nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XI.26.)
Hatályos:2018-01-01 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XI.26.)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésében és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések


1. §


(1) Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) biztosításáról Ózd város közigazgatási területén.


(2) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Ózd város közigazgatási területén a közszolgáltatás ellátását, meghatározzák annak rendjét és módját.


(3) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátását a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. sz.) útján biztosítja.


 1. Értelmező rendelkezések


2. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

 1. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználó,
 2. közterület: ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró).


(2) Egyéb fogalmak tekintetében a Ht. 2.§ (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. §-a és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. 2. §-a az irányadó. 1. A közszolgáltatás


3. §


 1. A közszolgáltatás kiterjed az Ózd város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra, a települési hulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére, a közszolgáltatással érintett valamennyi hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartására, üzemeltetésére.


 1. Ózd város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. sz.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.


 1. A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a Közszolgáltató részére a közszolgáltatás díját megfizetni.


 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje


4. §


(1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye, vagy az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződést írásba kell foglalni.


(2) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet is folytatnak.


5. §


(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját), a közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát az ingatlanhasználónál keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési, ürítési gyakoriság figyelembevételével a Közszolgáltató az Önkormányzattal egyeztetve határozza meg.


(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről, a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató tájékoztatja az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon vagy felhívás közzététele útján.


(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt írásban köteles értesíteni.


(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.


(5) Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.


 1. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


6. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, arra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben vagy hulladékgyűjtő zsákban tárolni, a Közszolgáltatónak a rendeletben meghatározott időközönként átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.


(2) A tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztán tartásáról és megőrzéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(3) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új ingatlanhasználó is köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenteni a Közszolgáltatónak, az új ingatlanhasználó nevének és címének megjelölésével.   


(4) Öröklés esetén a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés arányában kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás 9. § szerinti szüneteltetését.


(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodik vagy nem folytat gazdálkodó tevékenységet, így hulladék sem keletkezik.


(6) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített, külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával is jogosult.


 1. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai


7. §


(1) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által kiállított számla alapján

            a) a természetes személy ingatlanhasználók két havonta utólag,

b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint

            fizetik meg.


(2) A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek) által közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díját – a Közszolgáltató által kiállított számla ellenében – a lakóközösség fizeti meg, a megkötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által megállapított határidőre kiegyenlíteni. Díjhátralék keletkezése esetén Közszolgáltató a Ht. 52. § -a alapján köteles a beszedésről gondoskodni.


 1. Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése


8. §


(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ezirányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15. napjáig írásban kell közölnie.


(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.


9. §


(1) Ingatlanhasználó igényelheti a Közszolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja.


(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát az (1) bekezdésben foglalt körülmények fennállásáról.


(3) A szüneteltetés kérelmezése esetében Közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését.


(4) A szüneteltetés jogalapjának fennállását a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.


(5) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenteni.


(6) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, valamint az ingatlanhasználó részére azon időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.


 1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


10. §


(1) A Közszolgáltató a rendeletben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


(2) Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás, valamint a szakszerűtlen ürítésből eredő rongálások megakadályozása.


(3) A Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni, és az ürítés során esetlegesen kihullott hulladékot a szállító jármű személyzete köteles összetakarítani.


11. §


(1) A közszolgáltatással kapcsolatos, a Ht. 35. § g) pontja szerinti személyes adatok nyilvántartását és kezelését a Képviselő-testület a Közszolgáltató feladatkörébe utalja.


(2) A rendelet alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezései az irányadók.


(3) Közszolgáltató a magánszemélyek személyes adatait, valamint a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók Ht. 38. § (3) bekezdése szerinti cégadatait elsősorban az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg.


 1. A lomtalanítás alá tartozó hulladékra vonatkozó külön rendelkezések


12.§


(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat által méreténél, mennyiségénél fogva el nem szállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) Közszolgáltató a polgármesterrel egyeztetett módon évente egy alkalommal gondoskodik.


(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban, helyen és módon helyezheti ki elszállítás céljából.


(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 1. A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló
  gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és
  kötelezettségek


13. §


(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény hiányában hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. Az alkalmazható gyűjtőedények típusát űrtartalom szerint az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi többlet hulladék gyűjtése a 6. § (6) bekezdésében foglaltak szerint történik.


