nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (VI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (VI.15.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodás helyi rendjérőlSomogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék Tv.) 35. § és 88. § (4) bekezdése alapján hulladékgazdálkodás helyi rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja: a 7. §. (4) bekezdése  az alábbiak szerint változik:


1.§.


Az alkalmazható gyűjtőedények:


a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet

b) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet,

c) 120 literes hulladékgyűjtő edényzet,

d) 240 literes hulladékgyűjtő edényzet,

e) 1100  literes hulladékgyűjtő edényzet,

f) a közszolgáltató által biztosított egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák.2. § E rendelet 2015. július 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Somogyszentpál, 2015. június 4.

               Babina Sándor                                                                  Dr. Berényi Sándor

                     jegyző                                                                               polgármesterZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Somogyszentpál, 2015. június 15.


                                                                                                             Babina Sándor

                                                                                                                     jegyző


Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testületének

7/2015.(VI.15.) rendelettel módosított

 2/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

(Egységes szerkezetben)Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék Tv.) 35. § és 88. § (4) bekezdése alapján hulladékgazdálkodás helyi rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a  Somogyszentpál Községi Önkormányzat illetékességi területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed

a) a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra,

b) a közterület tisztán tartására.


2. § E rendelet alkalmazásában

1. biohulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti hulladék,

2. elkülönített gyűjtés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti gyűjtés,

3. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti hulladék,

4. építési-bontási hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti hulladék,

5. gyűjtés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti folyamat;

6. gyűjtő: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 17a. pontja szerinti gazdálkodó szervezet,

7. gyűjtőhely: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hely;

8. háztartási hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti hulladék,

9. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 22. pontja szerinti hulladék;

10. hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék,

11. hulladékgazdálkodás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti tevékenység,

12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 27. pontja szerinti szolgáltatás,

13. hulladéktípus: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 33. pontja szerinti hulladéktípus,

14. ingatlanhasználó: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint meghatározottak

15. kezelés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 36. pontja szerinti folyamat,

16. közszolgáltatási terület: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 36a. pontja szerinti terület,

17. közszolgáltató: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 37. pontja szerinti közszolgáltató,

18. lomhulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 39. pontja szerinti hulladék,

19. szállítás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 41. pontja szerinti mozgatás,

20. települési hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 43. pontja szerinti hulladék,

21. vegyes hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti hulladék,

22. veszélyes hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 38. pontja szerinti hulladék.
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed

a) a Hulladék Tv. 42. § (1) a), b), c), e) pontjában meghatározott tevékenységekre,

b) a Hulladék Tv. 42. § (1) d) és f) pontjában meghatározott tevékenységekre, mivel e tevékenységekre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kiterjed.


4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatási terület határai:

a) az önkormányzati belterületek,


3. A közszolgáltató5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Marcali és Térsége Nonprofit Kft.  8700. Marcali, Dózsa György utca 1. közszolgáltató /továbbiakban közszolgáltató/ végzi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatónak tagjai, alvállalkozói nincsenek, a közszolgáltatást egyedül végzi.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja,
a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei,
az elkülönített hulladék gyűjtése, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei4.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja6. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, legfeljebb 10 évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján történik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan használatának ténye hozza létre.


7. § (1) A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladék /továbbiakban vegyes hulladék/ szállítása a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint történik.

(2) A vegyes hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik.


(3) A vegyes hulladék elszállítására akkor kerül sor, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő, vagy a közszolgáltatótól bérelt és a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el.(4) Az alkalmazható gyűjtőedények


  1. 60 literes hulladékgyűjtő edényzet,
  2. 80 literes hulladékgyűjtő edényzet,
  3. 120 literes hulladékgyűjtő edényzet,
  4. 240 literes hulladékgyűjtő edényzet,
  5. 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet,
  6. a közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák.


 (5) Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a (4) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben a közterületre kihelyez.


8. § (1) A települési hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött hulladék  szállítása a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint történik.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása az elkülönített gyűjtött hulladék fajtájaként külön-külön szállítójárművel történik.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénybe helyezi el.

(4) Az alkalmazható gyűjtőedények a hulladék típusonként megkülönböztetett a közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő zsákok.

(5) Az  elkülönített hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a (4) bekezdésben megjelölt hulladékgyűjtő zsákban a közterületre kihelyez.


9. § (1) A települési hulladékok közül a lomhulladék szállítása évente egy alkalommal az önkormányzattal egyeztetett időpontban történik.

(2) A lomhulladék elszállítása olyan szállítójárművel történik, mely alkalmas a nagydarabos hulladék biztonságos szállítására.

