nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.A hivatali helyiség [Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. §-ához]


1.     § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban. At.) 18. § (1) bekezdése szerinti hivatali helyiség a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) házasságkötő terme.


2.A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezésének díja [Az At. 19. § (1) és (1a) bekezdéséhez]


2.     § [2] A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
a)  [3]  külterületi helyszín esetén házasságkötésenként 26 505 forint díjat,
b)   [3] belterületi helyszín esetén házasságkötésenként 13 145 forint díjat,
c)    a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti díjat
    kell megfizetni. A jelen bekezdésben meghatározott díjak ÁFA-mentesek.


3. § [3] A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentéte-lezéseként házasságkötésenként 7605 forint díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.
        
4.     § 
(1)    Jelen rendeletben meghatározott díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni készpénz-átutalási megbízáson, vagy banki átutalással a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére és a befizetést igazolni az anyakönyvvezetőnek.
(2)    A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a befizető részére 15 napon belül vissza kell utalni.
(3)    A házasságkötés elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni a befizető részére.

5.     § A rendeletben meghatározott díjakat nem kell megfizetni a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén.


3.Az anyakönyvvezetőt megillető díjazásról [az At. 19. § (2) bekezdéséhez]


6.     § [3]

(1) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyv-vezető nem a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, házasságkötésenként bruttó 5325 Ft közreműködési díj illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt házasságköté-senként bruttó 12 780 forint közreműködési díj illeti meg.


4.Záró rendelkezések


7.     § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

8.     § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a következő 3/A. §-sal és 3/B. §-sal egészül ki:

„3/A. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, az általa alapított költségvetési szervek és társulások gazdálkodásának végrehajtó szerve, e tekintetben jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

3/B. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.”


9.     § Hatályát veszti
a)    a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2011. (III. 25.) számú önkormányzati rendelet,
b)    a 32/2011. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelet,
c)    a 14/2012. (VI. 22.) számú önkormányzati rendelet,
d)    a 26/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet,
e)    a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 40. §-a,
f)    a 15/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelet,
g)    a 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[1] A rendelet hatályba lép 2017. május 5-én.

[2] A 18/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2018. január 1-jén.

[3] Módosította a 16/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. január 1-jén.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!