(3) A települési hulladék begyűjtését a hulladék szerves anyag tartalmára tekintettel a családi házas és sorházas beépítésű területeken legalább heti egy alkalommal, a többszintes beépítésű (tömbházas) területeken legalább heti két alkalommal kell elvégezni. Amennyiben a hulladék szállítása a Közszolgáltató hibájából elmarad, 24 órán belül pótolni köteles.


(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.


(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően számlát kiállítani.


(6)*


 1. A hulladék gyűjtésére és elszállítására
  szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével
  kapcsolatos kötelezettségek


14. §


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. A gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján lehet.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a nem közterületen tárolt gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, és azt az ürítés napján a közterületről eltávolítani. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


15. §


 (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg,

b) 110-120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

f) 4000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 3000 kg

lehet.


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött, befagyott vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, fertőző anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét, egészségét vagy a hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhat.


 1. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,
  és hasznosításával kapcsolatos rendelkezések


16. §


(1) A hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(2) A hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban végzi el.


17. §


Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot, valamint a szelektíven gyűjtött hulladékot – negyedévente összesen 250 kg mennyiségig – a 16. § (2) bekezdésében meghatározott létesítménybe vagy az Önkormányzat illetékességi területén lévő hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja, és ott lakcímkártya felmutatásával díjmentesen elhelyezheti. A díjmentes elhelyezés azt az ingatlanhasználót illeti meg, akinek díjtartozása nincs. A díjtartozást a birtokában lévő adatok alapján a Közszolgáltató ellenőrzi.


18. §


A hulladékudvar nyitva tartásáról és az ott elhelyezhető hulladékok köréről a Közszolgáltató a honlapján és a helyben szokásos módon folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.19. §


Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg és fém hulladékot a közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lévő gyűjtőedényekben is elhelyezheti.


20. §


A hulladékká vált fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra történő elszállítását Közszolgáltató oly módon végzi el, hogy a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül minden év január 31. napjáig elszállítja.


14. Záró rendelkezések

21. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti:

1. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ózd város Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 1/2005. (I.25.) önkormányzati rendelete;

2. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 5/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete 1-15.§-a és 23-24. §-a.


                        Dr. Almási Csaba                                          Janiczak Dávid

                                jegyző                                                    polgármester* Hatályon kivül helyezte a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. március 1.


Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) és a 22/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelettel)Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésében és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések


1. §


[1](1) Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátásának biztosításáról Ózd város közigazgatási területén.


(2) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Ózd város közigazgatási területén a közszolgáltatás ellátását, meghatározzák annak rendjét és módját.


(3) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátását a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. sz.) útján biztosítja.


 1. Értelmező rendelkezések


2. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

 1. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználó,
 2. közterület: ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró).


(2) Egyéb fogalmak tekintetében a Ht. 2.§ (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. §-a és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. 2. §-a az irányadó.


 1. A közszolgáltatás


3. §


 1. A közszolgáltatás kiterjed az Ózd város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra, a települési hulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére, a közszolgáltatással érintett valamennyi hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartására, üzemeltetésére.


 1. Ózd város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. sz.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.


 1. [2]A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, és a  Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatás díját megfizetni.


 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje


4. §


(1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye, vagy az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződést írásba kell foglalni.


(2) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet is folytatnak.


5. §


(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját), a közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát az ingatlanhasználónál keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési, ürítési gyakoriság figyelembevételével a Közszolgáltató az Önkormányzattal egyeztetve határozza meg.


(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről, a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató tájékoztatja az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon vagy felhívás közzététele útján.


(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt írásban köteles értesíteni.


(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.


(5) Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.


 1. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


6. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, arra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben vagy hulladékgyűjtő zsákban tárolni, a Közszolgáltatónak a rendeletben meghatározott időközönként átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.


(2) A tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztán tartásáról és megőrzéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(3) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új ingatlanhasználó is köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenteni a Közszolgáltatónak, az új ingatlanhasználó nevének és címének megjelölésével.   


(4) Öröklés esetén a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés arányában kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás 9. § szerinti szüneteltetését.