(3) Az a lomhulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a szállítás érdekében a közterületre kihelyez.

(4) A lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs hulladék, gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék.

10. § (1) Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e tényről a honlapján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat.

(2) Az elmaradt szállítást a Közszolgáltató a szállítást akadályozó tényező megszűnését követően az önkormányzattal egyeztetett és közzétett időpontban pótolja. 4.2. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


11. § A közszolgáltató kötelessége, hogy:

a) a közszolgálati szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról,

b) a hulladék gyűjtőedényzet ürítésének gondos elvégzése,

c) ha a szerződésben vállalta, az ingatlanhasználó bejelentését követő 15 napon belül biztosítsa az ingatlanhasználó által igényelt űrtartalmú gyűjtőedényzetet, ide értve az űrtartalom változás miatti igényt is,

d) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodjon az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges cseréléséről,

e) amennyiben a közszolgáltató tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó számára bérbe adott gyűjtőedényzet a rendeltetésszerű használat során elhasználódik, saját költségén másik gyűjtőedényzetet biztosítson,

f) a honlapján közzétett módon lehetőséget adjon vegyes hulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére,

g) évente a 9. § (1) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás házhoz menő megszervezéséről és a lom elszállításáról,

h) az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 8. § szerint biztosítsa,

i) elvégezze a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti feladatokat, így:

ia) hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása

ib) a hulladék begyűjtése, szállítás során a közterületen okozott szennyezés megszüntetése,

j) köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni,

k) az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet érdemben 15 napon belül tájékoztassa.


12. § A közszolgáltató joga, hogy:

a) a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladék gyűjtő zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen,

b) amennyiben a vegyes hulladék gyűjtő edénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy a folyékony hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedénybe befagyás, vagy egyéb okokból a hulladék nem üríthető, megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását,

c) a közszolgálati szerződésben meghatározott díjakat beszedje,

d) megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében

da) akik a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték - a szüneteltetés idejére,

db) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe, nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba- helyezte el a hulladékot,

e) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondja.4.3. Az ingatlan használó jogai kötelezettségei


13. Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy:

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye (nem mentesít a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól az, ha az ingatlanhasználó a szolgáltatást nem, vagy csak részben kívánja igénybe venni),

b) amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat kezdődik, a változást követő  30. napon belül írásban bejelentse a Közszolgáltatónak,

c) a Közszolgáltató által bérbe adott hulladékgyűjtő edényzet átvételét aláírásával igazolja.

d) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a figyelembe vételével

da) gyűjtse a hulladékot,

db) a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület-használati engedély birtokában közterületen tárolja,

dc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza,

dd) a hulladék gyűjtésével, - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági követelményeket betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását,

e) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002 (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat betartsa, ennek figyelembe vételével:

ea) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot,

eb) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,

ec) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,

f) a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a vegyes hulladékot gyűjtőzsákban gyűjtse, és a hulladékgyűjtő zsákért a szolgáltató által meghatározott díjat megfizesse, elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre,

g) gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edénybe csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,

h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak megfizesse

i) hogy gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladék gyűjtő edényzet alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre.


14. § Az ingatlanhasználó joga, hogy:

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye

b) jelezze a hulladékgyűjtő edényzet bérlési szándékát a Közszolgáltatónál,

c) a vegyes hulladék gyűjtő edényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot hulladék gyűjtő zsákban a gyűjtő edényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze,

d) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a gyűjtőedényt - közterület-használati engedély nélkül - a szállítás napján 06.00 órától a szállítás napjának  16.00 órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja,

e) éljen a közszolgáltató 8. § (4) bekezdésében meghatározott hulladék fajták elkülönített gyűjtési, és elszállítási lehetőségével,

f) hogy az ürítésre kihelyezett hulladék gyűjtő edényzetből a hulladékot, illetve a hulladék gyűjtő zsák a szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön,

g) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem megfelelő ürítés során történt kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató költségén történő megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét,

h) kérje a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését,

i) panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett.4.4. Az elkülönített hulladék gyűjtése


15. § Az ingatlanhasználó nem köteles a települési hulladék meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus elkülönített gyűjtésére.


16. § (1) Az ingatlanhasználó az általa önként elkülönítetten gyűjtött hulladékot meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus szerint elkülönítve elszállíthatja és a gyűjtőedényben elhelyezheti.
 (2) Az ingatlanhasználó a hulladék elhelyezésére való jogosultságát a közszolgáltató által kiállított számlával köteles igazolni.


