nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Izsák Város Képviselő-testületének 1/2016 (I.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-01 - 2017-12-31
Izsák Város Képviselő-testületének 1/2016 (I.27.) önkormányzati rendelete
Az iparűzési adóról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és a 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban-  továbbá a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája által kiadott állásfoglalása és  Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2.pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1.§


A rendelet hatálya


E rendelet hatálya Izsák város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző adóalanyokra terjed ki.


2.§


Értelmező rendelkezések


Jelen rendelet alkalmazásában:


a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 2.§ 1. pontja szerinti támogatás,


b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


3.§


Az adó mértéke


(1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7 százaléka.


(2) Az ideiglenes építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrásokat feltáró vagy kutató vállalkozások esetén - figyelemmel az 1990. évi C. törvény 37.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra- az adó mértéke napi 2.500 forint.4.§


Adómentesség, adókedvezmény(1) Adómentesség illeti meg azt a háziorvosi, védőnői vállalkozót, akinek egy és ugyanazon  vállalkozás szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot.


(2) Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó egy és ugyanazon vállalkozás szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértékét, csak az ezt meghaladó összeg után kell az adót megfizetnie.5.§(1) A 4.§ (1) bekezdésében meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 24-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) ( a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének(1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra.


(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére, a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról . A nyilatkozat jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.


(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetén a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.


(5) Az1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL. L. 2012.4.26., 8.0) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


 (6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott követelményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.


(7) Az önkormányzati adóhatóság  írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egységben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.


(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.  


5.§


Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló 6/2015.V.6.) önkormányzati rendelete.


(3) E rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,2013.12.24., 1.o.) szerinti csekély összegű (de minimális) támogatás esetén.

2. számú melléklet: Igazolás csekély összegű támogatásról.


I z s á k, 2016. január 26.


                 

(: Mondok József:)                           (: Bagócsi Károly:)

                                                                  polgármester                                 címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
521.15 KB
2. számú melléklet
49.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!