(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodik vagy nem folytat gazdálkodó tevékenységet, így hulladék sem keletkezik.


(6) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített, külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával is jogosult.


 1. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai


7. §[3]


 1. Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése
8. §


(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ezirányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15. napjáig írásban kell közölnie.


(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.


9. §


(1) Ingatlanhasználó igényelheti a Közszolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja.


(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát az (1) bekezdésben foglalt körülmények fennállásáról.


[4](3) A közszolgáltatás szüneteltetésének kérelmezése esetén a kérelmezés időpontjában még ki nem számlázott időszakra érvényesíthető a díjfizetés szüneteltetése.


(4) A szüneteltetés jogalapjának fennállását a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.


(5) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenteni.


[5](6) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, a Koordináló szerv pedig – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett, heti egyszeri ürítést vélelmezve – a ténylegesen kihelyezett hulladék mennyiségének megfelelő díjat számláz mindaddig, ameddig az ingatlan tulajdonosa az (5) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 


 1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


 1. §


(1) A Közszolgáltató a rendeletben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


(2) Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás, valamint a szakszerűtlen ürítésből eredő rongálások megakadályozása.


(3) A Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni, és az ürítés során esetlegesen kihullott hulladékot a szállító jármű személyzete köteles összetakarítani.


11. §[6] 1. A lomtalanítás alá tartozó hulladékra vonatkozó külön rendelkezések


12.§


(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat által méreténél, mennyiségénél fogva el nem szállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) Közszolgáltató a polgármesterrel egyeztetett módon évente egy alkalommal gondoskodik.


(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban, helyen és módon helyezheti ki elszállítás céljából.


(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 1. A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló
  gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és
  kötelezettségek


13. §


(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény hiányában hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. Az alkalmazható gyűjtőedények típusát űrtartalom szerint az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi többlet hulladék gyűjtése a 6. § (6) bekezdésében foglaltak szerint történik.


(3) A települési hulladék begyűjtését a hulladék szerves anyag tartalmára tekintettel a családi házas és sorházas beépítésű területeken legalább heti egy alkalommal, a többszintes beépítésű (tömbházas) területeken legalább heti két alkalommal kell elvégezni. Amennyiben a hulladék szállítása a Közszolgáltató hibájából elmarad, 24 órán belül pótolni köteles.


(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.


(5)[7] Ha az ingatlanhasználó a Koordináló szerv felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Koordináló szerv– az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően számlát kiállítani.


(6) [8]


 1. A hulladék gyűjtésére és elszállítására
  szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével
  kapcsolatos kötelezettségek


14. §


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. A gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján lehet.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a nem közterületen tárolt gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, és azt az ürítés napján a közterületről eltávolítani. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


15. §


 (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg,

b) 110-120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

f) 4000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 3000 kg

lehet.


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött, befagyott vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, fertőző anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét, egészségét vagy a hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhat.


 1. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,
  és hasznosításával kapcsolatos rendelkezések


16. §


(1) A hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(2) A hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban végzi el.


17. §


Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot, valamint a szelektíven gyűjtött hulladékot – negyedévente összesen 250 kg mennyiségig – a 16. § (2) bekezdésében meghatározott létesítménybe vagy az Önkormányzat illetékességi területén lévő hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja, és ott lakcímkártya felmutatásával díjmentesen elhelyezheti. A díjmentes elhelyezés azt az ingatlanhasználót illeti meg, akinek díjtartozása nincs. A díjtartozást a birtokában lévő adatok alapján a Közszolgáltató ellenőrzi.


18. §


A hulladékudvar nyitva tartásáról és az ott elhelyezhető hulladékok köréről a Közszolgáltató a honlapján és a helyben szokásos módon folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.19. §


Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg és fém hulladékot a közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lévő gyűjtőedényekben is elhelyezheti.
20. §


A hulladékká vált fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra történő elszállítását Közszolgáltató oly módon végzi el, hogy a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül minden év január 31. napjáig elszállítja.14. Záró rendelkezések

21. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti:

1. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ózd város Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 1/2005. (I.25.) önkormányzati rendelete;

2. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 5/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete 1-15.§-a és 23-24. §-a.


