nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2015-12-31
Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § a) – g) pontjaiban, és a 39. § (2) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


Bevezető rendelkezések

1. §


A képviselő – testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Hgt.) rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési szilárd hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn.2. §

Általános rendelkezések


(1)Önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról– ZŐŐD Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 7471 Zimány, József A. u. 11. ) által végzett – kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik.

     Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződ és rögzíti.


(2)A közszolgáltatás, az annak ellátására feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.


(3)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:


a)az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására;


b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésre és a közszolgáltató általi elszállítására;


c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.


3. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai


(1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Szenna Község közigazgatási területére terjed ki.


(2)Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.


4. §

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja


(1)Az ingatlantulajdonos és közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésére áll.


(2)A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan tulajdonost írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.


(3)A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal – köteles értesíteni.


(4)A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatta.


(5)A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató Szenna Közég Önkormányzatával közösen határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti.


(6)A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.


5. §


(1)A gazdálkodó szervezet és a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek, valamint a közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés foglalja magában.


(2)A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:

a)a felek megnevezése és azonosító adatai,

b)a közszolgáltatás igénybevételének első napja,

c)a teljesítés helye,

d)a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,

e)az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint,

f)a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

g)a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,

h)a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

i)a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

j)az irányadó jogszabályok meghatározása.


6. §

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással

kapcsolatos jogai és kötelezettségei


(1)A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben:

a)a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b)ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lombtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása,

c)a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,

d)a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő átadása,

e)a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintű jogszabályokban foglalt – utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása,

f)a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli pótlása.

(2)A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

g)megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

h)ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési szilárd hulladéknak.

i)A kihelyezett gyűjtőedény a 30 kg tömeget meghaladó mennyiségű hulladékot tartalmaz.


7. §


(1)A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(2)A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

(3)Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 


8. §

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


(1)Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:


a)az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,

b)a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

c)az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.


(2)Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozást vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni.


(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan

     beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és      

     ahol hulladék sem keletkezik.


(4)Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladékra a közszolgáltatást igénybe venni.


(5)A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.9. §


(1)Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(2)A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


(3)A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű – és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.10. §


(1)Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.


(2)Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.


(3)Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz – és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.11. §

Hulladékszállítás gyakorisága, rendje


(1)A hulladékszállítás minden héten szerdán 6.00 és 22.00 között történik.

(2)A hulladékot szabványos 120 vagy 60 literes edényben lehet kitenni.

(3)Ha a szerda munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonosokat. Ha az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.12. §

Nem rendszeres közszolgáltatások


(1)A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente két alkalommal, illetve a karácsonyfa elszállításáról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.


13. §

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje, kedvezmények


(1)Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakba: Hivatal) történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.


(2)Az egységnyi díjtétel a 11.§ (2) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben az elszállításra átvett hulladék – gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott – egyszeri ürítés díja.


(3)A közszolgáltatásért fizetendő díjat a közszolgáltató számlázza ki.


(4)A közszolgáltatás díjának fizetési határidőn túli megfizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamat kerül felszámításra.


14. §

A közszolgáltatás szünetelése


(1)Szüneteltető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.


(2)A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 30 nappal megelőzően az ingatlan tulajdonos írásban köteles bejelenteni a Hivatalnál. A szüneteletetés csak teljes hónapra érvényesíthető.


(3)Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban haladéktalanul köteles bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten kell megfizetni.15. §

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség


(1)Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.


(2)Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.


(3)A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik.


(4)A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


(5)A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Hgt. alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.


(6)A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.


16. §

A rendelet betartásának ellenőrzése


(1)A rendeletben foglaltak betartását és a közszolgáltató vállalásainak megvalósulását a jegyző ellenőrzi.


(2)A közszolgáltató köteles a jegyző felé jelezni, ha tevékenysége során e rendelet szabályainak megsértését tapasztalja.


(3)Az az ingatlantulajdonos, aki


a)a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, és ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban nem jelenti be,

b)hulladék elszállítása céljából a gyűjtőedény úgy helyezi ki, hogy az akadályozza a jármű – és gyalogosforgalmat, vagy annak elhelyezése baleset – vagy károkozás veszélyt idéz elő,

c)a közszolgáltató felhívására sem teszi a gyűjtőedényt üríthetővé, és használhatóvá

d)a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról nem gondoskodik, vagy

e)a szünetelés feltételeiben bekövetkezett változást írásban nem jelenti be,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és 50.000 Ft-ig terjedő közigazgatási  bírsággal sújtható.

(4) A közigazgatási eljárást a jegyző folytatja le.


17. §

Záró rendelkezések


(1)E rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.

(2)A rendelet  hatálybalépésével hatályát veszti a 6/2002. (IV.11.)Önk. rendelet III. fejezete és a rendelet melléklete.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!