időtartama nem haladhatja meg az ellátás jogosulatlan igénybevétel időtartamának kétszeresét.


III.     fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások


Általános szabályok


7. §    
A települési támogatás iránti kérelmet jelen rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


8. §    
(1)  [2]  A jelen rendeletben meghatározott települési támogatás egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesítse:
a)    az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról gondoskodjon,
b)    az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról gondoskodjon,
c)    az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának és kertjének gaz – és gyommentesítéséről gondoskodjon,
d)    az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház műveletlen udvarának és kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról gondoskodjon,
e)    az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának és tulajdonosi karbantartási kötelezettségének biztosításáról a tőle elvárható mértékben gondoskodjon.
f)    az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz vagy házhoz tartozó telek kerítésének állagáról és rendeltetésszerű használhatóságáról oly módon gondoskodjon, hogy az ingatlanon tartott háziállatok közterületre történő kijutását megakadályozza.

(2) [2]   Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak a jelen rendeletben meghatározott települési támogatás nem állapítható meg, illetve aktív korúak ellátását vagy a jelen rendeletben meghatározott települési támogatást meg kell szüntetni, ha az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget.
(3)  [2]  Amennyiben a jelen rendeletben meghatározott települési támogatás megszüntetésére a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek nem teljesülése miatt kerül sor, az aktív korúak ellátása vagy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás nem állapítható meg mindaddig, amíg a feltételek teljes mértékben nem teljesülnek.
(4)  [4] A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén a feltételek fennállását az ellátás megállapítása előtt a jegyző által kijelölt 2 ügyintéző vizsgálja a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatvány használatával.

9. §    [3]

A települési támogatás megállapításának feltételeként jelen rendeletben szabályozott esetekben feltétele, hogy az ellátásra jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervtől (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatától (székhely: Gyöngyös, Kossuth u. 1.) a Szt. 64. § szerinti családsegítés szolgáltatást vesz igénybe. A határozatban meg kell állapítani az Szt. 64. § (4) bekezdése szerint a családsegítés formáját, időtartamát és rendszerességét. 


A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


10. §    

(1)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott szolgáltató, egyetemes szolgáltató, közműszolgáltató vagy önkormányzat felé kifizetett természetbeni hozzájárulás.
(2)    E § alkalmazásában
a) lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadás:
aa) a villanyáram díja,
ab) a víz- és a gázfogyasztás díja,
ac) a csatornahasználat és a szemétszállítás díja,
ad) magánszemélyek kommunális adójának kiadásai.
b) elismert lakásnagyság:
ba) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
bb) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
bc) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
bd) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
be) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a bd) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(3)  [2]  A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, aki eleget tesz a következő feltételek mindegyikének:
a) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 
b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
c) eleget teszt a rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
d) [3] kérelme benyújtásakor írásban nyilatkozik, hogy jelen rendelet 9. § szerinti szolgáltatást igénybe veszi.
 Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(4)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(5)    Ha a háztartás
a) (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6)    Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(7)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét – az energiaárak várható alakulására figyelemmel – az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
(8)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege 
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 3000 forint, de nem lehet több, mint 8000 Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(9)    A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3 –    J– 0,5 NYM    x 0,15     
                             NYM        
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(10)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.
(11)    Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ugyanazon helyrajzi számú ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az adott helyrajzi számon található lakásban élő személyek és háztartások számától. 
(12)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.
(13)    A hatáskör gyakorlója a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról. Az adatszolgáltatást a rendelet 5. melléklete szerinti formátumban kell teljesíteni.
(14)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.
(15)    A szolgáltató a támogatást első ízben a (13) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.
(16)    Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
(17)    Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. A kódhordozó formájában lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén a (13)–(16) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. A készülékek működtetésének részleteiről az illetékes települési önkormányzat megállapodást köt a területén működő áram-, illetve gázszolgáltatóval. A készülék leszerelése esetén a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.
(18)    Ha a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(19)    A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.
(20)    Jelen § szerinti települési támogatás nem állapítható meg az Szt. 2015. február 28-án hatályos szabályai szerint megállapított lakásfenntartási támogatással egyidejűleg. 


Gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatás


11. §    
(1)    Gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinél az alábbi feltételek egyszerre teljesülnek:
a) a családjában az egy főre számított havi jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás háziorvos vagy gyógyszerész által legolcsóbb hatóanyaggal igazolt költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át eléri és igazoltan tartós beteg,
c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult.
(2)    Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz nyújtható települési támogatás pénzbeli támogatás, összege legfeljebb havi 8000 Ft.


Nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők települési támogatása


12. §    

(1)    Nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők települési támogatására jogosult az, aki a támogatás évében nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesül és Gyöngyösoroszi közigazgatási területén van lakóhelye.
(2)    Amennyiben a jogosult Gyöngyösoroszi közigazgatási területén csak tartózkodási hellyel rendelkezik, írásban köteles nyilatkozni, hogy életvitel szerűen tartózkodási helyén lakik és más önkormányzattól életkorhoz vagy nyugdíjhoz és nyugdíjszerű ellátáshoz kötött települési támogatást nem vesz igénybe.
(3)    A támogatást a Képviselő-testület minden év október 31. napjáig oly módon állapítja meg, hogy határozatban dönt a jogosultanként azonos összegű pénzbeli települési támogatás összegéről. A Képviselő-testület határozatáról a polgármester értesíti a jogosultakat és hirdetményi úton értesíti a lakosságot.


Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtott települési támogatás


13. §    

(1)     Az „A” típusú pályázat alapján Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtott települési támogatásban (továbbiakban e §-ban: ösztöndíj) azok, az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben mesterképzésben, egységes- osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
(2)     A „B” típusú pályázat alapján ösztöndíjban azok, az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű - a pályázat benyújtásának  tanévében utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett - fiatalok részesülhetnek, akik a pályázat benyújtását követő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
(3)     Az ösztöndíj időtartama: 
a) „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, 
b) „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
(4)     Szociális rászorultság szempontjából előnyt élvez, aki vagy akinek a családjában:
a) rossz anyagi körülmények között élő gyermek van,
b) árva, félárva,
c) eltartottak száma három vagy annál több,
d) gyermeket nevel,
e) szülője/gondviselője gyermekét egyedül neveli,
f) valamely tartós betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant van,
g) eltartója, szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
h) nem részesül kollégiumi ellátásban.
(5)     Az ösztöndíjban (mind az „A”, mind a „B” típusúban) az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 500 %-át.
(6)     Az ösztöndíj pénzbeli támogatás, havi összege 5 000 Ft/fő.
(7)     Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
(8)     A pályázatok benyújtása kizárólag az önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott űrlapon történhet. A pályázati űrlap csak a hallgatói jogviszony igazolása („A” típusú pályázat esetén), valamint a pályázó és a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelmének összegét igazoló dokumentumok csatolása esetén érvényes.
 (9)     Érvénytelen az a pályázat, amelyet határidőn túl, nem az erre rendszeresített űrlapon, hiányosan, hibásan kitöltve, illetve a kötelező mellékletek nélkül nyújtottak be.


Gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek étkezési térítési díjának települési támogatása


14. §    
(1)  [3]  Gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek étkezési térítési díjának települési támogatásában részesíthető az óvodai, alapfokú köznevelési intézményben részt vevő gyermek, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetében 300 %-át és a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló kérelme benyújtásakor írásban nyilatkozik, hogy jelen rendelet 9. § szerinti szolgáltatást igénybe veszi.
(2)    A szeptember 1. és október 31. között beérkezett kérelmek esetében, ha a támogatás jogerősen megállapításra kerül, az a nevelési illetve oktatási év (tanév) első napjától legfeljebb annak utolsó napjáig adható.
(3)    Ha a jogosultsági feltételek évközben megszűnnek, a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.
(4)    A támogatás havi összege gyermekenként nem haladhatja meg a havi intézményi térítési díj 100 %-át. 


Rendkívüli települési támogatás


15. §    

(1)    Rendkívüli települési támogatásban részesülhet aki, vagy akinek családja létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, valamint alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás miatt, vagy gyermekének hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul. 
(2)    E § alkalmazásában váratlan többletkiadásnak kell tekinteni: a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások. 
(3)    Rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, házi orvos, védőnő, családgondozó, önkormányzati képviselő, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is állapítható meg. A kezdeményezést a kezdeményezőnek a rendelet 6. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtania a hatáskört gyakorlójának.
(4)    Rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a család jövedelméről a 3. § (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, valamint a (2) bekezdésben meghatározott váratlan többletkiadást alátámasztó dokumentumokat.
(5)    Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg, egyedülálló esetén, ha a jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg.
(6)    Egy családnak a tárgyév folyamán legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg rendkívüli települési támogatás.
(7)    Rendkívüli települési támogatás pénzbeli támogatás, összege alkalmanként legalább 3000 Ft legfeljebb 8000 Ft.
(8)    Rendkívüli települési támogatás megállapítható úgy is, hogy kifizetése havonta részletekben történik. Ilyen esetben a megállapító határozatban rögzíteni kell a teljes összeg mellett, hogy a kifizetés milyen időközönként és összegben történjék. 