                        Dr. Almási Csaba                                          Janiczak Dávid

                                jegyző                                                    polgármester
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.),  a 11/2016. (VI. 23.) és a 3/2017. (III. 24.)  önkormányzati rendelettel)Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésében és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések


1. §


[9](1) Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátásának biztosításáról Ózd város közigazgatási területén.


(2) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Ózd város közigazgatási területén a közszolgáltatás ellátását, meghatározzák annak rendjét és módját.


(3) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátását a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. sz.) útján biztosítja.


 1. Értelmező rendelkezések


2. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

 1. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználó,
 2. közterület: ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró).


(2) Egyéb fogalmak tekintetében a Ht. 2.§ (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. §-a és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. 2. §-a az irányadó.


 1. A közszolgáltatás


3. §


 1. A közszolgáltatás kiterjed az Ózd város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra, a települési hulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére, a közszolgáltatással érintett valamennyi hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartására, üzemeltetésére.


 1. Ózd város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. sz.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.


 1. [10]A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, és a  Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatás díját megfizetni.


 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje


4. §


(1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye, vagy az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződést írásba kell foglalni.


(2) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet is folytatnak.


5. §


(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját), a közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát az ingatlanhasználónál keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési, ürítési gyakoriság figyelembevételével a Közszolgáltató az Önkormányzattal egyeztetve határozza meg.


(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről, a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató tájékoztatja az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon vagy felhívás közzététele útján.


(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt írásban köteles értesíteni.


(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.


(5) Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.


 1. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


6. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, arra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben vagy hulladékgyűjtő zsákban tárolni, a Közszolgáltatónak a rendeletben meghatározott időközönként átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.


(2)[11] A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feladatainak ellátása során az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy:

a) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

b) a tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról gondoskodjon;

c) az érintett ingatlanon keletkező települési hulladékot szelektíven, elkülönítetten, az elkülönített gyűjtésre rendszeresített és ezen célból átvett gyűjtőedényben gyűjtse.


(3) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új ingatlanhasználó is köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenteni a Közszolgáltatónak, az új ingatlanhasználó nevének és címének megjelölésével.   


(4) Öröklés esetén a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés arányában kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás 9. § szerinti szüneteltetését.


(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodik vagy nem folytat gazdálkodó tevékenységet, így hulladék sem keletkezik.


(6) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített, külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával is jogosult.


 1. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai


 1. §[12]


 (1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján

 1. a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,
 2. a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.
 1. A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek, stb.) által közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja – a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében – lakóegységek alapján fizetendő. Ha a lakóközösség kezdeményezésére a számlázásra vonatkozóan a Koordináló szervvel külön megállapodás megkötésére kerül sor, a számlázás a lakóközösség részére is történhet.
 2. Amennyiben a számla lakóegységenként történő kiállításához az ingatlanhasználók adatai nem állnak rendelkezésre, a közszolgáltatás díját a lakóközösség (társasházak, lakásszövetkezetek, stb.) fizeti meg.
 3. A számla lakóegységenként történő kiállításához szükséges adatokat a Ht. 32/A. § (5) bekezdése alapján a Koordináló szerv szerzi be.” 1. Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése


8. §


(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ezirányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15. napjáig írásban kell közölnie.


(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.


9. §


(1) Ingatlanhasználó igényelheti a Közszolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja.


(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát az (1) bekezdésben foglalt körülmények fennállásáról.


[13](3) A közszolgáltatás szüneteltetésének kérelmezése esetén a kérelmezés időpontjában még ki nem számlázott időszakra érvényesíthető a díjfizetés szüneteltetése.


(4) A szüneteltetés jogalapjának fennállását a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.


(5) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenteni.


[14](6) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, a Koordináló szerv pedig – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett, heti egyszeri ürítést vélelmezve – a ténylegesen kihelyezett hulladék mennyiségének megfelelő díjat számláz mindaddig, ameddig az ingatlan tulajdonosa az (5) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 


 1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


 1. §


(1) A Közszolgáltató a rendeletben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


(2) Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás, valamint a szakszerűtlen ürítésből eredő rongálások megakadályozása.


