nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (VII.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-04 -tól
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (VII.4.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A §-ban kapott felhatalmazás alapján – a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való egyeztetést követően - a következőket rendeli el:


1.§ Jelen rendelet területi hatálya Dunaföldvár Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.

(2) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed:

 1. Dunaföldvár Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes személyekre,
 2. az Önkormányzat szerveire,
 3. az Önkormányzat által fenntartott 5. §-ban rögzített közművelődési intézményre, és
 4. mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve akikkel Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) közművelődési feladatok ellátására megállapodást köt.


2. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott Intézmény segítségével látja el, amely nem mutat elkötelezettséget semmilyen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem.

(2) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a törvényben, illetve jelen önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: törvény) követelményeinek megfelelő jogi személlyel, természetes személlyel.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségeihez mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, nemzetiségi önkormányzatok, illetve más kulturális tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését.

(4) A város minden lakosa jogosult igénybe venni az Önkormányzat közművelődési intézményeinek szolgáltatásait, és az Önkormányzat által kötött közművelődési megállapodásokban meghatározott szolgáltatásokat.

(5) Az Önkormányzat és intézménye, a közművelődési megállapodással rendelkező szerveztek a közművelődési lehetőségekről

a) a helyi sajtón, és a kábeltelevízión,

b) plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján,

c) a városi honlapon és

d) intézményi honlapokon

adnak tájékoztatást a város lakossága részére.


3. § Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy - Dunaföldvár művelődési, kulturális és az itt élő nemzetiségek hagyományaira, valamint a városban működő intézmények, civil szervezetek és polgárok tevékenységére alapozva - segítse:

 1. a város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét különös tekintettel a nemzetiségi lakosságra is, 
 2. a város vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom önszerveződő tevékenységének erősítését, a városi lakosok életminőségének, életesélyeinek javítását,
 3. a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
 4. az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,
 5. a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt figyelmet fordítva a szentendrei ifjúság kulturális tevékenységére,
 6. a város környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
 7. az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
 8. környezeti kultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését,
 9.   a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének érdekérvényesítését,
 10.   a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,
 11. ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét,
 12.   közhasznú kulturális információs szolgáltatásokat, helyi művelődési, szociológiai kutatásokat,
 13. egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősített művelődési formákat, kulturális tevékenységet.


4. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik elsősorban:

a) az önkormányzati fenntartású közművelődési intézménnyel;

b) a város területén működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel;

c) a városban tevékenységet folytató közművelődési célú társadalmi és civil szervezetekkel;

d) a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal;

e) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és fővárosi szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel;

f) városban kulturális tevékenységet végző, illetve a városi székhelyű gazdasági  társaságokkal, magánszemélyekkel.


5. § (1) Az Önkormányzat fenntartásában működik a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, mint többcélú közművelődési intézmény (továbbiakban: Intézmény).

(2) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához az Intézmény elsősorban az alapító okiratában rögzített alapfeladatok teljesítésével járul hozzá.

(3) Az Intézmény a tárgyév november 15-ig a tárgyévet követő évre munkatervet készít, amelyet az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követő 10 napon belül véglegesít. Az Önkormányzat kultúráért és a költségvetésért felelős bizottságai véleményének figyelembe vételével az Intézmény végleges munkatervét a Képviselő-testület fogadja el.

(4) Az Intézmény vezetője a tárgyévben az intézményi tevékenységről, a közművelődési megállapodásban részt vevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a tárgyévet követő év február 15-ig írásban beszámolnak az Önkormányzatnak.

(5) Az Intézmény éves munkatervét, valamint beszámolóját a Törvény előírásainak megfelelően köteles elkészíteni.


6. § (1) Az Önkormányzat az Intézmény

 1.   működtetésének, az Intézmény által működtetett épületek állagmegőrzésének, műszaki és technikai korszerűsítésének költségeihez, valamint
 2.   alaptevékenysége ellátásához

az Intézmény működésének idejére költségvetési  támogatást biztosít.


 1. A közművelődési feladatok finanszírozását szolgálják az Önkormányzat kultúráért felelős bizottságának célfeladatokra elkülönített alapjából megítélhető pénzösszegek is.
 2. Az Intézmény az önkormányzati és ezen belül az intézményi költségvetés összeállításában, a zárszámadási feladat ellátása során együttműködésre köteles az Önkormányzattal és annak szerveivel.


7. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába – közművelődési megállapodás megkötésével - a Törvényben foglalt követelményeknek megfelelő intézményeket, szervezeteket is bevonhat.


8. § (1) Társadalmi szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely:

a)  rendszeres közművelődési tevékenységet folytat,

b)  a bíróság jogerős bejegyző határozattal nyilvántartásba vette és

c) köztartozása nincs.


(2) Egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelődési megállapodás kötni, ha  

a) közművelődési végzettséggel és

b) ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint

c) köztartozása nincs.


(3) Gazdasági társasággal csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha

a) társasági szerződésében szerepel a közművelődési tevékenység, és

b) a korlátolt felelősségű társaság  esetében ügyvezetője, betéti társaság esetén legalább egy tagja közművelődési szakember.


9. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a város területén működő köznevelési intézményekkel,

b) a városi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel,

c)  a városi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetekkel,

d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

e) az egyházakkal,

f) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,

g) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, és

h) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.


10. § A Törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az Intézmény szakmailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint.

(3) Az Intézmény az alapító okirat szerinti működéséről, a közművelődési megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről az e rendeletben meghatározottak szerint kötelesek beszámolni.

11. § E rendelet 2018. július 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 26/2012.(VII.20.) önkormányzati rendelet.


Dunaföldvár, 2018. június 26.
                                             Horváth Zsolt                                             Bárdos Lászlóné dr.

                                 polgármester                                              címzetes főjegyzőZáradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2018. július 04.
                                                                                 Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                  címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!