Betegséggel és egészségügyi ellátással összefüggő kiadáshoz nyújtható rendkívüli települési támogatás
16. §    

(1)    A 15. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül évente két alkalommal betegséggel összefüggő kiadáshoz nyújtható rendkívüli települési támogatás állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg, egyedülálló esetén, ha a jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg. a szociális és családi krízis miatt egészségügyi ellátásra szoruló személynek.
(2)    Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz nyújtható települési támogatás pénzbeli támogatás, összege legalább 3000 Ft legfeljebb 8000 Ft.
(3)    A 13. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül évente egy alkalommal egészségügyi ellátás kiadáshoz nyújtható rendkívüli települési támogatás állapítható meg a szociális és családi krízis miatt egészségügyi ellátásra szoruló személynek.
(4)    A (3) bekezdés szerinti kiadásokhoz nyújtható települési támogatás pénzbeli támogatás, összege legfeljebb 9500 Ft.
(5)    Az (1) és (3) bekezdés szerinti települési támogatásban részesülők a 12. § szerinti rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a támogatás megállapításának évének december 31. napjáig nem nyújthatnak be.
(6)    Ezen § szerint hivatalból megállapított települési támogatás esetén jelen rendelet 14. § (3) bekezdését kell alkalmazni.


Halálesethez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatás


17. §    

(1)    A 15. § -ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül évente egy alkalommal halálesethez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható települési támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg, egyedülálló esetén, ha a jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg.
(2)    A halálesethez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható települési támogatás pénzbeli támogatás, összege legfeljebb 15.000 Ft.
(3)    Ezen § szerint hivatalból megállapított települési támogatás esetén jelen rendelet 15. § (3) bekezdését kell alkalmazni.


Elemi kár elhárítására nyújtható rendkívüli települési támogatás


18. §    

(1)    A 15. § -ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül elemi kár elhárítására nyújtható települési támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg, egyedülálló esetén, ha a jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg.
(2)    Az elemi kár elhárítására nyújtható települési támogatás pénzbeli támogatás, összege legfeljebb 60.000 Ft.
(3)    Ezen § szerint hivatalból megállapított települési támogatás esetén jelen rendelet 15. § (3) bekezdését kell alkalmazni.


Általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv és tanszerellátásánek rendkívüli települési támogatása


19. §    
(1)     Általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv és tanszerellátásánek rendkívüli települési támogatása nyújtható évente egy alkalommal azoknak a nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkező általános és középiskolás gyermekeknek és fiatal felnőtteknek, valamint felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtteknek tankönyv- és tanszerellátáshoz, ha a gyermek, vagy fiatal felnőtt tanulói hallgatói jogviszonyát az adott tanévre jogszerűen igazolja.
(2)     A támogatás pénzbeli támogatás, összege jogosultanként legfeljebb 5.000 Ft.
(3)     A támogatásról a Képviselőtestület tárgyév augusztus 1. és szeptember 30. napja között dönthet.


Rendkívüli települési tüzelőtámogatás


20. §    

(1)    Természetben nyújtható rendkívüli települési tüzelőtámogatás állapítható meg annak, aki
a)    aktív korúak ellátására, 
b)    időskorúak járadékára,
c)    lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
d)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 
e)    jövedelme jelen rendelet 14. § (5) bekezdése szerinti jövedelmet nem haladja meg vagy
f)     legalább két kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik.
(2)    Természetben nyújtható rendkívüli települési tüzelőtámogatás mértéke 
a) tűzifa esetén legalább 1 m3 legfeljebb 2 m3,
b) szén esetén legalább 1000 kg, legfeljebb 2000 kg.
(3)    Ezen § szerint hivatalból megállapított települési támogatás esetén jelen rendelet 15. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
(4)    A hatáskör gyakorlója az (1) bekezdésben meghatározott sorrendben bírálja el az előtte lévő el nem bírált kérelmeket.


Köztemetés [az Szt. 48. §-ához]


21. §    

(1)    Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről hamvasztás útján kell gondoskodni.
(2)    A hamvasztásos köztemetést a temetkezési szolgáltató által nyújtható legkisebb összegű szolgáltatási díj ellenében kell biztosítani.
(3)    Köztemetés elrendelése esetén, ha van az eltemettetésre köteles személy, a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén egyedi elbírálás alapján mentesíthető.