(3) A Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni, és az ürítés során esetlegesen kihullott hulladékot a szállító jármű személyzete köteles összetakarítani.


11. §[15] 1. A lomtalanítás alá tartozó hulladékra vonatkozó külön rendelkezések


12.§


(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat által méreténél, mennyiségénél fogva el nem szállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) Közszolgáltató a polgármesterrel egyeztetett módon évente egy alkalommal gondoskodik.


(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban, helyen és módon helyezheti ki elszállítás céljából.


(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


 1. A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek


13. §


 1. Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény hiányában hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. Az alkalmazható gyűjtőedények típusát űrtartalom szerint az 1. melléklet tartalmazza.


[16](1a) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, valamint elszállíttatására köteles a rendelkezésére bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, és egyedi kódszámmal ellátott elkülönített gyűjtésre szolgáló edényt használni.


(2) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi többlet hulladék gyűjtése a 6. § (6) bekezdésében foglaltak szerint történik.


(3)[17] A települési hulladék begyűjtését a hulladék szerves anyag tartalmára tekintettel a családi házas és sorszázas beépítésű területeken legalább heti egy alkalommal, a többszintes beépítésű (tömbházas) területeken legalább heti két alkalommal kell elvégezni.  Az elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítésének gyakorisága kéthetente egy alkalom. Amennyiben a hulladék szállítása a Közszolgáltató hibájából elmarad, 24 órán belül pótolni köteles.


(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.


(5)[18] Ha az ingatlanhasználó a Koordináló szerv felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Koordináló szerv– az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően számlát kiállítani.


(6) [19]


[20] 13/A. §


Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően a jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rend. rendelkezéseinek megfelelően.


 1. A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek


14. §


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. A gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján lehet.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a nem közterületen tárolt gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, és azt az ürítés napján a közterületről eltávolítani. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


15. §


 (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg,

b) 110-120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

f) 4000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 3000 kg

lehet.


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött, befagyott vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, fertőző anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét, egészségét vagy a hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhat.


 1. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,
  és hasznosításával kapcsolatos rendelkezések


16. §


(1) A hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(2) A hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban végzi el.


17. §


Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot, valamint a szelektíven gyűjtött hulladékot – negyedévente összesen 250 kg mennyiségig – a 16. § (2) bekezdésében meghatározott létesítménybe vagy az Önkormányzat illetékességi területén lévő hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja, és ott lakcímkártya felmutatásával díjmentesen elhelyezheti. A díjmentes elhelyezés azt az ingatlanhasználót illeti meg, akinek díjtartozása nincs. A díjtartozást a birtokában lévő adatok alapján a Közszolgáltató ellenőrzi.


18. §


A hulladékudvar nyitva tartásáról és az ott elhelyezhető hulladékok köréről a Közszolgáltató a honlapján és a helyben szokásos módon folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.19. §


Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg és fém hulladékot a közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lévő gyűjtőedényekben is elhelyezheti.20. §


A hulladékká vált fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra történő elszállítását Közszolgáltató oly módon végzi el, hogy a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül minden év január 31. napjáig elszállítja.


14. Záró rendelkezések

21. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti:

1. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ózd város Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 1/2005. (I.25.) önkormányzati rendelete;

2. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 5/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete 1-15.§-a és 23-24. §-a.
                        Dr. Almási Csaba                                          Janiczak Dávid

                                jegyző                                                    polgármester


Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.),  a 11/2016. (VI. 23.) a 3/2017. (III. 24.)  és a 15/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelettel)Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésében és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések


1. §


[21](1) Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátásának biztosításáról Ózd város közigazgatási területén.


(2) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Ózd város közigazgatási területén a közszolgáltatás ellátását, meghatározzák annak rendjét és módját.


(3) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátását a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. sz.) útján biztosítja.


 1. Értelmező rendelkezések


2. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

 1. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználó,
 2. közterület: ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró).


(2) Egyéb fogalmak tekintetében a Ht. 2.§ (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. §-a és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. 2. §-a az irányadó.


 1. A közszolgáltatás


3. §


 1. A közszolgáltatás kiterjed az Ózd város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra, a települési hulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére, a közszolgáltatással érintett valamennyi hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartására, üzemeltetésére.


