nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-30 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az Alapszolgáltatási Központra, valamint annak szolgáltatásait igénybe vevő személyekre terjed ki.


A személyes gondoskodás keretében biztosított szociális szolgáltatások formái

2.§


(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosítja:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e) időskorúak nappali ellátása


(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: intézmény) biztosítja.


Étkeztetés

3.§


(1) Étkeztetés keretében az intézmény azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.


(2) Étkeztetés igénybevételére az jogosult, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) kora miatt: aki a 60. életévét betöltötte;

b) egészségi állapota miatt: aki a megromlott egészségi állapotát kórházi zárójelentéssel vagy szakorvosi véleménnyel igazolja, és a háziorvos javasolja az ellátását;

c) fogyatékosság, pszichiátriai betegség miatt: aki a fogyatékosságát, pszichiátriai betegségét kórházi zárójelentéssel vagy szakorvosi véleménnyel igazolja, és a háziorvos javasolja az ellátását;

d) szenvedélybetegség miatt: aki a szenvedélybetegsége következtében beállt szervi károsodását kórházi zárójelentéssel vagy szakorvosi véleménnyel igazolja, és a háziorvos javasolja az ellátását;

e) hajléktalanság miatt: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (3) bekezdése szerinti személy.


(3) Az egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosának igazolása szükséges az intézményvezető által rendszeresített nyomtatványon.


(4) Az intézmény vezetője az étkeztetés biztosításának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi nettó jövedelmét.


(5) Ebéd házhozszállítása esetén az étkeztetés térítési díja a szállítási díj költségével növekszik.


(6)   Az étkezési személyi térítési díj megállapításáról és felülvizsgálatáról az intézmény vezetője dönt.


(7)   Az ebéd házhozszállítása esetén, ha egy helyszínre kettő vagy ennél több adag ebéd kerül kiszállításra, a szállítási díjat csak egyszer kell megfizetni.


(8)   A szociális étkeztetés formái:

a) egyéni elvitellel,

b) házhoz szállítással.


[1][2][3](9)   Az étkeztetés – beleértve a szénhidrát csökkentett étkeztetést is – intézményi térítési díja 860,- Ft + ÁFA/adag.


(10) A szállítás intézményi térítési díja: 80,- Ft/szállítási cím.


Házi segítségnyújtás

4.§


(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:

a) elsősorban azon személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, vagy

b) munkanapokon napi 4 órában gondozónő biztosításával, térítésmentesen azon családok részére, ahol három vagy annál nagyobb számú ikrek születnek, a gyermekek 1 hónapos korától 12 hónap időtartamra.


(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell biztosítani. A gondozási szükséglet megállapítását az intézményvezető végzi el.


[4][5](3) A házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj:

a) szociális segítés esetében: 1 005,- Ft/fő/óra;

b)   személyi gondozás esetében: 1 005,- Ft/fő/óra.


Családsegítés

5.§


(1) Az intézmény a családsegítés keretében ellátja az Szt. 64.§-ában foglalt feladatokat.


(2) A családsegítés szolgáltatás igénybevétele külön eljárás nélkül történik.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

6.§


(1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén az intézményvezető megvizsgálja a kérelmező szociális rászorultságát, ezt a vizsgálatot az igénybevétel során kétévente el kell végezni.


(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele a szociálisan rászorult személyek részére 0,- Ft/fő/nap.


[6][7](3) A (2) bekezdésbe nem tartozó személyek részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő térítési díj összege 480,- Ft/fő/nap.


Időskorúak nappali ellátása

7.§


(1) Az időskorúak nappali ellátását a szociális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes, idős személy veheti igénybe.


[8][9](2) Az időskorúak nappali ellátásának intézményi térítési díja: 2 145,- Ft/fő/nap.


A személyes gondoskodás igénybevétele

8.§


(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.


(2) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmeket az intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani, elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.


(3) Az intézmény vezetője az intézmény által biztosított ellátásokra az ellátást igénybe vevő személlyel, vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt.


(4) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő személy vagy törvényes képviselője között létrejött megállapodás az alábbiakat tartalmazza:

a) az ellátás kezdetének időpontját;

b) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését);

c) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, tartalmát;

d) személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat;

e) intézményi jogviszony megszűnésének módját;

f) panasztételi lehetőségét.


(5) Az intézményvezető a megállapodást módosíthatja, ha:

a) az ellátás időtartamát az ellátott vagy törvényes képviselője módosítani kívánja;

b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik;

c) ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó szabályok megváltoznak.


Külön eljárás nélkül és külön eljárás keretében biztosítható ellátások

9.§


(1) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátások bármelyikét biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan, a késedelem a rászorulónak életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetné, vagy súlyos nélkülözésnek tenné ki. Az ilyen ellátás biztosításáról az intézményvezetőnek feljegyzést kell készítenie és az akadály megszűnését követő 8 napon belül az eljárást le kell folytatnia.


(2) Az intézményvezető kivételesen – külön eljárás keretében – biztosíthatja az ellátást a következő esetekben:

a) a háziorvos, szakorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása indokolt;

b) az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely gyorsított ellátást igényel.


(3) A térítési díjak jövedelemtől függően csökkenthetők, illetve elengedhetők az 1-5. számú mellékletben foglaltak szerint.Az ellátás megszűnésének esetei

10.§


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik az Szt. 100.§-ában meghatározottakon túl:

a) az igénylő, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezésére;

b) a rászorultsági körülmény megváltozásával;

c) más ellátási forma indokoltsága esetén;

d) lakóhely változásával.


(2) Az ellátás megszüntetésének időpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell figyelembe venni.


A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak közös szabályai

11.§


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető az 1-5. számú mellékletben foglaltak alapján ellátottanként állapítja meg.


(2) A szociális étkeztetés térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag minden hónap 15-ig köteles megtéríteni.


(3) A házi segítségnyújtás térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag minden hónap 15-ig köteles megfizetni. A számla a gondozónők munkanaplója alapján igazolt órák összesítése után kerül kiállításra.


(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját a kötelezett utólag, a negyedévet követő hónap 15-ig köteles megfizetni.


(5) A nappali ellátás térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag miden hónap 15-ig köteles megfizetni. A számla az ellátási napló alapján igazolt napok összesítése után kerül kiállításra.


Záró rendelkezések

12.§


(1) E rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2011. (VIII.29.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.[1]

A rendelet szövegét a 8/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 25/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.08.01-től

[3]

A rendelet szövegét a 6/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.05.01-től

[4]

A rendelet szövegét a 8/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.01-től

[5]

A rendelet szövegét a 6/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.05.01-től

[6]

A rendelet szövegét a 8/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.01-től

[7]

A rendelet szövegét a 6/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020.05.01-től

[8]

A rendelet szövegét a 8/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.01-től

[9]

A rendelet szövegét a 6/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020.05.01-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. sz. melléklet
12.68 KB
1. sz. melléklet
112.07 KB
3. sz. melléklet
114.58 KB
4.sz. melléklet
114.03 KB
5. sz. melléklet
105.89 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!