IV.     fejezet


Szociális szolgáltatások


22. §    

(1)    A szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátásokat biztosítja
a)    étkeztetést
b)    házi segítségnyújtást.
c)    a családsegítést,
(2)    Az ellátások igénybevételének módját Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa határozza meg.
(3)    Az ellátásokért fizetendő térítési díjat Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendeletben határozza meg.


Étkeztetés [az Szt. 62. §-ához]


23. §    

(1)    Szociális étkeztetésben azokat a szociálisan rászorult személyeket kell részesíteni, akik
a)    60. életévüket betöltötték, 
b)    aktív korúak ellátásában részesülnek,
c)    saját jogú nyugellátásban, vagy hozzátartozói nyugellátásban részestül
d)    jelen rendelet 13. § (1) bekezdés szerinti települési támogatásban részesülnek,
e)    50. életévüket betöltötték és fogyatékossági támogatásban részesülnek, 
f)    50 életévüket betöltötték és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegek, vagy 
g)    hajléktalanok és
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést.

(2)    Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik.
(3)    Az étkeztetés iránti kérelem elbírálásáról határozatot kell hozni.
(4)    Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjat a Képviselő-testület minden évben április 1-ig felülvizsgálja.


Házi segítségnyújtás [az Szt. 63. §-ához]
24. §    


A házi segítségnyújtást a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ látja el. (székhely: Gyöngyös, Kossuth u. 1.).


Családsegítés [az Szt. 64. §-ához]
25. §    


A családsegítést a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata látja el. (székhely: Gyöngyös, Kossuth u. 1.).


V.    fejezet
Helyi Esélyegyenlőségi Program


26. §    
Gyöngyösoroszi Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatában az alábbi személyek és szervezetek vesznek részt:
a) polgármester vagy helyette alpolgármester,
b) jegyző vagy helyette aljegyző,
c) ÁMK igazgatója,
d) az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója,
e) a Gyöngyösoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
f) Gyöngyösoroszi Hagyományőrzők Egyesület elnöke,
g) Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központja,
h) Dél-Mátra Közhasznú Egyesület.


VI.    fejezet
Gyermekjóléti alapellátások


27. §    A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásait az önkormányzat külön rendelete szabályozza.


VII.    fejezet
Módosító rendelkezések


28. §    

(1)    A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) A képviselő-testület a következő hatásköreit a polgármesterre ruházza át:]
„d) a szociális ellátások megállapítása közül
da) halálesethez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatás,
db) elemi kár elhárítására nyújtható rendkívüli települési támogatás,
dc) köztemetés
megállapítását,”

(2)    Hatályát veszti a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés e) pontja. 

(3)    A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) A képviselő-testület a következő hatásköreit a Szociális Bizottságra ruházza át:]
„b) a szociális ellátások megállapítása közül
ba) az egészségügyi ellátással összefüggő kiadáshoz nyújtható rendkívüli települési támogatás,
bb) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
bc) gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatás,
bd) gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek étkezési térítési díjának települési támogatását,
be) rendkívüli települési támogatást,
bf) betegséggel összefüggő kiadáshoz nyújtható rendkívüli települési támogatást,
bg) általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv és tanszerellátásának rendkívüli települési támogatása,
bh) rendkívüli települési tüzelőtámogatást,
bi) javaslattételt a Képviselő-testület részére Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtott települési támogatás megállapítására.”


29. §    
Hatályát veszti a gyermekjóléti alapellátásról szóló 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
a) 2. §-a,
b) 3. § (1)-(2) bekezdése,
c) 4. §-a, 
d) 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja,
e) 6-7. §-a.


30. §    
Hatályát veszti 
a)    a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2003. (V. 23.) önkormányzati rendelet,
b)    5/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelet,
c)    13/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendelet,
d)    17/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet,
e)    2/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet,
f)    2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet,
g)    15/2013. (XII. 04.) önkormányzati rendelet,
h)    17/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet.


VIII.    fejezet
Záró rendelkezések


31. §    Jelen rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


[1] A 2/2015. (II. 26.) rendelet kihirdetve 2015. február 26.

[2] A 3/2015. (III. 31.) rendelet hatályba lép 2015. április 1-jén.

[3] A 8/2015. (VI. 24.) rendelet hatályba lép 2015. június 25-én.

[4] Az 5/2016. (V.31.) rendelet hatályba lép 2016. június 1.Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
163.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!