 1. [22]Ózd város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.


 1. [23]A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, és a  Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatás díját megfizetni.


[24](4) A Közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100 %-ban látják el a közszolgáltatást.


 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje


4. §


(1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye, vagy az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződést írásba kell foglalni.


(2) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet is folytatnak.
5. §


(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját), a közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát az ingatlanhasználónál keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési, ürítési gyakoriság figyelembevételével a Közszolgáltató az Önkormányzattal egyeztetve határozza meg.


(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről, a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató tájékoztatja az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon vagy felhívás közzététele útján.


(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt írásban köteles értesíteni.


(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.


(5) Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.


 1. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


6. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, arra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben vagy hulladékgyűjtő zsákban tárolni, a Közszolgáltatónak a rendeletben meghatározott időközönként átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.


(2)[25] A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feladatainak ellátása során az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy:

a) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

b) a tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról gondoskodjon;

c) az érintett ingatlanon keletkező települési hulladékot szelektíven, elkülönítetten, az elkülönített gyűjtésre rendszeresített és ezen célból átvett gyűjtőedényben gyűjtse.


(3) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új ingatlanhasználó is köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenteni a Közszolgáltatónak, az új ingatlanhasználó nevének és címének megjelölésével.   


(4) Öröklés esetén a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés arányában kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás 9. § szerinti szüneteltetését.


(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodik vagy nem folytat gazdálkodó tevékenységet, így hulladék sem keletkezik.


(6) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített, külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával is jogosult.


 1. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai


 1. § [26]


 (1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján

 1. a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,
 2. a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.
 1. A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek, stb.) által közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja – a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében – lakóegységek alapján fizetendő. Ha a lakóközösség kezdeményezésére a számlázásra vonatkozóan a Koordináló szervvel külön megállapodás megkötésére kerül sor, a számlázás a lakóközösség részére is történhet.
 2. Amennyiben a számla lakóegységenként történő kiállításához az ingatlanhasználók adatai nem állnak rendelkezésre, a közszolgáltatás díját a lakóközösség (társasházak, lakásszövetkezetek, stb.) fizeti meg.
 3. A számla lakóegységenként történő kiállításához szükséges adatokat a Ht. 32/A. § (5) bekezdése alapján a Koordináló szerv szerzi be.” 1. Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése


8. §


(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ezirányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15. napjáig írásban kell közölnie.


(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.

9. §


(1) Ingatlanhasználó igényelheti a Közszolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja.


(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát az (1) bekezdésben foglalt körülmények fennállásáról.


(3) [27] A közszolgáltatás szüneteltetésének kérelmezése esetén a kérelmezés időpontjában még ki nem számlázott időszakra érvényesíthető a díjfizetés szüneteltetése.


(4) A szüneteltetés jogalapjának fennállását a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.


(5) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenteni.


(6) [28] Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, a Koordináló szerv pedig – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett, heti egyszeri ürítést vélelmezve – a ténylegesen kihelyezett hulladék mennyiségének megfelelő díjat számláz mindaddig, ameddig az ingatlan tulajdonosa az (5) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 


 1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


 1. §


(1) A Közszolgáltató a rendeletben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


(2) Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás, valamint a szakszerűtlen ürítésből eredő rongálások megakadályozása.


(3) A Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni, és az ürítés során esetlegesen kihullott hulladékot a szállító jármű személyzete köteles összetakarítani.


11. §[29] 1. A lomtalanítás alá tartozó hulladékra vonatkozó külön rendelkezések


12.§[30]


(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárattal méreténél, mennyiségénél fogva el nem szállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) Közszolgáltató 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.


(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.


 1. A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.


 1. A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.


 1. Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.


 1. Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen csak a szállítás időpontjában és a szállító járműre történő felrakodás céljából helyezhető el. Lomhulladék közterületen nem tárolható.


 1. A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek


13. §


 1. Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény hiányában hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. Az alkalmazható gyűjtőedények típusát űrtartalom szerint az 1. melléklet tartalmazza.


(1a) [31] A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, valamint elszállíttatására köteles a rendelkezésére bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, és egyedi kódszámmal ellátott elkülönített gyűjtésre szolgáló edényt használni.