17. § (1) Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a 8. § (4) bekezdésben meghatározott hulladék fajták tekintetében - az e rendeletben, illetve a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint - gondoskodik az ingatlanhasználó által önként, elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállításáról.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére térítésmentesen biztosítja a 8. § (4) bekezdés szerinti hulladékfajták gyűjtéséhez szükséges hulladékgyűjtő zsákokat. A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére eltérő kérés hiányában az ingatlan elé elszállításra kihelyezett zsákok számával megegyező számú zsákot biztosít. További zsákok, igény szerint beszerezhetőek a Közszolgáltatónál a  Marcali, Dózsa György utca 1. szám alatti címen.

(3) A 8. § (4) bekezdés szerinti hulladékfajták gyűjtését a hulladékfajtának megfelelő hulladékgyűjtő zsákba kell gyűjteni.18. § A veszélyes hulladékok gyűjtése évi egy alkalommal - lakossági gyűjtő akció keretében - az önkormányzattal egyeztetett időpontban történik.4.5. A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés tartalmi elemei


19. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a Hulladék Tv. 34. § (5) bekezdésében, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott tartalmi követelményeket.

(2) A közszolgáltatási szerződés (1) bekezdés szerinti tartalmát az e rendeletben rögzítettek szerint kell meghatározni.5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei20. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson belül

a) a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybe vétele folyamatosan kötelező,

b) az a) pontba nem tartozó szállítási szolgáltatás, és hulladék elhelyezési lehetőség igénybevétele nem kötelező.

(2) Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlantulajdonost - a változást bekövetkezte előtt legalább 15 nappal - legalább a honlapján történő közzététellel, illetve a településen kihelyezett hirdetmény útján köteles tájékoztatni.6. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje,
az esetleges kedvezmények21. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

(2) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból díjkedvezményt nem biztosít.


22. § (1) Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat havonta utólag köteles megfizetni a közszolgáltató által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza.

    (3) Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a Közszolgáltatónál kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 30 napon belül kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon belül orvosolja.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál ismert ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a Közszolgáltató a változás bejelentését követően a változás bejelentésének napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére.


23. § A díjhátralékok behajtására a Hulladék Tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor.7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetése,
az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok24. § (1) Az üdülőingatlanok, illetve az időlegesen használt ingatlanok (továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlanok) esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem kell igénybe venni tárgyév  október hónap első napjától következő év március hónap utolsó napjáig.

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti időszakban a szolgáltatásról nem gondoskodik, kivéve, ha az időlegesen használt ingatlan használója írásban bejelenti, hogy a közszolgáltatásra meghatározott egész hónapra, illetve hónapokra igényt tart.

A bejelentést legkésőbb a közszolgáltatás szüneteltetésének időszakát megelőző 15 napig írásban kell megtenni a Közszolgáltató felé.


(3) Az (1) ponttól elértően a lakóingatlan használó meghatározott egész hónapra, illetve hónapokra kérheti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését, ha az ingatlant a jelzett időszakban nem használja senki. A bejelentést a (2) bekezdésben meghatározottak szerint kell megtenni.


25. § Az időlegesen használt ingatlanok esetén a díj megállapítására a Hulladék Tv. 47. § (4) bekezdésében, valamint a 64/2008. (II. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározottakat kell alkalmazni.8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
(a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím)
kezelésére vonatkozó rendelkezések26. § (1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási szolgáltatás biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgálati díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás adatköre a Hulladék Tv. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatkörre, valamint az igénybe vett hulladékgazdálkodási szolgáltatás tartalmára - így különösen a hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére, - terjed ki.

(3) Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Közszolgáltató felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt.

(4) A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat megtartani.

(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a közszolgálati díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti.9. A közterület tisztán tartása27. § (1) Az ingatlan használó köteles a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában foglalt előírásokat betartani.

(2) A közterület tisztán tartásával kapcsolatos további, helyi részlet szabályokat helyi rendelet tartalmazza.10. Záró rendelkezések28. § (1) E rendelet 2015. július 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(2) Ezzel egyidejűleg a helyi környezet védelméről, a közterületek rendjéről, a település tisztaságáról szóló  többször   módosított    17/2004.   (VI.23.)    önkormányzati rendelet       hatályát veszti.


Somogyszentpál,  2015. június 4.               Babina Sándor                                                                    Dr. Berényi Sándor

                     jegyző                                                                              polgármester

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.Somogyszentpál,  2015. június 15.
                                                                                                              Babina Sándor

                                                                                                                     Jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!