(2) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi többlet hulladék gyűjtése a 6. § (6) bekezdésében foglaltak szerint történik.


(3)[32] A települési hulladék begyűjtését a hulladék szerves anyag tartalmára tekintettel a családi házas és sorszázas beépítésű területeken legalább heti egy alkalommal, a többszintes beépítésű (tömbházas) területeken legalább heti két alkalommal kell elvégezni.  Az elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítésének gyakorisága kéthetente egy alkalom. Amennyiben a hulladék szállítása a Közszolgáltató hibájából elmarad, 24 órán belül pótolni köteles.


(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.


(5)[33] Ha az ingatlanhasználó a Koordináló szerv felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Koordináló szerv– az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően számlát kiállítani.


(6) [34]


13/A. §[35]


Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően a jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rend. rendelkezéseinek megfelelően.


 1. A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek


14. §


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. A gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján lehet.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a nem közterületen tárolt gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, és azt az ürítés napján a közterületről eltávolítani. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


15. §


 (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg,

b)[36] 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,

c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

f) 4000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 3000 kg

lehet.


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött, befagyott vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, fertőző anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét, egészségét vagy a hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhat.


 1. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,
  és hasznosításával kapcsolatos rendelkezések


16. §[37]


A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


17. §[38]


Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 250 kg mennyiségben – a Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe, valamint az Önkormányzat illetékességi területén lévő hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló bizonylat (készpénzátutalási megbízás feladóvevénye, vagy az átutalásról szóló folyószámla kivonat) felmutatásával.


18. §


A hulladékudvar nyitva tartásáról és az ott elhelyezhető hulladékok köréről a Közszolgáltató a honlapján és a helyben szokásos módon folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.19. §[39]


Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött üveg hulladékot a közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lévő gyűjtőedényekben is elhelyezheti.20. §


A hulladékká vált fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra történő elszállítását Közszolgáltató oly módon végzi el, hogy a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül minden év január 31. napjáig elszállítja.


14. Záró rendelkezések

21. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti:

1. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ózd város Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 1/2005. (I.25.) önkormányzati rendelete;

2. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 5/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete 1-15.§-a és 23-24. §-a.
                        Dr. Almási Csaba                                          Janiczak Dávid

                                jegyző                                                    polgármester[1]

Módosította: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[2]

Módosította: 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet. 2. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[3]

Hatályon kívül helyezte: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatálytalan: 2016. július 1-től.

[4]

Módosította: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től

[5]

Módosította: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től

[6]

Hatályon kívül helyezte: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-től

[7]

Módosította: 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016. március 1-től.

[9]

Módosította: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[10]

Módosította: 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet. 2. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[11]

Módosította: 3/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. július 1-től.

[12]

Beiktatta: 3/ 2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2017. július 1-től.

[13]

Módosította: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től

[14]

Módosította: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től

[15]

Hatályon kívül helyezte: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-től

[16]

Beiktatta: 3/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. július 1-től.

[17]

Módosította: 3/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. július 1-től.

[18]

Módosította: 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[19]

Hatályon kívül helyezte a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016. március 1-től.

[20]

Beiktatta: 3/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2017. július 1-től.

[21]

Megállapította: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[22]

Megállapította: 15/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. január 1-től.

[23]

Megállapította: 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet. 2. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[24]

Beiktatta: 15/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. január 1-től.

[25]

Megállapította: 3/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. július 1-től.

[26]

Beiktatta: 3/ 2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2017. július 1-től.

[27]

Megállapította: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től

[28]

Megállapította: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től

[29]

Hatályon kívül helyezte: 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-től

[30]

Megállapította: 15/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. január 1-től.

[31]

Beiktatta: 3/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. július 1-től.

[32]

Módosította: 3/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. július 1-től.

[33]

Módosította: 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[34]

Hatályon kívül helyezte a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016. március 1-től.

[35]

Beiktatta: 3/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2017. július 1-től.

[36]

Megállapította: 15/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2018. január 1-től.

[37]

Megállapította: 15/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2018. január 1-től.

[38]

Megállapította: 15/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2018. január 1-től.

[39]

Megállapította: 15/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2018. január 1-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
14.62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!